Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK Mayer + Crocus s.r.o. byla zapsána do Obch. rejstříku dne 12. 11. 1997 Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 55635. CK Mayer + Crocus s.r.o. je pojištěna proti úpadku u pojišťovny UNIQA. Vzájemný smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Mayer + Crocus s.r.o. (dále jen CK) a klientem je upraven těmito „Všeobecnými podmínkami“, které jsou závazné pro obě strany.

1. Přihlášení na zájezd Klient je zařazen do zájezdu a smlouva mezi ním a CK je uzavřena vyplněním a podepsáním závazné přihlášky a zaplacením zálohy ve výši 50 % z ceny zájezdu, u zájezdů v ceně nad 14.000,– Kč je záloha ve výši 30 % z ceny. U leteckých zájezdů (vyjma NP USA) je záloha vždy 50 % z ceny. Obdržíme-li přihlášku po obsazení zájezdu, bude klientovi přednostně nabídnut jiný termín nebo okamžitě vrácena celá zaplacená částka. V případě přihlášení na zájezd v době kratší než 35 dnů před odjezdem zájezdu, je klient povinen zaplatit při podpisu přihlášky celou částku. Účastník mladší 18 let (necestuje-li s rodiči) přiloží k přihlášce písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Zákazník může zaplatit za zájezd následujícími způsoby:

 1. hotově na pobočkách Mayer + Crocus
 2. složenkou na účet Mayer + Crocus
 3. převodem z bankovního účtu na účet Mayer + Crocus
 4. prostřednictvím obchodního zástupce CK Mayer + Crocus, kterého zákazník vyplněním přihlášky Mayer + Crocus zmocňuje k převedení peněz na účet Mayer + Crocus

Poukazy na zájezd budou rozeslány 15 dnů před odjezdem zájezdu po doplacení plné ceny zájezdu, u leteckých zájezdů 5 dnů před odletem. Doplatek do plné ceny zájezdu musí být uhrazen 40 dnů před odjezdem zájezdu. V případě, že klient včas nezaplatí celou cenu zájezdu je CK oprávněna od smlouvy okamžitě odstoupit a to i bez poskytnutí jakékoliv dodatečné lhůty k zaplacení. Právo CK odstoupit od smlouvy trvá do té doby, dokud klient nezaplatil celou cenu zájezdu. V takovém případě vrátí CK klientovi část ceny zájezdu, kterou již zaplatil po odečtení smluvní pokuty, jejíž výše se rovná stornovacím poplatkům podle čl. 4 těchto podmínek (výše je odvozena od doby, kdy došlo k odstoupení). !!! DŮLEŽITÉ !!!

 1. Při všech platbách složenkou uvádějte do kolonky variabilního symbolu číslo zájezdu nebo přidělený variabilní symbol a do kolonky specifický symbol rodné číslo.
 2. Při platbě ze sporožirového nebo jiného účtu přímo na náš účet, uveďte do variabilního symbolu číslo zájezdu nebo přidělený variabilní symbol a zašlete nám avízo, tj. zprávu, ve které bude uvedeno, ze kterého účtu je platba převedena, název účtu, částka, jména účastníků, za které je platba hrazena a název zájezdu. Při nedodržení těchto podmínek je velmi nesnadné zjistit, o jakou platbu se jedná.
 3. Bude-li za Vás platbu hradit podnik, sdělte nám písemně předem název podniku, jména osob a číslo zájezdu, za který je platba uhrazena.
 4. Pokud nemáte naši složenku, můžete vyplnit složenku typu A (pro platbu na účet) podle následujících instrukcí:
 • název účtu adresáta: Mayer + Crocus s.r.o., Podolská 33, 147 00 Praha 4
 • název peněžního ústavu: KB Praha 6, číslo účtu: 19–8476660297/0100

• variabilní symbol: číslo zájezdu nebo přidělený variabilní symbol • specifický symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 379 2. Bližší specifikace zájezdu Ke každému zájezdu obdrží klient bližší propozice daného zájezdu, které obsahují náležitosti dle zákona 159/1999 Sb. (specifikace dopravy, ubytování, trasy apod.) a upřesnění rozsahu služeb zahrnutých v ceně zájezdu. Ceny zájezdu jsou kalkulovány ke dni tisku katalogu. CK si zdvořile vyhrazuje právo jejich změn v případě změny kurzu o více než 5 %, zákonů a vyhlášek upravujících podnikání v cestovním ruchu a mezinárodní přepravě, případně změny jiných okolností ovlivňujících cenu zájezdu. Pokud dojde ke zvýšení ceny zájezdu o více než 10 % má klient právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Klient nemá nárok na žádné další náhrady. Neodstoupí-li ve lhůtě vyznačené na oznámení o navýšení ceny, je povinen uhradit rozdíl ceny. 3. Zodpovědnost a pojištění

