Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Novasol

Aktuální všeobecné podmínky společnosti Novasol ke stažení [PDF]

1. Přihláška a potvrzení Přihláška je Vaše závazná nabídka na rezervaci rekreačního ubytování za podmínek uvedených v našem katalogu. Přijetí nemusí mít žádnou určitou formu, zpravidla se však provádí písemným potvrzením při Vašem přihlášení nebo bezprostředně po něm. Jestliže se naše prohlášení o přijetí obsahově liší od Vaší přihlášky, nebo jestliže chybí potvrzení Vašich zvláštních přání, pak je to naše nová nabídka, která je pro nás závazná 10 dnů. Rezervace se pak realizuje na základě této nové nabídky, jestliže prohlásíte, že ji přijímáte.

Online vyhledání a objednání kapacity u společnosti Novasol
Vyhledání Vašeho ubytování v soukromí v Chorvatsku
Vyhledání Vašeho ubytování v soukromí v Itálii

2. Zaplacení, vydání podkladù o nájmu Upozorňujeme na to, že nám zákon umožňuje od Vás vyžadovat nebo přijímat platby před ukončením doby nájmu nebo cesty pouze v případě, když jsme Vám předali garanční list. Cenu nájemného můžete zaplatit libovolně v CZK nebo EUR. Při rezervaci více než 42 dny před odjezdem činí záloha při současném předání garančního listu ( faktura nebo potvrzení o knihování ), který zajišťuje pozdější zaplacení doplatku, 25 % z celkové ceny. Doplatek je splatný nejpozději 42 dnů před dnem příjezdu ( u Novasol AS v Hellerup ). Prosím dbejte na doby zpracování v bance. Bez úplného zaplacení nájemného nemáte nárok na vydání podkladů o nájmu nebo poskytnutí našich služeb. Poplatky za změnu rezervace a storno jsou splatné ihned. Pro výpočet jsou zásadně rozhodující ceny, které jsme uvedli jako poslední před potvrzením rezervace. Toto jsou konečné ceny zahrnující pevné vedlejší náklady. Na místě k tomu přistupují pouze náklady závislé na spotřebě. Dále bychom Vás chtěli upozornit, že majitelé a pronajímatelé rekreačních domů jsou oprávněni po Vás vyžadovat kauci přiměřenou standardu a velikosti domu, ročním období a délce pobytu. Výši těchto nákladů Vám sdělíme dříve, než potvrdíme Vaši přihlášku. Náklady na vedlejší služby, např. Vydání víz, deviz nebo telegrafické a telefonní rezervace a dotazy jdou k Vaší tíži a my Vám je vyúčtujeme ve skutečném rozsahu. Při rezervaci méně než 42 dny před sjednaným termínem ubytování je platba za pronájem rekreačního objektu splatná okamžitě.

3. Pojištění V ceně nájmu rekreačního ubytování rezervovaného u Novasol je zahrnuto pojištění nákladů vzniklých při odstoupení od cesty. Dále existuje pojištění proti insolventnosti podle § 651 BGB. Pojistitelem je HanseMerkur, Reiseversicherung AG, Neue Rabenstrasse 28, D – 20352 Hamburg, Německo. Pojistná ochrana se podle pojistných podmínek skládá z kombinovaného pojištění touroperátora, pojištění proti insolventnosti a pojištění nákladů vzniklých při odstoupení od cesty – která jsou otištěna v následujícím textu. Podmínky jsou vyloženy spolu s informací pro spotřebitele v naší servisní kanceláři na adrese NOVASOL s. r. o., Zlatnická 4, 110 00 Praha 1. Zde prosím ohlaste každou škodu a kromě toho neprodleně informujte Vaše rezervační místo. Doporučujeme Vám uzavřít pojištění k pokrytí repatriačních nákladů v případě úrazu nebo nemoci a uzavřít pojištění proti krádeži.

3.1 Rozsah pojištění

1. Insolventnost touroperátora

 1. pojistitel poskytne odškodnění podle § 651 k BGB

aa) za cenu cesty, kterou zaplatil smluvní partner cestovní smlouvy, pokud dojde k výpadku služeb spojených s cestou v důsledku platební neschopnosti nebo konkurzu touroperátora bb) za nutné vícenáklady, které vzniknou pojištěné osobě v důsledku platební neschopnosti nebo konkurzu touroperátora za zpáteční cestu

 1. ručení pojistitele za částky, jež musel celkem vyplatit v jednom roce v důsledku platební neschopnosti nebo insolventnosti touroperátorů z titulu všech jim uzavřených pojistných smluv proti insolventnosti touroperátorů je omezeno na 110 miliónů EUR.

