• Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky – zimní sezóna 2012/2013 Poskytování služeb zájezdů CK JUHÁSZ, vzájemný vztah a právní poměr mezi CK JUHÁSZ a jednotlivci či organizacemi jako účastníky zájezdu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách.

1. Doprava 1.1. Autobusová doprava CK si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu klientů zajistit dopravu mikrobusem. Nástupní a výstupní místa jsou totožná. Pro skupinu min. 10 osob lze po dohodě s CK přistavit bus mimo uvedená stanoviště po trase, pro skupinu min. 25 osob mimo trasu opět po dohodě s CK. CK se řídí místem nástupu, které jste uvedli při koupi zájezdu a je zaznamenáno ve vaší smlouvě. V případě, že se klient rozhodne pro změnu nástupního místa z vlastní vůle, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ck a vyžádat si dodatek cestovní smlouvy s touto změnou. Jízdní řád autobusů není fixní a autobusy nezastavují na všech uvedených stanovištích. V případě, že klient změnu nenahlásí, ck nenese zodpovědnost za dopravu klienta do cílové destinace a nezakládá právo klienta na finanční kompenzaci nebo slevu. Pro zajištění místa v autobuse je možno zakoupit místenku v ceně 150 Kč/os. CK si vyhrazuje právo změnit místo účastníka v busu z důvodu organizace zasedacího pořádku, maximálně však o 2 řady. Naše CK nezodpovídá za zdržení dopravních prostředků vzniklých z důvodů přetížení cest, hraničních přechodů nebo problémů vyplývajících z mimořádných okolností. V případě zpoždění dopravního prostředku z výše uvedených příčin nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy, případně na jinou náhradu. V nutných případech (hlavně finanční efektivnost autobusové přepravy) má CK právo na změnu trasy autobusové přepravy na území ČR. Při takovéto změně trasy, která má za následek změnu původního nástupního a výstupního místa, přebírá CK náklady na autobusovou nebo vlakovou jízdenku 2. třídy do nového nejbližšího možného místa nástupu, či výstupu. Tuto skutečnost oznámí CK ihned při vzniku změny. V případě změny nástupního/výs­tupního místa nevzniká zákazníkovi právo na slevu či jiné odškodnění. Zákazník bere tímto na vědomí, že dojde-li ke změně nástupního/výs­tupního místa, nejde ze strany cestovní kanceláře o porušení smlouvy a tato skutečnost nezakládá právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 13.3. Upozorňujeme klienty, že u zájezdu, kde dopravu zajišťuje 3. strana – letecká společnost nebo lodní společnost, může dojít k časovému posunu, učiní-li tato společnost změnu ve svém jízdním nebo letovém řádu po uzávěrce tohoto katalogu. Tato změna může ovlivnit také program a náplň zájezdu. CK nenese vinu za změnu letového nebo jízdního řádu, která by mohla ovlivnit změnu programu. Tyto změny nezakládají právo klienta na odstoupení od smlouvy. 1.1.1. Cesta Maximální čekací doba při odjezdu pro opozdilce je 15 min. Autobusy jsou nekuřácké. Během cesty následuje po každých 3–4 hodinách cca 30 minutová bezpečnostní přestávka pro řidiče. V průběhu jízdy řidiči zajišťují klientům za poplatek občerstvení (pivo, limo), v době zastávek i kávu, čaj, popř. polévky. CK si vyhrazuje právo na pozdější příjezd do destinace. 1.1.2. Zavazadla Počet a velikost zavazadlových prostorů v autobusech jsou limitovány a autobusy i vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přepravy osob přetěžovány. Za běžnou velikost a počet zavazadel považujeme buď kufr, batoh nebo tašku střední velikosti vč. jídla do hmotnosti max. 15 kg na osobu. Krosny jsou z důvodu malé skladnosti jako zavazadla nevhodné. Jiná zavazadla jako např. objemná lehátka, voda v PET lahvích, pivo v lahvích i plechu, neúměrné množství stravy, nebudou přepraveny. CK si vyhrazuje vyloučit z přepravy zavazadla nad stanovený limit.