 1. Klient se zúčastňuje zájezdu na vlastní odpovědnost. Je si vědom svého zdravotního stavu, fyzických a jiných schopností (např. plaveckých, lezeckých, orientačních aj.) a bude dbát, aby své síly nepřecenil.
 2. Pojištění léčebných výloh a storna již v základní ceně většiny zájezdů. Zájezdy, které mají komplexní pojištění v ceně mají tuto informaci uvednou v odstavci „Cena zahrnuje“. Pokud v odstavci „Cena zahrnuje“ není pojištění uvedeno, cena zájezdu komplexní pojištění neobsahuje (např. Adventní zájezdy a zájezdy z oddílu vzdálených zemí).

Je-li v katalogu v odstavci „cena zahrnuje“ uvedeno pojištění léčebných výloh a storna, jsou klienti pojištěni dle následujících podmínek: Pojištění / Tarif Pojištění Maximální plnění Pojištění léčebných výloh a asistenční služba-PČ 1 500 000,–Kč Pojištění smrti následkem úrazu-PČ 150 000,–Kč Pojištění trvalých následků úrazu-PČ 300 000,–Kč Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby-PČ 1 000 000,–Kč Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby-PČ 1 000 000,–Kč Pojištění storna zájezdu-80% ze stornovacích poplatků, max. do výše PČ 15 000,–Kč Pojištovna neposkytuje plnění při těhotenství od 6. měs., při zhoršení chronického onemocnění apod.

 1. Kompletní podmínky pojištění najdete na nebo je obdržíte na vyžádání v CK. Cestovní kancelář Mayer & Crocus s.r.o. pojištění pouze zprostředkovává, klient vstupuje do přímého vztahu s pojišťovnou.

Upozorňujeme Vás, že pojišťovna potřebuje k pojištění klienta celé jméno, rodné číslo a adresu pojištěného. Pojišťovna i naše cestovní kancelář užívají osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb. 4. Smluvní pokuta (stornovací poplatek) Při odřeknutí zájezdu účtuje CK smluvní pokutu:

 • do 80 dní před odjezdem 300 Kč
 • 79–60 dní před odjezdem 10% z ceny zájezdu
 • 59–45 dní před odjezdem 30% z ceny zájezdu
 • 44–30 dní před odjezdem 40% z ceny zájezdu
 • 29–20 dní před odjezdem 60% z ceny zájezdu
 • 19–10 dní před odjezdem 80% z ceny zájezdu
 • 9–1 den před odjezdem 90% z ceny zájezdu
 • v den odjezdu, při nedostavení se k odjezdu nebo při přerušení účasti na zájezdu ze strany účastníka – 100 % z ceny zájezdu, tzn. účastník ztrácí nárok na vrácení úhrady. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna CK.

Stornovací poplatek se neplatí v případě, najde-li účastník za sebe náhradníka. Toto neplatí u leteckých zájezdů. 80% stornovacího poplatku hradí pojišťovna, pokud se jedná o zrušení ze závažných zdravotních důvodů. U zájezdů kratších než 3 dny pojišťovna stornopoplatky nehradí vůbec. U leteckých zájezdů CK vždy účtuje cenu za stornovanou letenku (dle stornopoplatku účtovaného leteckým dopravcem). 5. Další ustanovení