2. Odstoupení od cesty

 1. pojistitel je dále povinen plnit, jestliže je po rezervaci cesty nutno očekávat v důsledku některého z dále vyjmenovaných závažných důvodů buď nezpůsobilost pojištěné osoby k cestě nebo ji nelze k nastoupení cesty nebo k jejímu plánovanému ukončení nutit:

aa) smrt, těžký úraz nebo neočekávané onemocnění smluvního partnera, jeho manžela, dětí, rodičů bb) nesnášenlivost očkování pojištěné osoby cc) těhotenství pojištěné osoby dd) nezaměstnanost pojištěného v důsledku vypovězení pracovní smlouvy zaměstnavatelem nebo uzavření nové pracovní smlouvy během nezaměstnanosti ee) zákaz čerpání dovolených v důsledku vstupu do nového pracovního poměru, pokud byla pojištěná osoba při rezervaci cesty hlášená jako nezaměstnaná a pracovní úřad s cestou souhlasil ff) škody na majetku pojištěné osoby v místě jejího trvalého bydliště v důsledku požáru, živelné pohromy nebo úmyslného trestného činu třetí osoby, pokud je škoda značná k poměru hospodářské situace a majetku poškozeného, nebo pokud je k určení škody nutná jeho přítomnost

 1. pojistitel však není povinen plnit jestliže:

aa) některý z výše uvedených závažných důvodů spočívá v tom, že se realizovalo nebezpečí války, občanské války, válce podobných událostí, politického použití síly, vzpoury, jiných občanských nepokojů, jaderné energie nebo z nepřátelského použití válečných zdrojů nebo jejich existence jako následku války, občanské války či válce podobných událostí bb) pojištěná osoba mohla pojistnou událost v době uzavření cestovní smlouvy předpovídat nebo jestliže ji pojištěná osoba způsobila schválně nebo hrubou nedbalostí

 1. pojistitel poskytne odškodnění

aa) nákladů vzniklých při nastoupení cesty, které touroperátorovi nebo jiné osobě smluvně dluží smluvní partner cestovní smlouvy při nenastoupení cesty bb) nákladů vzniklých při nenastoupení cesty, které pronajímateli nebo jiné osobě smluvně dluží smluvní partner cestovní smlouvy při nepoužití rekreačního bytu, chaty nebo apartmá v hotelu pronajatých cestovní smlouvou cc) Úhrada nákladů podle c) se se zřetelem na druh a třídu dopravního prostředku, ubytování a stravování přizpůsobí kvalitě, kterou cesta zaručuje. Když bude na rozdíl od rezervované cesty nutná zpáteční cesta letadlem, budou hrazeny pouze náklady na místo k sezení v nejnižší letové třídě. Nejsou kryty náklady na léčení, náklady na doprovodné osoby ani náklady na převoz zesnulých pojištěných osob. Pojistitel poskytne odškodnění až do výše ceny cesty připadající na jednu pojištěnou osobu s odečtením spoluúčasti. Pokud by prokazatelně vzniklé dodatečné náklady na zpáteční cestu překročily cenu cesty, pak pojistitel nahradí také přesahující částku s odečtením spoluúčasti. Spoluúčast činí 20,– EUR za osobu, minimálně však 70,– EUR za knihování.

3.2 Povinnosti při pojistné události

1. Pojištěná osoba je v případě 3.1 číslo 2a) povinna

 1. neprodleně sdělit pojistiteli vznik pojistné události a současně cestu stornovat u rezervačního místa nebo v případě cesty již nastoupené u touroperátora
 2. poskytnout pojistiteli každou požadovanou informaci a dát mu sama k dispozici všechny potřebné důkazní materiály, zejména mu předložit lékařská osvědčení o nemocech, nehodách, snášenlivosti očkování, případně těhotenství i ve smyslu bodu 1 s přiloženými rezervačními podklady
 3. na žádost pojistitele zprostit lékaře povinnosti zachovávat mlčení se zřetelem na pojistnou událost, pokud lze této žádosti ve smyslu právní účinnosti vyhovět

2. Poruší-li pojištěná osoba některou z předchozích povinností, je pojistitel osvobozen od závazku plnění, ledaže porušení nespočívá ani v úmyslu ani v hrubé nedbalosti. Při porušení z hrubé nedbalosti zůstává pojistitel vázán povinností plnit do té míry, kdy porušení nemělo vliv ani na určení pojistné události, ani na určení rozsahu plnění, jímž je pojistitel povinován.