1.2. Letecká doprava Letecká doprava je zajišťována jak charterovými, tak linkovými lety a to i nízkonákladovými. První a poslední den je vždy určen k přepravě klientů. Tyto dny tedy nejsou považovány za plnohodnotné dny dovolené a nelze za zkrácení požadovat finanční kompenzace či zájezd reklamovat. Z hlediska trvání letu může doba trvání letu zasahovat do dne následujícího. Rovněž může dojít u pozdních večerních nebo nočních letů k posunu odletu do dne následujícího, stejně tak k situaci může dojít při odletu z destinace zpět do ČR. V tomto případě, kdy je datum na cestovní smlouvě jiné, nelze z důvodů, které CK neovlivní, dodržet stanovené datum v cestovní smlouvě. V těchto výše uvedených případech nemá cestovní kancelář na změny jakýkoliv vliv a nelze tudíž požadovat žádné finanční kompenzace ze strany klienta. V případě ranních nebo nočních odletů/příletů je účtována celá noc. Celá noc v případě nočních letů je započítávána do celkového počtu nocí v případě, že klient byl ubytován do 12:00 následujícího dne. CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení letových koridorů, komunikací, stávek, či z důvodů tzv. vyšší moci. Cestující musí při plánování přípojů na/z dovolené zohledňovat možnost i výraznějšího zpoždění a tuto okolnost brát v úvahu. Posuny letových časů se mohou uskutečnit i na poslední chvíli a přes veškeré úsilí se mnohdy nepodaří těmto změnám zamezit, ani o nich předem informovat. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na slevu či jiné odškodnění. Zákazník bere tímto na vědomí, že v případě, kdy nastane zpoždění shora blíže uvedené, nejde ze strany cestovní kanceláře o porušení smlouvy. Proto v případě jeho odstoupení od smlouvy, je cestovní kancelář oprávněna si účtovat stornovací poplatky viz bod 14 všeobecných podmínek. CK JUHÁSZ nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odletu či odjezdu čerpány. Zákazník musí počítat s tím, že v charterových letech se podává úsporné jídlo a pití, v případě nízkonákladových leteckých společností je občerstvení za poplatek. 1.2.1. Transfery na letiště Maximální čekací doba transferu při odjezdu na letiště je 15 min. Pokud se klient včas nedostaví na nástupní místo transferu, které je specifikováno v pokynech, je povinen zajistit si transfer na letiště sám a na vlastní náklady. 1.2.2. Odbavení Odbavení k letu tzv. „check-in“ se otevírá minimálně 2 hodiny před odletem, přepážka se pak zavírá 45–60 minut před odletem, dle pokynů. Nedostaví-li se klient k odbavení včas, ztrácí nárok na přepravu a náhradu za nevyčerpané služby. 1.2.3. Zavazadla Počet a velikost zavazadlových prostorů v autobusech jsou limitovány a autobusy i vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přepravy osob přetěžovány. Za běžnou velikost a počet zavazadel považujeme buď kufr, batoh nebo tašku střední velikosti vč. jídla do hmotnosti max. 15 kg na osobu. V zimním období je povolena přeprava 1 páru lyží nebo snowboardu a lyžařských bot. Krosny jsou z důvodu malé skladnosti jako zavazadla nevhodné. Jiná zavazadla jako např. objemná lehátka, voda v PET lahvích, pivo v lahvích i plechu, neúměrné množství stravy, nebudou přepraveny. CK si vyhrazuje vyloučit z přepravy zavazadla nad stanovený limit. 1.2.3.1 Reklamace zavazadla V tomto případě je nutné ihned po zjištění poškození zavazadla sepsat záznam o škodě tzv. PIR (Property Irregularity Report) ihned po ukončení letecké dopravy v místě, kde byla tato závada zaznamenána. Další nároky lze uplatnit u letecké společnosti s předložením záznamu o škodě tzv. PIR, palubního lístku, zavazadlového lístku, fotodokumentace, dokladu o zakoupení či opravě poškozeného zavazadla. Za poškození či ztráty zavazadel na letišti nezodpovídá naše CK a nejsou předmětem pojistného plnění cestovního pojištění.

1.3. Vlastní doprava Klient, který použije vlastní dopravu, je zodpovědný za dodržení termínu nástupu a ukončení pobytu. V případě, že se klient opozdí s příjezdem do cílového místa o 2 hodiny oproti stanovenému času v katalogu nebo pokynech, musí tuto skutečnost oznámit zástupci CK. V místech, kde není k dispozici stálý zástupce CK, musí pozdní příjezd ohlásit na recepci či zodpovědné osobě ubytovatele. Kontakty jsou uvedeny v pokynech k zájezdu.

