Velký Okruh Polskem

č. zájezdu: 486972/26
od12 779,-/osoba
-8%sleva
First minute
Velký Okruh Polskem - Pobytové zájezdy

Velký Okruh Polskem

Země: Polsko


Stravování: snídaně
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Červenec

Délka pobytu: 7 dnů


Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • snídaně

Anotace

Podrobný poznávací zájezd do Polska bez nočních přejezdů nás povede po stopách polských králů až na jedinečný Malbork. Navštívíme Poznaň, Hnězdno s ostatky sv. Vojtěcha, Olsztyn, Toruň rodiště Mikuláše Koperníka. Prozkoumáme přírodní pýchu Polska, oblast Mazurských jezer, ale i oblast bunkrů Vlčího doupěte. Na samém severu nás čeká kouzelné Trojměstí Gdaňsk, Gdyně, Sopoty, dále jedinečná oblast „polské Sahary“ Slowinsky NP a kouzelné pláže Łeby. Budeme obdivovat katedrálu Oliwa, skanzen Biskupin. Navštívíme Grunwald, místo památné bitvy z 15. července 1410. Vydejte se s námi za poznáním téměř všech turistických cílů našeho severního souseda, po stopách minulosti až k přírodním pokladům Baltského moře.

Zájezd provází Petr Horák

Čenstochová – Varšava – Mazurská jezera – jezero Śniardwy – Mikolajki – Vlčí doupě – Svatá Lipka – Olsztyn – Grunwald – Malbork – Gdaňsk – Oliwa – Gdyně – Slowiński NP – Łeba – Sopoty – Toruń – skanzen Biskupin – Hnězdno – Poznań

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd do Polska. Krátká návštěva poutního místa ČENSTOCHOVÁ, kde najdeme ikonu Černé Matky Boží, královnu Polska. Pokračujeme do hlavního města Polska VARŠAVA, okružní jízda a procházka od opery kolem prezidentského paláce, ke sloupu Zikmunda a Královskému zámku a k dómu sv. Jana. Večer ubytování ve městě.

2. den zájezdu
Po snídani odjedeme do oblasti MAZURSKÝCH JEZER, na tři tisíce vodních ploch, desítky kanálů a řek, přírodní pýcha Polska. Jedno z nejkrásnějších jezerních pásem Evropy. Okruh po největším JEZEŘE ŚNIARDWYa procházka po rybářském městečku MIKOLAJKI. Prozkoumáme oblast bunkrů VLČÍHO DOUPĚTE, kde došlo k nepovedenému atentátu na Hitlera 20.7.1944. Po­kračujeme do Olštýnu, cestou krátká návštěva poutního kostela SVATÉ LIPKY. Ubytování ve starobylém OLŠTÝNU, které láká bohatou historii, která se v jeho ulicích píše již od 14. století. Večerní procházka městem, kde působil Mikuláš Koperník.

3. den zájezdu
GRUNWALD, místo památné bitvy 1410. Bitva u Grunwaldu se odehrála 15. července 1410 mezi Řádem německých rytířů a polsko-litevskou koalicí, které se na obou stranách zúčastnili také žoldnéři ze zemí Koruny české. Jednalo se o jednu z největších bitev středověku a bitvy se zde údajně účastnil i Jan Žižka, kde nasbíral válečnické zkušenosti. Odpoledne navštívíme křižácký MALBORK (UNECO), hlavní sídlo Řádu německých rytířů, největší gotická stavba a současně také největší hrad na světě postavený z cihel (uvádí se cca 3,5 milionu cihel). Večer se ubytujeme na 3 noci u města Gdaňsk.

4. den zájezdu
Po snídani navštívíme nedaleké město Gdyně. Cestou v gdaňské oblasti Oliwa, která byla v minulosti doménou bohatých cisterciáků, zastavíme u KATEDRÁLY OLIWA ze 14. století, která je architektonickým skvostem. Nejvýznamnější památkou katedrály jsou jedinečně znějící varhany z roku 1793, které jsou dílem Jana Wulffa a Fryderyka Rudolfa Dalitze. Místo několikrát navštívil i Jan Pavel II. GDYNĚ– krátká procházka a prohlídka města, molo s historickými loděmi, mořské akvárium. Návrat do GDAŇSKA, nejkrásnější město Baltu a centrum zpracování jantaru. Uvidíme přístav, nábřeží Motlawy s ikonickým starým jeřábem na nakládku lodí, Královskou cestu, Mariánský kostel z režných cihel, renesanční budovy obchodních uskupení, kdysi členů Hanzy. Ochutnáme „Zlatou vodu“ typický místní likér. Dle časových možností fakult. lodní výlet před starý přístav na písečném poloostrově Westerplatte, kde začala druhá světová válka.