 1. Každý účastník je povinen dbát pokynů vedoucího zájezdu a zákonů dané země. Veškeré náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nese klient.
 2. Vedoucí odpovídá CK za dodržení programu zájezdu. Změna je povolena pouze v případě objektivních příčin (nepřízeň počasí při horských túrách, přírodní nebo dopravní kalamita na trase zájezdu apod.). Změna pořadí navštívených míst není považována za závažnou změnu (důvod k reklamaci). CK neodpovídá za nedodržení programu z důvodu vyšší moci (např. stávky lodních přepravců, nepříznivé povětrnostní podmínky, mořské bouře, povodně aj.).
 3. CK má právo v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahr. partnerů, dopravců, malého počtu přihlášených klientů apod.) zrušit zájezd, přesunout termín odjezdu, upravit cenu. V případě zrušení zájezdu v zákonné lhůtě 21 dní před odjezdem, vrátí CK klientovi neprodleně zaplacenou cenu. Na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů nemá klient nárok. CK má právo posunout čas odjezdu (a příjezdu) o 24 hodin, u leteckých zájezdů o 48 hodin.
 4. CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. U leteckého zájezdu upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objednané stravy z důvodu pozdního příletu nebo časného odletu.
 5. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro klienta ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst klientovi, zaviněním třetí strany a to v případě, jsou-li tyto změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
 6. U zájezdů zejména pobytových a pobytově poznávacích je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování, nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.
 7. Místa v autobuse jsou přidělována podle pořadí přihlášek.
 8. Každému účastníkovi doporučujeme, aby si před odjezdem zkontroloval platnost pasu (pozor – do některých zemí musí být delší než 6 měsíců po návratu) a aby pas v cizině bedlivě střežil, protože za ztrátu dokladů nese veškerou odpovědnost sám (vč. nákladů na případnou zpáteční cestu).
 9. Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady vč. víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do dané země (lékař. potvrzení o vakcinaci aj.). CK nehradí za tyto doklady a služby poplatky v případě zrušení zájezdu z důvodů, které nemohla ovlivnit (nestabilní polit. situace, živelná pohroma aj.).
 10. Nedoporučujeme brát si na zájezd drahé šperky a jiné cennosti. CK nenese odpovědnost za jejich ztrátu či odcizení.
 11. Ubytování v apartmánech: Ložnice mohou být různé velikosti (u některých zájezdů je proto cenové rozlišení většího a menšího pokoje, u některých možnost příplatku na výběr pokoje). Vyskytují se však někdy i apartmány, které mají ložnice stejné. Pokud nastane tento případ, má dvojice, která si zaplatila větší pokoj, právo výběru pokoje. Apartmány mohou být rozdílně vybaveny, protože závisí na pečlivosti a vkusu jednotlivých majitelů. Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vlastní ložní prádlo (přesné informace viz Odbavení zájezdu).
 12. Ubytování v hotelích: Nápoje u hlavních jídel nebývají v ceně polopenze. Protože zahraniční partneři mají dle smluv právo změny hotelu za jiný ve stejné kategorii, musíme i my naše klienty na tuto možnost upozornit. Při změně hotelu zajistí CK hotel ve stejné nebo vyšší kategorii a ve stejné rekreační oblasti. Touto změnou nevzniká klientovi nárok na reklamaci.
 13. Fakultativní zájezdy se konají, přihlásí-li se na ně min. 20 osob.

n)Zájezdy v oddílu lehká pěší turistika nemají charakter vysokohorské turistiky.

 1. Vstupné do objektů, lodičky, MHD, trajekty na ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „Cena zahrnuje:“ výslovně uvedeno jinak.
 2. Ceny leteckých zájezdů se mohou změnit při zavedení dalších nových příplatků (palivový, za vystavení letenky aj.) nebo jejich výrazným navýšením. CK nemá žádnou možnost ovlivňovat časy letů a případné zpoždění, proto klienti případné reklamace zpoždění letů uplatní přímo u letecké společnosti.
 3. Přihlásí-li se na zájezd lichý klient (klientka), může si připlatit jednolůžkový pokoj. Je-li ho možné zajistit, sdělí CK cenu na konkrétní zájezd. Nechce-li si lichý klient (klientka) připlácet na ubytování v jednolůžkovém pokoji, zaplatí cenu ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a bude ubytován(a) s osobami stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji podle toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet samostatných klientů.
 4. Veškeré reklamace jsou přijímány písemnou formou v kanceláři do 3 měsíců po návratu zájezdu. Pro účinné řešení problémů prosíme o podání reklamace co nejdříve, popř. na místě pobytu v průběhu zájezdu.

6. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na této smlouvě zpracovávala CK Mayer + Crocus s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK Mayer + Crocus a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK Mayer + Crocus nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech uvedených na této smlouvě.

Všeobecné podmínky jsou platné od 25. 11. 2006