2. Ubytování U každé destinace je vždy popsáno ubytování. V případě ubytování v apartmánech a pokojích zejména na poznávacích a cykloturistických zájezdech prosím respektujte, že nedojde-li k objednání celého apartmánu či pokoje najednou, CK slučuje individuální klienty a páry dle možností kapacit k co možná největší spokojenosti klientů (dle věku, pohlaví, atd.). CK spoléhá na vzájemnou dohodu a toleranci spolubydlících. Apartmány a pokoje se předávají na konci pobytu včas, v pořádku a uklizené. Prosíme, postupujte dle pokynů našeho delegáta. V případě vlastní dopravy vezměte s sebou voucher pro průvodce, případně stálého delegáta CK, mějte k dispozici i vaši smlouvu. 2.1. Při změně ubytování, ke kterému může příležitostně dojít ze strany ubytovatele, je CK oprávněn poskytnout zákazníkovi náhradní ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii. Dojde-li z kapacitních důvodů k ubytování v zařízení nižší kategorie, může zákazník požadovat rozdíl z ceny ihned po návratu z dovolené. V případě ubytování v přilehlé budově hotelu tzv. depandance se vždy jedná o plnohodnotné ubytování a nezakládá právo zákazníka na finanční kompenzaci. 2.2. Rozdělení pokojů provádí výhradně recepce hotelu nebo ubytovatel a CK nemá na rozdělení pokojů žádný vliv. Je nutné si uvědomit, že pokoje stejné kategorizace nemusí být totožné co do velikosti ani vybavení (nábytek apod.). CK garantuje vybavení pokoje dle specifikace v katalogu. CK nemůže ovlivnit složení hostů ani umístění pokoje v blízkosti bazénu, restaurace, baru nebo diskotéky, což je nutno brát v úvahu zvláště v přímořských letoviscích. CK se maximálně snaží popsat polohu a charakter hotelu jak je znám v době tvorby katalogu. Za jakékoliv následné změny nenese CK odpovědnost. 2.3. Přistýlky jsou poskytovány formou rozkládacího lehátka, pohovky, křesla apod. V některých hotelích je za 3 a 4 lůžkový pokoj považován 2 lůžkový pokoj s příslušným počtem přistýlek. 2.4. Klient je povinen se na recepci prokázat voucherem CK. Vzhledem k organizaci na místě není možné vždy poskytnout asistenci delegáta při ubytování. 2.5. Dle mezinárodních zvyklostí je možné ubytování v den příjezdu po 14:00 (pokud není v pokynech k ubytování uvedeno jinak). V den odjezdu je nutno ubytovací kapacity uvolnit do 10.00 hodin. 2.6. Jsou-li státními nebo místními orgány vybírány dodatečné daně či poplatky v místě ubytování, je klient povinen tyto poplatky uhradit na místě ubytovateli. Tyto poplatky nejsou zahrnuty v základní ceně zájezdu.

3. Stravování V případech vlastního stravování nezapomeňte, že základní potraviny si můžete zakoupit přímo v místě pobytu, a že dnes již cenové rozdíly mezi danou zemí a ČR jsou minimální. U zájezdů se zajištěným stravováním je poskytována: kontinentální snídaně (horký nápoj, džem, máslo, pečivo apod.), rozšířená kontinentální snídaně je obohacena o sýr, studené masné výrobky. Snídaně formou bufetu – samoobslužný výběr v rozsahu rozšířené kontinentální snídaně. Večeře případně oběd může mít formu: podáveného jídla, výběru z menu a bufetu. Forma podávání večeře je vždy uvedena u konkrétního zájezdu. Plná penze u turistických, cykloturistických a poznávacích zájezdů je tvořena rozšířenou kontinentální snídaní, studeným obědem v balíčku a teplou večeří včetně polévky. Specifikace all inclusive je dána popisem v katalogu. Hotel si však vyhrazuje právo změny all inclusive konceptu a s tím spojených služeb. CK nenese za tuto změnu odpovědnost a nezakládá právo zákazníka na pozdější reklamaci. All inclusive začíná první stravovací službou po příjezdu do hotelu tzv. check-in, zpravidla po 14:00. All inclusive je ukončen časem uvolnění ubytování, zpravidla ve 12:00, v některých hotelích již od 10:00. Klient nemá právo na čerpání služeb all inclusive před nebo po výše uvedených časech. U všech ubytovacích kapacit je přísný zákaz vynášení jídla či nápojů mimo prostor restaurace a to i v případě, že klient nezkonzumoval jídlo v restauraci. V případě, že klient neuposlechne pokynů ubytovatele, může být vystěhován z ubytovacího zařízení bez předchozího upozornění. Nápoje k jídlu, pokud není uvedeno jinak, jsou vždy za úhradu.