3.3 Práva ve škodném případě Nároky, které má pojištěná osoba ve škodném případě, může tato osoba přímo a bez souhlasu touroperátora uplatnit vůči pojistiteli. Pojistitel se vzdá možnosti kompenzovat nároky podle § 35b pojistné smlouvy nebo jinou pohledávkou, která mu z pojistné smlouvy přísluší.

3.4. Výplata odškodného Odškodné pojistitele je splatné, jakmile je stanoven důvod a výše jeho povinnosti plnit. Odškodnění v souvislosti s nesolventností operátora bod 3 číslo 1a) není splatné před uplynutím pojišťovacího roku ( viz bod 3 číslo 1b ), v němž ke škodnému případu došlo. Všechny platby se provádějí výlučně v českých korunách.

3.5 Přenos nároků na náhradu S odškodněním a ve výši odškodnění pojistitele podle bodu 3 číslo 1 se přenášejí všechny nároky pojištěné osoby vůči touroperátorovi na pojistitele.

3.6 Aplikované právo Na pojistnou smlouvu se aplikuje německé právo.

3.7 Promlčení / Lhůta podání žaloby Nároky z pojistné smlouvy se promlčují za dva roky. Promlčecí lhůta začíná na konci roku, v němž je splatné pojistné plnění. Jestliže byl nárok pojištěné osoby nahlášen pojistiteli, nebere se čas mezi nahlášením a dojitím pojistného rozhodnutí pojistitele při výpočtu lhůty v úvahu. Pojistitel je osvobozen od povinosti platit, jestliže pojištěná osoba soudně neuplatní nárok na pojistné plnění během šesti měsíců po tom, co pojistitel odmítl požadované pojistné plnění. Lhůta začíná běžet poté, co bylo pojištěné osobě písemně sděleno odmítnutí s uvedením právního následku spojeného s uplynutím lhůty.

