Pojištění

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz.´cena zahrnuje´) jsou pojištění cestovním pojištěním u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou­.Cestovní pojištění lze sjednat i indiviuelně k jakémukoli zájezdu z nabídky CK Poznání tam, kde není pojištění uvedeno v ´cena zahrnuje´ a také na individuelní cesty do zahraničí. V tomto případě cestovní pojištění nezahrnuje pojištění zrušení cesty (storno zájezdu).

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistných částek:

 • Léčebné výlohy vč. repatriace 1.700.000,– Kč

  (akutní zubní ošetření max.10.000,– Kč)

 • Přivolání opatrovníka 50.000,– Kč
 • Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 200.000,– Kč
 • Smrt následkem úrazu 100.000,– Kč
 • Osobní věci a zavazadla 30.000,– Kč
 • Odpovědnost za způsobenou škodu:
 • na zdraví 1 000.000,– Kč
 • na majetku 1 000.000,– Kč
 • finanční náhrada za ušlý zisk 50.000,– Kč
 • Zrušení cesty (Storno zájezdu) ze stanovených důvodů 80 % skutečně vzniklých nákladů, maximálně 15.000,– Kč
 • volitelně zvýšení limitu pro zrušení cesty (storno) až do max. výše 30.000 Kč

NOVĚ!

V ceně pojištění je nově zahrnuto Zrušení cesty (Storno zájezdu) pro následující pojistné události, které by odlišně od ZPP CEP 2007/02 ohrozily pojištěného na životě nebo zdraví cestou do cílové destinace či v místě cílové destinace:

 1. přírodní katastrofa, která navíc pojištěnému cestu z důvodu vyšší moci znemožní (např. přerušení leteckého provozu); za přírodní katastrofu se pro tyto účely považuje sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 stupňů mezinárodní stupnice, vichřice o síle min. 75 km/h, tsunami, povodeň, záplava či požár;
 2. občanské nepokoje a jiné vnitrostátní násilné nepokoje;
 3. epidemie oficiálně vyhlášená mezinárodními či místními úřady, ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
 4. Sportovní aktivity – odchylně od čl. 6 odst.2, písm. a) ZPP CEP 2007/02 pojištění poskytuje pojistnou ochranu též na sportovní aktivitu – provozování horolezectví do II. stupně ve smyslu oficiální mezinárodní stupnice UIAA (II. stupeň horolezecké obtížnosti – vyžadována technika tří pevných bodů) do 5 000 m n.m. Tato ochrana je poskytována výlučně osobám do věku 79 let včetně.