4. Program a sportovní vyžití Zájezdy naší CK jsou koncipovány tak, že vždy nabízíme klientům program dle dané oblasti. U horských pobytů se jedná především o turistiku nebo cykloturistiku. Dbejte proto na řádné vybavení, především pevnou turistickou obuv a větrovky. U každé destinace můžete využít i fakultativních zájezdů. Nabízené aktivity, služby, sportovní materiál k zapůjčení a fakultativní zájezdy naleznete u každého daného zájezdu, stejně jako ceny za ně. V případě, že v době zpracování katalogu nebyly známy veškeré ceny za služby, budou k dispozici v CK. Program u jednotlivých destinací je dán, avšak může být s ohledem na počasí nebo jiné objektivní příčiny pozměněn, což je v kompetenci průvodce. Rovněž upozorňujeme, že ceny fakultativních zájezdů a vstupů jsou orientační, neboť mohou být před sezónou změněny. V případě, že fakultativní výlety organizuje místní agentura, nenese CK zodpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a jakékoliv reklamace musí být podány u místní agentury.

5. Vedoucí zájezdu, delegát V ceně zájezdu je průvodce nebo delegát, není-li uvedeno jinak, který organizuje dopravu busem, ubytování klientů, informační schůzky, pomoc při úrazu, řeší problémy klientů, podává informace o oblasti, středisku, ev. organizuje sportovní a kulturní akce apod.

6. Finanční prostředky Ke zdárnému prožití dovolené se vybavte odpovídajícím množstvím valut pro uhrazení lanovek v některých střediscích nebo jako rezervu na výdaje spojené s drobným úrazem, onemocněním (i v případě uzavřeného pojištění na krytí léčebných výloh je někdy vyžadována platba v hotovosti, plnění pojistné smlouvy je v tomto případě provedeno pojišťovnou až po předložení dokladů), dále na drobný nákup potravin, občerstvení, suvenýrů.

7. Ostatní Před cestou si je klient povinen zkontrolovat svůj cestovního doklad a případné vízové povinnosti. Pokud chcete do kterékoli destinace vzít s sebou psa, je nutné toto konzultovat s CK. Psa je možno vzíti až po souhlasném stanovisku CK. Vezmete-li si psa bez vědomí či souhlasu CK, nebudete ubytováni a nevzniká nárok na vráceni peněz za nevyužité služby.

8. Přihláška (objednávka), způsob platby CK JUHÁSZ a.s. zajišťuje jednotlivcům, kolektivům i organizacím účast na pořádaných zájezdech a poskytování služeb na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně vyplněná, podepsaná a odevzdaná přihláška jednotlivce společně s dokladem o zaplacení zálohy, resp., kupní smlouva nebo objednávka organizace opatřená razítkem, podpisem osoby oprávněné jednat jménem organizace, adresou firmy s IČO, DIČ a bankovním spojením. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na přihlášce, což stvrzuje svým podpisem. Přihláška platí i pro všechny osoby uvedené na přihlášce zákazníka, za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník uvedený na prvním místě přihlášky, který ji také podepisuje. Rezervace zájezdu je maximálně dva dny, pokud není stanoveno jinak. Po uplynutí této doby je rezervace počítačem automaticky zrušena v případě, že není složena požadovaná záloha. Zaplacením zálohy se rezervace mění na prodej. Jakmile se rezervace mění v prodej, zákazník tímto akceptuje všeobecné a stornovací podmínky. V případě, že klient si zájezd objedná přímo v CK, obdrží osobně cestovní smlouvu s termínem doplatku, který je jeden měsíc před odjezdem. V případě, že rezervace probíhá telefonicky nebo poštovním stykem, je cestovní smlouva zaslána klientovi poštou nebo e-mailem po obdržení zálohy. Klient je povinen obratem tuto smlouvu podepsanou vrátit zpět. V případě, že klient nezašle zpět smlouvu ve stanoveném termínu, považuje se smlouva za neplatnou a rezervace se ruší a CK je oprávněna účtovat stornovací poplatky dle všeobecných podmínek.

