Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ – PLATNÉ OD 1.11.2012

1. Úvodní ustanovení

 • Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) Periscope Skandinávie s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu (dále jen zájezd) organizované provozovatelem cestovní kanceláře Periscope Skandinávie s.r.o., IČ 25263196, Panská 6, 602 00 Brno, ČR, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43899 (dále jen CK) a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen cestovní smlouva nebo smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a CK.
 • Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s CK cestovní smlouvu nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.
 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Tato cestovní smlouva může být uzavřena buď přímo v CK nebo prostřednictvím externího prodejce, který jedná na základě a v mezích uzavřené mandátní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník je oprávněn nechat si předložit dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce prodávat zájezdy CK.
 • Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je dále upraven těmito podmínkami.
 • Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu CK zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce.
 • Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou zájezdu CK zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

2. Vznik smluvních vztahů a platby záloh a doplatků

 • Cestovní smlouva je uzavřena přijetím řádně vyplněného a zákazníkem podepsaného návrhu cestovní smlouvy ze strany CK, tj. jejím zkontrolováním a potvrzením ze strany CK a zasláním zpět na adresu zákazníka.
 • Obsah cestovní smlouvy je určen cestovní smlouvou, katalogem, písemnou dodatečnou nabídkou zájezdů, těmito podmínkami, popřípadě zvláštními podmínkami pro určité zájezdy přiložené k cestovní smlouvě jako její nedílná součást.
 • Podpisem cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že je mu znám obsah této smlouvy a těchto podmínek, dále potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří její nedílnou součást, rozumí jim a souhlasí s nimi a zavazuje se smlouvou řídit.
 • Cestovní kancelář má nárok na úhradu cen všech sjednaných služeb zájezdu před jejich poskytnutím a zákazník se zavazuje tyto služby uhradit dle ujednání v cestovní smlouvě.
 • Zákazník je povinen uhradit sjednanou zálohu – obvykle 50% celkové ceny zájezdu při vyplnění smlouvy a jejím podpisu ze strany zákazníka. Prodává-li zájezd externí prodejce, může být tato záloha uhrazena i prostřednictvím externího prodejce. Předepsaný doplatek zájezdu uhradí zákazník v předepsaný termín úhrady, obvykle 30 dnů (u vybraných zájezdů a všech zájezdů na Island 60 dnů) před odjezdem zájezdu. Při rezervacích méně než 30 dnů (60 dnů) před odjezdem je cena zájezdu splatná ve výši 100% ihned při rezervaci zájezdu. Uhrazuje-li doplatek ceny zájezdu zákazník prostřednictvím externího prodejce, odpovídá zákazník za včasné připsání této platby na účet CK.
 • V některých případech (zvláště u zájezdů lodních, leteckých či při zajištění ubytování apod.) může CK stanovit specifické platební podmínky: pokud je v ceně zájezdu uvedena předpokládaná cena letenky včetně poplatků či lodního lístku nebo ubytování, pak má CK právo požadovat od zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena letenky s poplatky nebo lodního lístku nebo ubytování je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností CK (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit cenu aktuální).
 • Úhradou se rozumí datum zaplacení v hotovosti či připsáním částky na účet CK.
 • Právo zákazníka k účasti na zájezdu vzniká zejména zaplacením plné ceny zájezdu ve sjednaném termínu. Při nesplnění tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody a na odstupné dle dalších ustanovení těchto podmínek.

3. Podmínky realizace zájezdu a účasti na zájezdu

 • Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě. Cestovní kancelář je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.
 • CK může v katalogu nebo v cestovní smlouvě stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu.
 • Zákazník může za podmínek sjednaných dále oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Za tuto změnu uhradí zákazník poplatek.

4. Zvýšení ceny zájezdu

 • Celková cena zájezdu se skládá ze základní ceny, poskytnuté slevy ze základní ceny a příplatků.
 • CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
 1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
 2. plateb spojených s dopravou, např. trajektových lístků, letenek, palivových příplatků, letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně služeb nebo
 3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.
 • Cena zájezdu se zvyšuje :

dle bodu a) a b) o rozdíl cen, stanovených při tvorbě ceny zájezdu a aktuálních cen dle bodu c) o rozdíl kalkulovaných cen v zahraniční měně přepočtených na české koruny při stanovení ceny zájezdu a při aktuálním kursu (v případě, že je rozdíl kursu více, jak 10%)

 • Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedeného v cestovní smlouvě tento rozdíl doplatit. Při porušení tohoto závazku má CK právo od cestovní smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody a na smluvní pokutu ve výši odstupného dle podmínek bodu 8 těchto ujednání.

