• Pojištění

Pojištění

Komplexní cestovní pojištění

Konečné ceny zájezdů organizované VÍTKOVICE TOURS neobsahují cestovní pojištění. Cestovní pojištění pro cestu a pobyt si můžete sjednat k ceně zájezdu s příplatkem.

Cena cestovního pojištění pro osoby do 18 let činí 25 Kč za osobu a pojistný den, pro osoby starší 18 let činí 35 Kč za osobu a pojistný den. U zájezdů se sportovním zaměřením činí cena cestovního pojištění u dětí do 18 let věku 30 Kč za osobu a pojistný den a pro osoby starší 18 let činí 40 Kč za osobu a pojistný den. Toto cestovní pojištění zahrnuje také pojištění storna zájezdu. Při uzavření cestovního pojištění prostřednictvím CKVT je Smluvním partnerem Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, Mírové nám. 3d/519, 703 00 Ostrava – Vítkovice.

Pojistné částky

  1. pojištění léčebných výloh, vč. repatriace 1.500.000,– Kč

(zubní ošetření nejvýše 100 EUR), opatrovník maximálně 10.000,– Kč

  1. pojištění storna cesty 80% stornopoplatků
  2. pojištění cestovních zavazadel 15.000,– Kč (jedna pojistná událost), 5.000,– Kč (jedna věc),
  3. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1.000.000,– Kč, za škodu na věci 1.000.000 Kč, za finanční škodu 500.000 Kč
  4. úrazové pojištění – doba nezbytného léčení 20.000,– Kč, trvalé následky úrazu 200.000,– Kč, smrt následkem úrazu 100.000,– Kč.

Cestovní pojištění zákazníků CKVT se sjednává za podmínek stanovených ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a Smluvních ujednáních pro cestovní pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou objednáním cestovního pojištění zákazníkem v cestovní smlouvě. CKVT v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z pojistného vztahu. Cestovní pojištění nezahrnuje pojištění hodnoty zákazníkem nevyčerpaných služeb, pokud k takovému případu dojde po započetí čerpání služeb uvedených v Cestovní smlouvě. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká zákazníkovi nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí příslušného ubytovacího zařízení písemně potvrdit, že zákazníkem nečerpané služby ubytovací zařízení nebude účtovat CKVT.