Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Následující podmínky platí pro všechny zájezdy uvedené v katalogu a nedílnou součástí těchto podmínek jsou i „Všeobecné informace“ uvedené v katalogu str.2 – 3. Podmínky nabývají platnosti podpisem zákazníka Cestovní smlouvy k zájezdu.

I.VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Platnost smluvního vztahu vzniká mezi CK a zákazníkem (případně jeho zmocněným zástupcem) na základě uzavřené, podepsané Cestovní smlouvy a po zaplacení zálohy na zájezd zákazníkem na účet CK v řádném termínu. Zákazníkem podepsaná Cestovní smlouva a následně podepsaná cestovní kanceláří je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené objednavatelem na Cest. smlouvě. Potvrzením Cestovní smlouvy se CK zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě služeb zájezdu, zákazník svým podpisem potvrzuje, že jsou mu známy podmínky účasti na zájezdu a platební podmínky, a že je v plném rozsahu respektuje. CK vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím smluvních prodejců za níže uvedených podmínek. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit, před uzavřením smlouvy, změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje na Cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na Cestovní smlouvě.

II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY

Účastníkem zájezdu se může stát každý. Osoby do 15ti let se zájezdu zúčastní pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18ti let a účastníci ve věku 15 –18 let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, pokud se tento zájezdu sám nezúčastní. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník. Na zájezd je zákazník povinen si vzít veškeré doklady o zaplacení zájezdu a na požádání je předložit ke kontrole. Pro případ, že zákazníkem odsouhlasená Cestovní smlouva je doručena do cestovní kanceláře až po vyznačené lhůtě, případně je-li Cestovní smlouva vyplněna ze strany zákazníka v rozporu s Všeobecnými podmínkami je CK oprávněna prodat zájezd dalšímu zájemci. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na Cestovní smlouvě ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel zájezdu je i smluvním plátcem, není-li plněno nebo dohodnuto jinak. Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.

III. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA

 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na Cestovní smlouvě a potvrzená cestovní kanceláří. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu Cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
 2. Cestovní kancelář má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CK REDOK Travel nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.
 3. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu 50% , splatnou do 7 dnů od podání přihlášky, doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu, je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu při potvrzení přihlášky.

4.V případě, že zákazník neuhradí částku za zájezd přímo na účet naší CK, ale uhradí ji proviznímu prodejci, činní tak na vlastní riziko a je si vědom toho,že CK je povinna plnit podmínky Smlouvy až po připsání celkové částky na její účet.

IV. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY

 1. Před započetím zájezdu. CK je oprávněna zájezd zrušit, změnit jeho program, přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, objekt ubytování či další stanovené sjednané podmínky, ale je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí, zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd či na převod částek zaplacených na úhradu ceny nového zájezdu, a to bez jakýchkoliv stornopoplatků v případě:
 1. storna zájezdu CK; při přesunu konání zájezdu proti původnímu termínu o více než 72 hodiny (dříve či později)
 2. závažné změny programu, trasy, způsobu dopravy. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytování či stravovacího objektu, pokud je zachován rozsah vybavení stejné úrovně objektu nebo je vyšší kategorie, změna dopravce nebo změna odjezdového místa.
 1. Změny odjezdu / odletu. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností (zpoždění) odjezdu/letu, které nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu autobusu či letadla. V těchto případech CK nahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. V případě nočních letů, kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách, se účtuje celá noc.
 2. V průběhu zájezdu je CK oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li to z naléhavých důvodu nezbytně nutné a není možno dodržet stanovený program a poskytnout původně objednané služby. V případě, že CK nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem sjednané služby, je povinna:
 1. zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné či přibližující se původně sjednaným podmínkám.
 2. upravit cenu zájezdu v závislosti na provedených změnách programu a služeb a poskytnout účastníkům přiměřenou slevu, pokud nebyly poskytnuty všechny slevy zahrnuté v ceně zájezdu. Sleva ze zájezdu se dává pouze za službu, která nebyla poskytnuta v plné výši.
 1. Z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacení ceny zájezdu. Jakékoliv další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) jsou službami, které může CK poskytnout jen na podkladě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.
 2. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd při nižší obsazenosti než je 75% z celkového počtu míst.

V. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

Ceny zájezdu jsou kalkulovány dle skutečností a platných kursů v době sestavování katalogu. Pokud v době od podání závazné přihlášky do data konání zájezdu, dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny zájezdu o více než 10%, CK tuto skutečnost oznámí písemnou formou zákazníkovi. Jednostranné zvýšení může CK provést v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou a službami zahrnutými do ceny zájezdů nebo směnného kursu české koruny o více než 10% proti kursu použitému ke kalkulaci cen. Toto zvýšení cen je CK povinna oznámit zákazníkovi nejpozději do 14. dne před zahájením zájezdu. Navýšení ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit ve lhůtě stanovené v písemné informaci cestovní kanceláře o zvýšení ceny zájezdu. V případě, že tak neučiní, vyhrazuje si CK právo odstoupit od smlouvy a vyúčtovat stornopoplatky. CK nenese žádnou odpovědnost za mimořádné a pohyblivé poplatky související s mimořádným zavedením např. bezpečnostní taxy na letištích ap.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

* K základním právům zákazníka patří:
* právo na řádné poskytnutí služeb jmenovitě zahrnutých do ceny zájezdu
* právo na reklamaci vad poskytnutých služeb
* právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a cenou zájezdu
* právo kdykoliv před započetím zájezdu zrušit svoji účast na zájezdu odstoupením od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek dle odst. VIII.

