Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvod

Specializovaná cestovní agentura Summit tour, s.r.o. (dále jen Summit tour) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi. Tato činnost je prováděna na základě řádně uzavřených smluv o zprostředkování prodeje zájezdů, případně smluv o obchodním zastoupení, uzavřených s jednotlivými touroperátory. Našimi partnery jsou pouze cestovní kanceláře s doloženým dokladem o zákonném pojištění proti úpadku.

II. Ceny zájezdů

Ceny zájezdů v naší nabídce jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících cestovních kanceláří. Nabízíme tedy zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající cestovní kancelář, včetně slev za včasné rezervace, věrnostních bonusů a případných dalších výhod, nabízených jednotlivými touroperátory. Nabídka zájezdů a ceny jsou na internetových stránkách jsou aktualizovány převážně automaticky a vždy jsou vkládány tak, jak je poskytují jednotlivé cestovní kanceláře. Ve výjimečných případech může docházet k nepřesnostem a aktuální cena zájezdu může být rozdílná s nabídkou na našem webu. V tomto případě je jedinou platnou cenou ta, která je z naší strany potvrzena a uvedena ve smlouvě o zájezdu. U leteckých zájezdů, které jsou realizovány na běžných linkových letech jsou uvedené ceny platné v den zveřejnění. Vzhledem ke změnám cen letenek a jejich dostupnosti, jsou nabídky orientační a cena se může měnit. V tomto případě platí, že platná cena je vždy ta z naší stran potvrzená a uvedená na cestovní smlouvě. Vyhrazujeme si právo na opravu nepřesností, které mohou vznikat přepisem zájezdů do databáze, případně při jejich ručním vkládání.

III. Objednávky a rezervace

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. Každý zájezd je dodatečně ověřen, zda je termín a počet požadovaných míst dostupný. V některých případech je ověření možné provést automaticky u vybraného termínu přímo na internetových stránkých. Po přijetí nezávazné rezervace, Summit tour ověří dostupnost a platné ceny a vytvoří nezávaznou rezervaci u pořadatele zájezdu a informuje o stavu rezervace zákazníka. V případě že zákazník rezervuje zájezd, který již není dostupný, Summit tour se pokusí zákazníkovi nabídnou nejvýhodnější možnou alternativu. Summi tour si vyhrazuje právo odmítnout, případně ponechat bez odpovědi takové objednávky, které obsahují neúplné, nebo chybné kontaktní údaje.

IV. Smlouva o zájezdu

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění smlouvy o zájezdu (dříve cestovní smlouvy). Po obdržení všech náležitostí zašle Summit tour zákazníkovy návrh smlouvy o zájezdu k podpisu na uvedený email, ve výjimečných případech jako poštovní zásilku. Společně s návrhem smlouvy o zájezdu jsou zákazníkovi zasílány i pokyny k platbě zájezdu a všeobecné smluvní podmínky touroperátora, které tvoří s cestovní smlouvou její nedílnou součást. Po obdržení návrhu smlouvy a v případě s jejím znění zákazník souhlasí, tuto vytiskne, vlastnoručně podepíše a prostřednictvím faxu, emailu nebo pozemní poštovní zásilky zašle zpět do kanceláře Summit tour. Klient svým podpisem na smlouvě o zájezdu vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a také s všeobecnými obchodními podmínkami touroperátora. Svým podpisem potvrzuje také správnost osobních údajů a to jak svých, tak i spolucestujících uvedených na smlouvě.

V. Platba zájezdu

Závazná je vždy až cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí ta cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i ze strany Summit tour a druhá strana má kdykoli právo požádat o opravu nesprávně vyplněné smlouvy. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku, dle podmínek pořadatele zájezdu. Možnosti platby závisí na podmínkách touroperátora, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu. Summit tour není odpovědný za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet uvedený ve smlouvě o zájezdu (Bankovní účet Summit tour, případně účet pořádající cestovní kanceláře). Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající cestovní kanceláře. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy touroperátor nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. V tomto případě se Summit tour vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany touroperátora.

VI. Cestovní doklady

Bez úplného uhrazení ceny zájezdu neobdrží zákazník potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu. Pořadatel zájezdu je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v jeho všeobecných smluvních podmínkách. Ubytovací poukazy, letenky, případně kartičky cestovního pojištění obdrží zákazník obvykle na letišti od touroperátora. Pokud to touroperátor umožňuje, může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce pořádající cestovní kanceláře. Summit tour nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země, kterou má navštívit. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od Summt tour nebo příslušné pořádající cestovní kanceláře. Termín dodání těchto dokladů závisí na termínu pobytu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Potřebné doklady pořadatelé zájezdu zasílají zpravidla týden před odjezdem. Summit tour nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany pořádající cestovní kanceláře, je mu však vždy nápomocen v jejich získání.

V. Zrušení zájezdu

Až do podpisu návrhu smlouvy o zájezdu a složení zálohy na zájezd má zákazník možnost od zájezdu odstoupit s nulovými storno poplatky. Po uhrazení zálohy, případně celé ceny zájezdu a podepsání návrhu smlouvy jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající cestovní kanceláře.

VII. Reklamace

Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá Summit tour k vyřízení pořádající cestovní kanceláři. Summit tour není oprávněn řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu, pouze odpovídá za jejich předání příslušné cestovní kanceláři.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Summit tour po klientech požaduje pouze údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů. Summit tour prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů.

IX. Informace k zájezdům

Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku pořádající cestovní kanceláře. Doklad o pojištění cestovní kanceláře pořádající vybraný zájezd a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům na vyžádání.