9. Způsob placení Platí-li klient v hotovosti přímo v CK, obdrží doklad o zaplacení, platí-li poštovní poukázkou typu C, je povinen veškeré informace týkající se daného zájezdu (rezervační číslo, počet osob, rodná čísla, přesná adresa, jakýkoliv telefonní kontakt) nahlásit CK telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Platí-li prostřednictvím bankovního účtu (číslo účtu CK je 1730974389/0800), je nutno uvést jako variabilní symbol:

 1. u faktury – číslo faktury
 2. u smlouvy – číslo smlouvy, které je zároveň rezervačním číslem zákazníka

Všechny katalogové ceny jsou smluvní, včetně DPH.

Zákazník je povinen uhradit platbu Cestovní kanceláři JUHÁSZ a.s.. Úhradu provede sám (složenkou na účet nebo adresu, vkladem na účet CK JUHÁSZ a.s. nebo udělí plnou moc proviznímu prodejci k provedení úhrady plateb. Poukazuje-li platbu cestovní kanceláři provizní prodejce, rozumí se, že zákazník udělil pověření k provedení této platby. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá cestovní kanceláři vždy zákazník.

10. Povinnosti účastníků zájezdů

 • dostavit se 20 min. před stanoveným odjezdem na místo srazu s platným cestovním dokladem
 • před odjezdem předložit na požádání vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení zájezdu
 • dodržovat noční klid dle pokynů vedoucího zájezdu
 • složit kauci za ubytování u příslušných zájezdů, v případě odmítnutí složení kauce nebude klient ubytován

Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, nerespektuje základní program zájezdu, poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek, svým chováním narušuje plynulý průběh zájezdu nebo hrubě porušuje pokyny vedoucího zájezdu, může být ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužité služby. Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.

11. Odpovědnost za vady na zájezdech 11.1. Účastník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Reklamovat vady poskytovaných služeb je nutné bez zbytečného odkladu na místě jejich vzniku u pověřeného zástupce cestovní kanceláře, tak aby mohla být vada včas odstraněna již na místě. Vady odstranitelné ihned na místě nemohou být předmětem pozdější reklamace. 11.2. Po ukončení zájezdu je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci u provozovny nebo zprostředkovatele služeb CK, kde reklamované služby zakoupil, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od podání reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 11.3. Zákazník je povinen reklamaci řádně zdůvodnit a doložit, zejména podat informace, předložit doklady pro svá tvrzení (fotografie, prohlášení svědků), umožnit přístup zástupcům CK do prostoru ubytování apod. Zákazník je dále povinen specifikovat své požadavky. 11.4. Uplatní-li zákazník reklamaci u zodpovědného zaměstnance cestovní kanceláře na místě, je tento zaměstnanec povinen reklamaci prověřit a po prozkoumání všech okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. O reklamaci je vždy nutno sepsat reklamační protokol s uvedeným všech skutečností a způsobu vyřešení reklamace. 11.5. Je-li reklamace vyhodnocena jako zcela nebo zčásti oprávněná cestovní kancelář

 • bezplatně odstraní vady služby, je-li to možné či účelné, nebo
 • poskytne náhradní službu, nebo
 • poskytne slevu.

11.6. Pro vyřizování reklamací platí jinak obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského a obchodního zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.

12. Změna smlouvy Zájezdy jsou připravovány v tomto katalogu několik měsíců předem s velkou pečlivostí, přesto může dojít ke změnám. 12.1. Při zvýšení ceny pohonných hmot o více než 5 % nebo (i jednotlivě) při devalvaci Kč o více než 5 % (kalkulace provedena ke dni 1. 8. 2012) bude cena upravena o částku odpovídající uvedeným % nákladů odvozené nákladové položky. Zákazník podpisem těchto „Všeobecných podmínek“ souhlasí s takto stanoveným postupem a cenou zájezdu. 12.2. Při zvýšení celkové ceny zájezdu podle ustanovení 12.1. o více než 10 % je CK povinna upozornit neprodleně zákazníka o této skutečnosti. V případě, že zákazník do 5 dnů od seznámení s touto změnou nedoručí CK písemné odstoupení od smlouvy má se za to, že s takto zvýšenou cenou souhlasí.