* K základním povinnostem zákazníka patří:
* prokázat zaplacení ceny zájezdu předložením dokladů o zaplacení před zahájením zájezdu.
* zabezpečit si platný cestovní pas, příp. další doklady a formality nutné pro účast na zájezdu dle pokynů CK.
* řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, řídit se pokyny průvodce zájezdu a dodržovat stanovený program. V případě závažného porušení právních předpisů ČR, navštíveného státu nebo závažného narušení programu v průběhu zájezdu je vedoucí zájezdu oprávněn zákazníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 • CK je povinna seznámit zákazníka se změnou programu, termínů, trasy, ceny apod. V případě zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více než 3 dny, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti placení stornopoplatků a má nárok na vrácení celé zaplacené částky
 • CK je povinna neprodleně poskytnout zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři známy
 • CK je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby vyjmenované taxativně pro každý jednotlivý zájezd. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, je CK povinna:
 1. zajistit program a služby přiměřené původnímu rozsahu
 2. upravit cenu nebo vrátit poměrnou část už zaplacené ceny (za službu, která nebyla poskytnuta v plné výši). Součástí ceny je druh dopravy, ubytování, poplatky atd. – vše, co je tedy taxativně vyjmenované. Doplňkové fakultativní služby v hotelech či na místě nejsou součástí ceny zájezdu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě, že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, nutného pro realizaci příslušného zájezdu, dále v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. O zrušení zájezdu je CK povinna zákazníka informovat nejpozději 7 dnů před termínem zájezdu. CK je dále oprávněna zrušit zájezd i z jiných důvodů, v takovém případě je povinna zákazníka informovat nejpozději 20 dní před termínem zájezdu. V případě, že CK zájezd zruší, má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu zrušit smluvní vztah vzniklý přihlášením k účasti na zájezdu (odstoupení od smlouvy). Smluvní vztah je zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy zákazník sepíše záznam o zrušení své účasti na zájezdu. Zároveň předá CK i příslušný díl vyplněného tiskopisu přihlášky. Pokud je zrušení smluvního vztahu zasláno písemně, je vztah zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy je cestovní kanceláři doručeno písemné oznámení zákazníka, jehož obsahem je jednoznačný požadavek o zrušení jeho účasti na zájezdu a ke kterému je připojen i příslušný díl vyplněného tiskopisu přihlášky.
 2. Stornovací poplatky

Stornovací poplatky CK účtuje zákazníkům při každém stornu účasti a za každou přihlášenou osobu ve výši:

 1. 5% z ceny zájezdu, dojde-li ke stornu (odstoupení od smlouvy) v době od 90 do 45 kalendářních dnů před odjezdem
 2. 30% z ceny zájezdu, dojde-li ke stornu v době od 44 do 35 kalendářních dnů před odjezdem
 3. 50% z ceny zájezdu, dojde-li ke stornu v době od 34 do 11 kalendářních dnů před odjezdem
 4. 90% z ceny zájezdu, dojde-li ke stornu v době od 10 do 04 kalendářních dnů před odjezdem
 5. 100% z ceny zájezdu, dojde-li ke stornu v době od 3 kalendářních dnů až do doby odjezdu

Při vyloučení z účasti na zájezdech v době konání pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů ČR, tranzitního státu, nebo při nesplnění některé ze základních povinností zákazníka, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky. Zajistí-li objednavatel za sebe náhradníka, nebudou mu stornopoplatky účtovány. (netýká se leteckých zájezdů). X. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Zákazník má právo na reklamaci vad služeb zahrnutých do ceny zájezdu pouze v případě, kdyby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě.
* Účastník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu a neprodleně u vedoucího zájezdu nebo u jiného odpovědného pracovníka CK tak, aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě. Vždy platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby služba mohla být doplněna nebo nově poskytnuta. V případě, že tak neučiní, CK v tomto případě neposkytne slevu ze služeb.
* Reklamaci závady, která nemohla být odstraněna přímo na místě, musí zákazník uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd podle cestovní smlouvy ukončen, po této lhůtě právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u CK nebo CA, která uzavření cestovní smlouvy zprostředkovala.
* CK je povinna se vyjádřit k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů od obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CK povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb, které nebyly poskytnuty v plné výši.
* Dojde-li k okolnostem jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny zájezdu.
* Cestovní kancelář neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není naše CK.
* Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo z části všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.
* Absence doplňkových služeb na místě či v ubytovacích kapacitách (jako např. kulečník, ping pong, slunečníky, telefon atd.) nejsou důvodem k reklamaci. U zájezdů prodaných v rámci akcí Na poslední chvíli je CK povinna, zajistit pouze určený druh dopravy a kategorie ubytování.

XI. POJIŠTĚNÍ

Povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře

CK má uzavřeno povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb., na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.

Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí

CK zajišťuje svým klientům komplexní cestovní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí vč. léčebných výloh, a to na základě uzavřené smlouvy s pojišťovnou u vybraných zájezdů. Rozsah a podmínky pojištění jsou nedílnou součástí katalogu.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazník stvrzuje svým podpisem na závazné objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
 2. Veškeré údaje a ceny uvedené v katalogu vycházejí ze skutečností známých a platných v době sestavování katalogu a CK si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Even. neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.
 3. Všeobecné podmínky CK jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 159/99 Sb., ostatní jednání zde neuvedená se řídí tímto zákonem.
 4. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů, a to výhradně pro potřeby cestovní kanceláře, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. Cestovní kancelář je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkova­ných CK.