5. den zájezdu
Celodenní výlet do zajímavého koutu polské přírody SOLWINSKY NÁRODNÍ PARK – polská Sahara na břehu Baltu. Východiskem k prohlídce a zároveň jedním z nejvíce atraktivních míst na polském pobřeží Baltu bude malebné přímořské město ŁEBA, položené mezi jezery Sarbsko a Łebsko. Možnost koupání v Baltském moři, poznávání krajiny pohyblivých až 40 m vysokých písečných dun. Přesýpající se písky vytvářejí různotvaré pahorky v krásné pouštní krajině, která je v Evropě unikátní, a proto bývá často nazývána polskou Saharou. K dopravě do centra parku použijeme ekovláček. Večer se před návratem na ubytování zastavíme na procházku po přímořských lázních SOPOTY.

6. den zájezdu
Po snídani přejedeme do města TORUŃ, jedno z nejstarších polských měst a rodiště slavného astronoma Mikuláše Koperníka. Díky jedinečně dochovanému vnitřnímu městu byla Toruň zapsána na seznam UNESCO, stará radnice, gotické kostely, hradby a nezapomeneme na místní specialitu – perník dle původních středověkých receptů. Odpoledne přejedeme řeku Vislu a navštívíme archeologický SKANZEN BISKUPIN, týkající se původních kultur na tomto území, které bylo osídlené Slovany. HNĚZDNO, v minulosti první hlavní město Polska. Zastávka na prohlídku nejvýznamnější stavby města – katedrály Nanebevzetí Panny Marie, kde jsou uloženy ostatky sv. Vojtěcha. Večer ubytování v Poznani.


Po snídani se navštívíme POZNAŃ, odkud pocházeli Piastovci, jejichž dcery byly manželkami Přemyslovců, známá je Eliška Rejčka, vdova po Václavu II., která je pochovaná v Brně, žila také v Hradci Králové, všude zanechala kostely z režných cihel od polské stavební huti. Prohlídka nejstarší části města Dómský ostrov na řece Warta vč. katedrály sv. Petra a Pavla, pokračujeme procházkou v historickém jádru – Stary Rynek, měšťanské domy, studna Bamberki, Radnice s legendárními kozlíky, kde se s Polskem rozloučíme. Po prohlídce odjezd do ČR směr Trutnov, předpokládaný příjezd cca 21:00 Hradec Králové a dále dle nástupů.

Cena zahrnuje

Dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),6× ubytování v hotelu****/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6× snídani, průvodce CK,Poznámka k nástupním místům: cestou zpět výstup Ostrava a Olomouc není možný. Bližši info v CK.

Cena nezahrnuje

Vstupné, pobyt. taxu, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 5400 Kč (povinné při nedoobsazení),6× večeře 3500 Kč,komplex. pojištění vč. storna zájezdu 310 Kč

Nástupní místa

2507. – 31.01. odjezd D

Podnadpis

PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ, MAZURY, BALT A POLSKÁ SAHARA

Podnadpis2

POZNÁVACÍ ZÁJEZD POSLKO, DOVOLENÁ BALT 2025

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)

Hotel

Ikony pro web

Tip

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
6× ubytování v hotelu***/**** – 2lůž. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2× snídaně. Za příplatek možno dokoupit 6× večeři 3500 Kč. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

MĚNA A KURZ
Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč

Śniardwi – lodí po jezeře 50 PLN
Varšava – vyhlídka 25 PLN
Vlčí doupě 30 PLN
Grünwald 20 PLN
Hrad Malbork 80 PLN
Oliwa koncert 8 PLN
Gdaňsk – loď na Westerplatte 60 PLN
Gdaňsk – Mariánský kostel 8 PLN
Slowiński NP a ekodoprava 30 PLN
Biskupin 18 PLN
Hnězdno 20 PLN

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

******CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s p­ojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na **

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Polsku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky je s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