3.8 Soudní příslušnost Pojištěná osoba může uplatnit své nároky z pojistné smlouvy u příslušného soudu v místě sídla pojistitele. 4. Počet osob Rekreační domicil nesmí být obýván více osobami, než je vypsáno v katalogu, popřípadě než je přihlášeno. Upozorňujeme na to, že pronajímatelé a majitelé rekreačních objektů mohou nadpočetné osoby odmítnout. To neplatí pro jedno dítě až do věku 3 let v zemích Dánsko, Švédsko a Norsko 5. Změny služeb a cen, odstoupení a výpověď z naší strany Změny a odchylky jednotlivých cestovních služeb od sjednaného obsahu rezervace, jež jsou nutné pro přijetí přihlášky a které jsme skutečně nezpůsobili, jsou povoleny pouze tehdy, pokud změny nejsou značné a pokud negativně neovlivní celkový rys rezervované cesty. Eventuální záruční nároky zůstávají nedotčeny, pokud mají změněné služby nedostatky. Naší povinností je Vás neprodleně seznámit se změnami služeb nebo s odstoupením od rezervace. Případně Vám nabídneme bezplatnou změnu rezervace nebo bezplatné odstoupení. V následujících případech můžeme před nastoupením cesty odstoupit od rezervace nebo vypovědět smlouvu po nastoupení cesty: bez dodržení lhůty, jestliže trvale rušíte realizaci cesty nebo jestliže se v takové míře chováte v rozporu se smlouvou, že je zrušení rezervace oprávněné. Výpověď dáváme my, takže si necháváme nárok na cenu cesty. Musíme si však nechat spočítat hodnotu uspořených nákladů a těch výhod, kterých bylo dosaženo jiným využitím nevyužitých služeb, včetně částek dobropisovaných poskytovateli služeb. Vyhrazujeme si právo změnit vypsané a rezervací potvrzené ceny v případě zvýšení dopravních nákladů nebo poplatků za určité služby, jako jsou přístavní a letištní poplatky, nebo změny směnných kurzů platných pro příslušnou cestu v takovém rozsahu, v jakém se zvýšení dopravních nákladů nebo poplatků za určité služby na osobu případně místo k sezení projeví na ceně zájezdu, pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem cesty nejsou více jak 4 měsíce. V případě dodatečné změny cesty nebo změny podstatné cestovní služby Vás s tímto musíme neprodleně, nejpozději však 21 dnů před nastoupením cesty, seznámit. Cenová navýšení po tomto časovém okamžiku jsou nepřípustná. Jestliže celková cenová zvýšení přesáhnou 5 % z ceny cesty nebo jestliže dojde ke značné změně podstatné cestovní služby, máte právo odstoupit od cestovní smlouvy bez poplatků nebo vyžadovat účast na stejně hodnotné cestě, pokud jsme schopni Vám ji z naši nabídky bez navýšení ceny nabídnout. Tato práva musíte vůči nám uplatnit neprodleně po našem prohlášení o zvýšení cen respektive změně cesty. 6. Náhradníci, odstoupení, změna rezervace, nenastoupení a nevyužití služeb Až do začátku cesty máte právo požadovat, aby se cesty místo Vás zúčastnila třetí osoba. S účastí třetí osoby můžeme nesouhlasit, jestliže tato nevyhovuje zvláštním požadavkům cesty nebo jestliže je její účast v rozporu se zákonnými předpisy cílového státu nebo s úředními nařízeními. Nastoupí-li na Vaše místo třetí osoba, ručíte Vy a třetí osoba vůči nám za cenu nájemného jako společný dlužník. Až do začátku cesty můžete formou prohlášení vůči nám odstoupit od rezervace. Pro výpočet všech lhůt, také při telefonickém odstoupení, je vždy rozhodující dojití prohlášení k nám. Nám přísluší při odstoupení z Vaší strany při ztrátě nároku na sjednanou cenu cesty přiměřené odškodnění podle § 651 j BGB. Jeho výše se určuje podle původně dohodnuté ceny po odečtení hodnoty nákladů, které ušetříme, jakož i hodnoty, kterou můžeme získat za jiné využití služeb. Tento nárok můžeme také paušalizovat podle § 651 1 odstavec 3 BGB. Pokud nárok na odškodnění paušalizujeme, činí poplatky za odstoupení:

 1. do 60 dnů před nastoupením nájmu 20 % potvrzené ceny
 2. od 59. dne před zahájením nájmu 50 % potvrzené ceny
 3. od 35. dne před zahájením nájmu 80 % potvrzené ceny