5. Povinnosti CK při uzavření cestovní smlouvy

 • CK předkládá zákazníkovi (buď sama nebo prostřednictvím externího prodejce) návrh smlouvy a po jeho vyplnění a podpisu ze strany zákazníka a CK obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod cestovní smlouvou stvrzuje, že převzal katalog CK (eventuelně písemnou dodatečnou nabídku zájezdů či informace s uvedením hlavních charakteristických znaků zájezdu, že byl s touto charakteristikou seznámen, a tato je nedílnou součástí smlouvy), dále, že se seznámil s podmínkami cestovního pojištění a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č.159/1999Sb. Rovněž jakým způsobem má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře. Doklad o pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. je klientovi zaslán v den podpisu návrhu cestovní smlouvy zástupcem cestovní kanceláře Periscope Skandinávie s.r.o.
 • CK je povinna nejpozději do 7 dnů/* před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy (pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán). Jde zejména o:
 1. upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, dopravě, stravování
 2. podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
 3. jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména na místní CK a adresu a telefonní číslo zastupitelské­ho úřadu.

/* je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář svoje povinnosti a – c) splnit již při uzavření cestovní smlouvy. 6. Změna podmínek cestovní smlouvy

 1. ze strany cestovní kanceláře:
 • Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
 • Navrhne-li CK změnu cestovní smlouvy podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
 • CK je oprávněna provést účelné programové změny zájezdu, zejména z důvodů organizačních (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů) či klimatických nebo tzv. vyšší moci. Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy.
 1. ze strany zákazníka:
 • Před zahájením zájezdu, a to nejpozději 21 dnů před jeho zahájením, může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu musí oznámení obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanové pro poskytnutí zájezdu.
 • Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku za změnu zákazníka ve výši 400,–Kč/osobu a na úhradu skutečně vzniklých nákladů spojených se změnou letenky, lodního lístku, autobusového lístku, ubytování apod. Tyto poplatky a náklady nejsou předmětem cestovního pojištění.
 • Rozhodne-li se klient pro změnu termínu, ubytovací kapacity nebo pro zcela jiný zájezd pořádaný CK, může tak učinit pouze do 30 dnů (u vybraných zájezdů a všech zájezdů na Island do 60 dnů) před odjezdem zájezdu. Zákazník je povinen uhradit skutečně vzniklé náklady na změnu letenek lodních lístků, autobusových lístků, ubytování apod. a úhradu manipulačního poplatku ve výši 400,–Kč/osobu. Tyto poplatky a náklady nejsou předmětem cestovního pojištění. Pozdější změna se považuje za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.
 • V případě, že se chce zákazník připojit k zájezdu v jiný čas nebo na jiném místě než je naplánováno CK v katalogu, může tak učinit jen po dohodě s CK. Na určené místo je povinen dostavit se na své náklady.
  • V případě, že se chce zákazník odpojit od zájezdu dříve a na jiném místě než je naplánováno CK v katalogu, je povinen o tom předem písemně uvědomit CK a dále pokračuje na své náklady. CK není povinna jakkoliv měnit plánovaný program a také není povinna z tohoto důvodu kompenzovat zákazníkovi nevyčerpané služby.

7. Odstoupení od cestovní smlouvy

 1. ze strany cestovní kanceláře:
 • CK může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
 • Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné stanovené dle čl. 8. těchto podmínek a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
 • Odstoupila-li CK od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout.
 • CK se může zprostit odpovědnosti za škodu z důvodů zrušení zájezdu před jeho zahájením dle předchozího odstavce nebo povinnosti uhradit smluvní pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat, za toto se také považuje, došlo-li ke zrušení zájezdu z viny zrušení přepravy leteckou společností.
 1. ze strany zákazníka:
 • Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou.
 • Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlouvy, kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout.
 • Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
 • Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinnosti CK stanovené cestovní smlouvou nebo zákonem č. 159/1999 Sb., nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
 1. společná ustanovení
 • Při uzavření nové cestovní smlouvy se v uvedených případech platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy považují za platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

8. Odstupné V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů zbývajících do počátku zájezdu nebo poskytnutí první služby. Výše odstupného za každou osobu činí: 60 dnů a více před nástupem na zájezd nebo poskytnutí první služby:

 • skutečně vzniklé náklady nejméně však 10% z celkové ceny u autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou.
 • skutečně vzniklé náklady nejméně však 20% z celkové ceny u leteckých a pololeteckých zájezdů

59 dnů až 15 dní: skutečně vzniklé náklady nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu 14 dnů až 8 dní: skutečně vzniklé náklady nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu 7 dnů a méně: 100% z celkové ceny zájezdu Nenastoupí-li zákazník na zájezd bez předchozího odstoupení od cestovní smlouvy (tzv. storna) nebo se nezúčastní zájezdu vlastní vinou např. zmeškáním zájezdu, poskytnutím nepřesných či neúplných údajů CK (adresa, telefon, nepřesné jméno a příjmení u leteckých zájezdů…), popř. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů nebo se vlastní vinou nezúčastní poskytování některé služby na zájezdu, nemá nárok na vrácení žádných zaplacených peněz (tzn. odstupné je 100% z celkové ceny popřípadě 100 % z ceny vlastní vinou nečerpané služby). Celkovou cenou se rozumí základní cena zájezdu s případnými slevami a všemi příplatky.
- CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. 9. Odpovědnost cestovní kanceláře (reklamace)

 • Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy a ze zákona č. 159/1999 Sb. řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo (reklamaci) u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
 • Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno externím prodejcem, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
 • CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
 1. zákazníkem,
 2. třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo
 3. neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat
 • Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

CK vyřídí reklamaci do 30 dnů, po dohodě se zákazníkem může být tato lhůta prodloužena. 10. Porušení cestovní smlouvy v průběhu zájezdu

 • Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu cestovní smlouvou zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.
 • Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené v cestovní smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
 • Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí CK bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování.

Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle cestovní smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady. V případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, je CK povinna rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků. 11. Omezení výše náhrady škody V případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé z porušení závazku z cestovní smlouvy a toto omezení je uvedeno v cestovní smlouvě v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v cestovní smlouvě. V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Rady (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

 1. Odškodné v případě smrti nebo zranění – Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše 100 000 ZPČ (odpovídající částka v místní měně) nemůže letecký dopravce vznášet námitky proti vzniklým nárokům na odškodnění. Nad tuto částku se může letecký dopravce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění.
 2. Zpoždění při přepravě cestujících – v případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě cestujících je stanoven limit 4150 ZPČ (odpovídající částka v místní měně).
 3. Zpoždění při přepravě zavazadel – v případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě zavazadel je stanoven limit 1000 ZPČ (odpovídající částka v místní měně).
 4. Zničení, ztráta nebo poškození zavazadel – letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel do výše 1000 ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Pokud jde o odbavená zavazadla, odpovídá i bez zavinění, s výjimkou případů, kdy je zavazadlo vadné. Pokud jde o neodbavená zavazadla, odpovídá pouze za zavinění. Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla. Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek.

ZPČ – Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights, SDR) jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu. 12. Důležité informace

 • Zákazník je povinen udat na cestovní smlouvě jako nástupní místo jedno ze svozových nebo odjezdových míst, která jsou vždy specifikována v katalogu.
  • Zákazník je povinen udat na cestovní smlouvě jako výstupní místo,

  jedno ze svozových nebo odjezdových míst, která jsou vždy specifikována v katalogu.

 • Změnu nástupního místa lze provést pouze písemným dodatkem smlouvy.
 • CK si vyhrazuje právo odmítnout svoz zákazníků z jiného místa, než je potvrzeno na cestovní smlouvě.
  • Některá odjezdová místa, která jsou označena jako svozová, slouží pro svoz zákazníků k odjezdovým místům. Svozy z těchto míst se však nerealizují, pokud je počet osob na svozové trase menší než 6.
  • Doprava z odjezdových a svozových míst může být zajištěna autobusy Student Agency, osobními auty, taxíky či mikrobusy nebo jejich kombinací. Může být také zajištěna jiným zájezdem CK nebo partnerské cestovní kanceláře.
  • Doprava z odjezdových a svozových míst může být také zajištěna linkovými autobusy nebo rychlíky. Na základě žádosti zákazníka CK v tomto případě uhradí zákazníkovi náklady na náhradní dopravu do výše jízdného vlakem 2. třídy, popř. autobusového jízdného a MHD.
 • U leteckých přípojů k autobusovým zájezdům neplatí odjezdová a svozová místa určena pro cestující autobusem.
 • Pokyny k odjezdu s místem a časem obdrží zákazník po uhrazení všech objednaných služeb písemně 7 dní před zahájením zájezdu.
 • Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu přihlášení zákazníka a z dodržení termínů plateb za zájezd. V případě pozdního doplatku si CK vyhrazuje právo změnit místo v autobuse ve prospěch zákazníků, kteří zaplatili ve stanoveném termínu. CK si vyhrazuje ve zvláštních případech právo změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu reorganizace zasedacího pořádku.

13. Zvláštní ustanovení

 • Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu s ust. § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, tj. jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, pro potřeby cestovní kanceláře Periscope Skandinávie s.r.o. nebo jejích smluvních prodejců, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, a to bud písemně nebo elektronickou poštou. Podrobnosti o elektronickém kontaktu je cestovní kanceláře Periscope Skandinávie s.r.o. oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Poskytnuté osobní údaje je CK nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb. povinen zpracovávat a shromažďovat po dobu 10 let. Po uplynutí této lhůta je CK povinna tyto údaje zlikvidovat. Dále zákazník prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.
  • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány CK, která je povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a je povinna dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho osobního a soukromého života.
  • Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat a dále má právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy dle zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.

14. Závěrečná ustanovení

 • Zákazník se zavazuje poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí sjednaných služeb cestovního ruchu, zákazník je zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů jeho a všech spolucestujících osob a je povinen si zajistit platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.). Zákazník je také povinen nahlásit účast cizích státních příslušníků. Zplnomocní-li zákazník k vyřízení víz CK nebo vybranou partnerskou cestovní kancelář na Slovensku, je povinen dodat řádně všechny požadované dokumenty min. 4 týdny před odjezdem zájezdu.
  • Podpisem cestovní smlouvy také zákazník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného zájezdu zúčastnit popřípadě, která by vyžadovala v průběhu zájezdu zvláštní péči či na které by měl CK upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném zájezdu vzhledem k jeho případné náročnosti.
  • Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese CK zodpovědnost.
 • Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2012. Dnem 31.10.2012 poz­bývají platnost Všeobecné prodejní podmínky ze dne 1.11.2011.