******VELVYSLA­NECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Varšava – Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00–555 Warsaw
Telefon: +48/225251–850,890, OEÚ +48/225251–857,856, hospodář +48/225251–864, přidělenec obrany +48/225251–872,873
Fax: +48/225251898, KO +48/226217234, OEÚ +48/225251877, přidělenec obrany +48/226255370
Nouzová linka: +48/608298988 – v mimopracovní době pouze pro případy nouze českých občanů na území Polska
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 16.30
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09.00 – 12.00

Konzulární oddělení velvyslanectví Varšava
Al. Róz 12, 00 556 Varšava, Polsko, 00–556 Warsaw
Telefon: +48/225251850, +48/225251890, služba po pracovní době : +48/608298988
Fax KO: +48/226217234
Nouzová linka: +48/608298988
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Konzulární působnost: pro celou Polskou republiku
Provozní hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09 – 12.00

******DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tel. předvolba: +48
112 bezplatná tísňová linka (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky)
997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná)
998 hasiči
999 zdravotnická záchranná služba
986 obecní (městská) policie

******DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

********CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Osoby přijíždějící do Polska z jiného členského státu mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství (v souladu se zněním čl. 34 polského zákona o spotřební dani). Jedná se například o maximálně:

800 kusů cigaret
400 kusů malých doutníků (do 3 g jeden)
200 kusů doutníků
1kg tabáku
10 litrů destilátu
20 litrů vermutu
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva

Osoby, které nedovršily 17 let věku nemohou převážet alkohol a tabákové výrobky. Zaniká možnost žádat o vrácení VAT (DPH) na zboží zakoupené v Polsku. Více informací najdete na webové stránce: 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
** – Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK- Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.- CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.- Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.- Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.- Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.- Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.- Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Velký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdyVelký Okruh Polskem - Pobytové zájezdy

Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.


Podobné zájezdy

Prodloužený poznávací víkend ve Varšavě s návštěvou vánočních trhů - vlakem

Prodloužený poznávací víkend ve Varšavě s návštěvou vánočních…

Země: Polsko

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Prosinec

Délka pobytu: 3 dny

č. zájezdu: 485496/89
snídaně
vlakem
od6 859,-/osoba
  Podmanivá vánoční Vratislav

  Podmanivá vánoční Vratislav

  Země: Polsko

  Typ: Pobytové zájezdy, Poznávací…

  Termíny: Listopad, Prosinec

  Délka pobytu: 1 den

  č. zájezdu: 480514/70
  bez stravování
  autobusem
  od1 190,-/osoba
   Advent v Krakově - městě králů a umění

   Advent v Krakově - městě králů a umění

   Země: Polsko

   Typ: Pobytové zájezdy, Poznávací…

   Termíny: Prosinec

   Délka pobytu: 2 dny

   Osob: 1-2, 1-3, 1 osoba

   č. zájezdu: 480523/70
   snídaně
   autobusem
   od3 190,-/osoba

    Mohlo by vás zajímat:

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Poznávací zájezdy Norsko 2024 letecky i autobusem

    Norské fjordy, Lofoty, Velký okruh Skandinávií se Summit Tour

    Opravdu široký výběr shromažďuje nabídku většinu pořadatelů v České republice a umožňuje Vám zvolit si program a termín podle Vašich představ bez nutnosti ztrácet čas hledáním jinde.

    Poznávací a pobytové zájezdy Kuba

    Nabídka pobytových, poznávacích a pobytově poznávacích zájezdů na karibský ostrov Kuba. Jsme specialisté na tuto destinaci. Poznejte tu pravou Havanu!

    Aktuálně

    12.4.2024

    Sleva na poznávací zájezdy až 40%!

    Nabízíme mimořádné slevy na vaše oblíbené poznávací zájezdy plné zážitků do bezpečných zemí celého světa! 530 nových termínů, i na rok 2024 se slevami až 33% Upozornění: Aktuální slevy platí na prvních 4-6 míst na jednotlivé termíny zájezdů. Následně se slevy podstatně snižují.

    11.4.2024

    Island nejen pro seniory 55+

    Během zájezdu navštívíte ikonická místa, jako je národní park Þingvellir (UNESCO), gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss, termální bazén pod otevřenou oblohou a další.

    9.2.2024

    Aktuální stav provozu alpských lyžařských středisek

    Aktuální informace o stavu provozu lyžařských středisek nejen ve Francii, Itálii a Rakousku, ale také v Česku, Bulharsku, Německu, Polsku, Slovinsku a Švýcarsku. Kolik % je aktuálně v provozu, zda se zasněžuje apod. vše v přehledné tabulce.

    RSS, více aktualit