Vaše právo dokázat nám menší nárok na odškodnění zůstává nedotčeno. Přání změnit rezervaci, která se provádí po uplynutí výše uvedených lhůt, mohou být, pokud je jejich realizace vůbec možná, akceptována pouze novým přihlášením po odstoupení rezervace. Toto neplatí pro přání změnit rezervaci, která způsobují pouze nepatrné náklady. 7. Zpoždění / Mimořádné okolnosti Jestliže je cesta v důsledku vyšší moci, kterou nebylo možno předpovídat při rezervaci, značně ztížena, ohrožena nebo negativně ovlivněna, pak máme jak my tak Vy možnost rezervaci vypovědět. Jestliže dojde k výpovědi, pak můžeme za cestovní služby, které již byly poskytnuty nebo ještě budou poskytnuty do skončení cesty, požadovat přiměřené odškodnění. V těchto případech jsme povinni učinit potřebná opatření, zejména když dlužíme dopravu, abychom Vás dopravili zpět. Vícenáklady za dopravu zpět ponesete z poloviny Vy a z poloviny my. Jinak jdou Vícenáklady k tíži Vám. 8. Cestovní doklady, pasová, devizová, celní a zdravotní ustanovení Informujeme Vás o ustanoveních pasových, vízových, celních a zdravotních předpisů země, kde hodláte trávit dovolenou. Vy jste povinni sdělit zvláštnosti Vaší osoby a osob Vašich spolucestujících, které by mohli být v souvislosti s těmito předpisy důležité. Každý účastník cesty odpovídá sám za dodržování příslušných důležitých předpisů v zemích, do nichž cestuje. Všechny nevýhody, které vyplývají z nedodržování těchto předpisů, jdou k tíži účastníka cesty s výjimkou případu, kdy jsou podmíněny nesprávnou informací nebo neinformováním zaviněným z naší strany. 9. Záruka, povinnost spoluúčasti, vyžádání nápravy Nezávisle na snížení nebo výpovědi můžete požadovat náhradu škody z důvodu neplnění, pokud nedostatek cesty spočívá na okolnosti, za kterou neodpovídáme. Jestliže eventuelně dojde k poruchám služeb, jste povinni udělat vše, co od Vás lze požadovat, abyste přispěli k odstranění poruchy a udrželi eventuelní škody co nejmenší. Veškeré stížnosti je nutno neprodleně nahlásit pronajímateli nebo místu, které Vám předalo klíče. Dodatečné nároky lze uplatnit pouze tehdy, jestliže nahlášení nedostatku s vyžádáním nápravy vůči nám bylo nahlášeno místu pro předání klíčů, Novasolu v příslušné zemi ( Novasol Praha, Zlatnická 4, 110 00 Praha 1 ) nebo v případě nezastižení ústředně v Romo, Sovej 2, DK – 6792, telefon 004570424424, fax 004570424425. Před výpovědí je nutno nám stanovit přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy, pokud náprava není možná nebo je námi zamítnuta, nebo pokud je okamžitá výpověď oprávněná v důsledku zvláštního zájmu z Vaší strany. Nároky na snížení a náhradu škody musíte podle uplatnit u nás během jednoho měsíce po dohodnutém konci nájmu nebo cesty. Po uplynutí této lhůty můžete nároky uplatnit pouze tehdy, jestliže Vám bylo bez Vašeho zavinění zabráněno dodržet lhůtu. Nároky se promlčují podle za šest měsíců. Promlčení začíná dnem, kdy měla podle dohody cesta nebo nájem končit. Jestliže jste nároky uplatnili, je promlčení pozdrženo do dne, kdy nároky písemně zamítneme. 10. Omezení ručení Naše smluvní ručení za škody, které nejsou tělesným poškozením, jsou omezeny na trojnásobek ceny cesty:

 1. pokud škoda účastníka nebyla způsobena ani úmyslně ani hrubou nedbalostí
 2. pokud Vám odpovídáme za vznikající škodu pouze v důsledku zavinění poskytovatele slu­žeb

Nárok na náhradu je vůči nám omezen nebo vyloučen do té míry, v níž je možno na základě dohod nebo zákonných předpisů spočívajících na takovýchto dohodách, které se aplikují na služby, jež má poskytnout poskytovatel služeb, uplatnit nárok na náhradu škody vůči poskytovateli služeb pouze za určitých předpokladů, nebo omezení nebo v níž je za určitých předpokladů vyloučen. Obdržíme-li u cest lodí stanovisko dopravce, upravuje se ručení také podle ustanovení obchodního zákoníku a zákona o vnitrozemské plavbě. 11. Uplatnění nároku – zákaz postoupení práv Vyloučeno je postoupení nároků účastníka cesty vůči nám třetí osobě, zejména také jiným účastníkům cesty nebo spolunájemcům. Rovněž je nepřístupné soudní uplatnění nároků účastníka cesty prostřednictvím třetí osoby vlastním jménem. 12. Platnost údajů v prospektu Veškeré údaje a pokyny v každém z našich prospektů o službách, programech, termínech, odletech, cenách a cestovních podmínkách odpovídají dotazům, které byly učiněny před předáním do tisku. Změny služeb a cen vůči údajům v prospektech můžeme provést kdykoli až do přijetí Vaší přihlášky. 13. Neúčinnost jednotlivých ustanovení Neúčinnost jednotlivých ustanovení dohod, které jsme s Vámi učinili, nemá za následek neúčinnost veškerých dohod. 14. Jiné Vydavatelem, autorem a distributorem katalogů společnosti Novasol je Novasol AS, Rygards Allé 104, DK – 2900 Hellerup, telefon 004539277000. Ka­talogy jsou pečlivě sestavovány, přesto je nutno si vyhradit opravu tiskových chyb. Výše uvedené podmínky nahrazují všechny předcházející, rovněž ustanovení vytištěná na domovním voucheru a starých tiskopisech. NOVASOL AS Rygards Allé 104 DK – 2900 Hellerup