Bezplatná lékařská péče v zahraničí

V současné době v Evropě platí pro občany ČR výhody několika mezistátních dohod a především smlouvy s členskými a čekatelskými zeměmi EU. Z pohledu průvodce cestovního ruchu je nejdůležitější problematika českých pojištěnců pobývající v jiném členském státě na přechodnou dobu (turisté, vyslaní pracovníci, studenti). Doklady o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění
 • Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění

Postup pro uplatnění nároku

Před vycestováním

 • Požádejte na pobočce své české zdravotní pojišťovny o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např.. dialýza), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Poznámka: Pokud jste pracovníkem vyslaným na území jiného členského státu, obraťte se vy nebo váš zaměstnavatel ještě před vycestováním na okresní správu sociálního zabezpečení. Zde požádejte o vystavení formuláře E101 (doklad o tom, že nadále podléháte českým předpisům a nemusíte ve státě, kam jste vyslán, platit pojistné).

Na území jiného členského státu

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění předložte v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v jiném členském státě lékaři. V některých státech je vhodnější před návštěvou lékaře předložit Evropský průkaz či Potvrzení místní zdravotní pojišťovně. Ta vám dá seznam svých smluvních lékařů a doklad, s kterým se poté na lékaře obrátíte (tato předchozí registrace u místní zdravotní pojišťovny však po vás nesmí být od 1. 7. 2004 vyžadována)

Dodatečné zaslání Potvrzení

 • Pokud u sebe při pobytu v jiném státě z nějakého důvodu nemáte žádný z výše uvedených dokladů, můžete požádat místní pojišťovnu o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR.
 • V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace (například v důsledku dopravní nehody) můžete požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.
 • Svou českou zdravotní pojišťovnu můžete kdykoliv kontaktovat i sám a požádat ji o dodatečné zaslání Potvrzení do země, kde pobýváte. V každém případě vám musí být Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění na vyžádání dodatečně zasláno.

Čerpání péče

Pokud lékaři v jiném členském státe předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

Upozornění

 • Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti.
 • Případný převoz zpět na území České republiky není kryt a musíte si jej sami zaplatit.
 • V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (např.. Francie) – viz postupy u jednotlivých ze­mí.

Komerční pojištění

Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste na svůj účet nesl náklady na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, můžete před odjezdem uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění. V takovém případě je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem k tomu, že i plnění z komerčního připojištění muže být omezeno (například částkou), doporučujeme při krátkodobých pobytech na území jiného členského státu kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz a zároveň si před odjezdem sjednat i komerční cestovní zdravotní připojištění.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Od 1.6.2004 jsou pojištěnci jednotlivých členských států EU, cestující na přechodnou dobu do jiného členského státu Evropské unie vybavováni Evropským průkazem zdravotního pojištění, který by měl v případě potřeby zjednodušit čerpání zdravotní péče. Evropský průkaz zdravotního pojištění nahrazuje formuláře E111 a E111B Každý členský stát je zodpovědný za vydávání Evropského průkazu svým občanům, avšak ve všech státech má tento průkaz stejné technické parametry a vzhled. Průkaz vydávají jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Upozornění

Při cestách do zahraničí je důležité s sebou mít Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jeho ekvivalent – Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tyto doklady zjednoduší čerpání zdravotní péče v zahraničí v závislosti na legislativě daného státu (v některých zemích např. v případě potřeby obdržíte lékařskou péči zcela zdarma, v některých státech je třeba platit spoluúčast). Tyto doklady vám také zajistí rychlou refundaci vynaložených nákladů v zemích, kde je třeba zdravotní péči uhradit v hotovosti a až poté se obracet na místní zdravotní pojišťovnu.

Otázky a odpovědi

 • Jaké výhody přináší Evropský průkaz zdravotního pojištění při cestování po Evropě?

Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jeho ekvivalent, Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, vám v případě potřeby umožní snadnější čerpání zdravotní péče během přechodného pobytu v jiném členském státě. Lékařské ošetření bude poskytnuto za stejných podmínek jako tamním pojištěncům, tzn. že i spoluúčast a jiné poplatky se řídí pravidly daného členského státu. Například to znamená, že pokud v jiném členském státě je tamním pojištěncům poskytována zdravotní péče zcela zdarma, obdržíte ji zdarma také, pokud musí hradit spoluúčast, budete ji muset uhradit také. To vše po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

 • Kdo má nárok na Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Kdokoliv kdo je kryt systémem veřejného zdravotního pojištění v jednotlivých členských státech má nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění svou institucí, u které je pojištěn.

 • Kde můžu získat více informací a kde dostanu Evropský průkaz?

Vaše česká zdravotní pojišťovna vám sdělí podrobnosti vydávání Evropských průkazů zdravotního pojištění. Můžete se také obrátit na Centrum mezistátních úhrad, tel.: 234 462 041, email: info@cmu.cz

 • Co se stane, když odjedu na dovolenou bez jakéhokoliv dokladu. Co mám dělat, když budu potřebovat zdravotní péči?

Pokud budete zdravotní péči během dovolené potřebovat, bude vám samozřejmě poskytnuta. Nezapomeňte však, že vám může být poskytnuta zdravotní péče za jiných podmínek než místním pojištěncům a že po vám možná bude požadována úhrada v hotovosti. Proto vám jednoznačně doporučujeme vozit s sebou při jakékoliv příležitosti Evropský průkaz zdravotního pojištění, ušetříte si tím spoustu nepříjemností.

 • Rád bych jel za konkrétním lékařským zákrokem do jiného členského státu. Můžu k tomuto účelu použít Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Ne. Evropský průkaz kryje pouze zdravotní péči, „jejíž poskytnutí se stane nutným během přechodného pobytu v jiném členském státě s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v zahraničí“. Jinými slovy máte nárok na takovou péči, která musí být poskytnuta, abyste nemusel zkrátit svůj pobyt v jiném členském státě a nebyl ohrožen váš život nebo zdraví. Avšak Evropský průkaz nemůžete použít k čerpání zdravotní péče, za kterou vycestujete do jiného členského státu. Pokud chcete čerpat takovým způsobem péči v zahraničí, musíte nejprve požádat svou zdravotní pojišťovnu o udělení souhlasu na formuláři E 112 – (Článek 22(2) Nařízení EEC č. 1408/71)

 • Trpím chronickým onemocněním a musím pravidelně navštěvovat lékaře. Rád bych jel na dovolenou do jiného členského státu. Pokryje mi Průkaz zdravotní péči v cizině?

Ano, pokud vaše onemocnění nevyžaduje speciální vybavení zdravotnického zařízení nebo speciálně vyškolený personál. Před vycestováním si však vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře lékařskou dokumentaci, příp. další informace pro zahraniční zdravotnické zařízení. Poté můžete v jiném členském státě navštívit zdravotnické zařízení a náklady na zdravotní péči za vás ponese vaše zdravotní pojišťovna. Odpověď na tuto otázku také může být ne, pokud vaše onemocnění vyžaduje speciální vybavení zdravotnického zařízení. V tom případě byste měl ještě před vycestováním vy nebo váš lékař domluvit poskytnutí zdravotní péče přímo se zahraničním zdravotnickým zařízením

 • Během dovolené jsem ztratil Evropský průkaz. Co bych měl udělat?

Jestliže jste ztratil nebo zapomněl Evropský průkaz, měl byste kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, která vám zašle faxem Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz. Toto Potvrzení zakládá stejný nárok jako Evropský průkaz. Kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu za účelem zaslání Potvrzení byste měli zejména v případě, kdy potřebujete zdravotní péči. Zaslání provizorního Potvrzení vám však také může zprostředkovat místní zdravotní pojišťovna (nositel zdravotního pojištění)

 • Může mě lékař odmítnout ošetřit v případě, že jsem ztratil Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Lékařská etika nedovoluje lékaři odmítnout vám poskytnutí zdravotní péče v situaci kdy ji potřebujete, ale nemáte Evropský průkaz. Musíte však počítat s tím, že můžete být v takovém případě ošetřeni za jiných podmínek a může po vás být požadována úhrada za ošetření.