12.3. Provede-li CK před prvním poskytnutím služeb jinou podstatnou změnu v rozsahu, kvalitě či termínu, vyjma specifikace uvedené v bodě 1.2. je povinna tuto skutečnost rovněž neprodleně zákazníkovi oznámit a vyžádat si jeho vyjádření s provedenou změnou. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě 5 dnů, má se za to, že se změnou souhlasí. Dojde-li ze strany CK ke zrušení akce, CK zákazníkovi tuto skutečnost neprodleně oznámí a vrátí mu zaplacenou zálohu nebo plnou cenu zájezdu, případně nabídne jiný termín. CK JUHÁSZ nenese odpovědnost za škody vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst buď zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a to v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné (např. zdravotní problémy některého z klientů v zájezdu, zácpy, kalamity, laviny, stávky, politické nepokoje, neúměrné čekání na hranicích, živelné pohromy, apod.) CK JUHÁSZ si vyhrazuje právo na změnu ubytování v rozsahu bodu 3. všeobecných podmínek. Takováto změna není považována za podstatnou. 12.4. Ve výjimečných případech může dojít k odmítnutí rezervace ze strany ubytovatele. V tomto případě CK nabídne klientovi náhradní řešení. V případě, že klient změnu neakceptuje, má plné právo na odstoupení od smlouvy a vrácení uhrazených záloh. Klient však nemá právo na finanční kompenzace.

13. Storno zájezdu Zrušení účasti na zájezdu je zákazník povinen provést osobně v CK nebo doporučeně poštou. Zrušení smlouvy provádí zákazník písemnou formou. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna prodejcem. Zákazník je povinen zaplatit při zrušení zájezdu tyto stornovací poplatky:

 • od složení zálohy do 60. dne včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 15 % z celkové ceny zájezdu za osobu, minimálně však 500 Kč
 • v době 59 – 40 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 25 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době 39 – 30 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době 29 – 20 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 60 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době 19 –14 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 70 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době kratší 14 dnů před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 80 % z celkové ceny za osobu
 • v době kratší 10 dnů před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 90 % z celkové ceny za osobu
 • v době kratší 3 dny včetně před poskytnutím 1. služby, náhradu ve výši 100 % z celkové ceny na osobu
 • letenky, které nejsou zahrnuty v základní ceně zájezdu, ale formou příplatku k ubytování nebo jako samostatná služba jsou v případě storna nerefundovatelné, storno činí 100%. Samostatné letenky nejsou kryty pojištěním storna zájezdu.

Změna rezervace ze strany klienta bude provedena v případě, když tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 250 Kč za jednu změnu. Jedná se o změnu termínu, jména, místa odjezdu, změnu služeb a dopravy. Změny provedené v kratší době než 60 dnů před odjezdem pokládá CK JUHÁSZ za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku, tzn. budou hodnoceny jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům, pokud nebude s CK ujednáno jinak. V případě vlastní neúčasti si může zákazník za sebe najít náhradu, v takovém případě ihned písemně vyrozumí CK. Stornopoplatky se v takovém případě neplatí. V případech jako smrt, úraz, nečekané těžké onemocnění účastníka, jeho manželky (manžela), dětí, rodičů, rizikové těhotenství účastnice, postupuje CK dle stornovacích podmínek. Je-li klient pojištěn proti stornu prostřednictvím naší CK, CK od pojištěnce převezme doklad o události, která brání uskutečnění zájezdu, nechá si vyplnit formulář pro případ storna a předá pojistnou událost pojišťovně, která případ posoudí. Po provedení storna zájezdu CK zašle klientovi příslušnou část stornopoplatku. V případě, že je klient pojištěn přes Generali Pojišťovna, a.s., přebírá další pojistné plnění Generali Pojišťovna, a.s.

14. Slevy Slevy uvedené v katalogu Zima 2012/2013 platí výhradně pro oblasti a termíny uvedené v daných katalozích, není-li jejich trvání časově omezeno nebo smluvně ukončeno třetím partnerem. Slevy se nevztahují na zájezdy organizované ve spolupráci s jinou CK. Na žádnou ze slev nevzniká právní nárok. Slevy nelze uplatnit zpětně. Slevy budou realizovány na základě dodržení termínů plateb uvedených na cestovní smlouvě. V případě, že klient nedodrží platební podmínky dané cestovní smlouvou, ztrácí nárok na slevu. Tato změna výše slevy nebo její neposkytnutí nezakládá právo klienta na odstoupení od smlouvy. Proto v případě jeho odstoupení od smlouvy, je cestovní kancelář oprávněna si účtovat stornovací poplatky viz bod 14 všeobecných podmínek.

15. Pojištění CK JUHÁSZ a.s. má v době vydání katalogu ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Naše CK zajišťuje svým klientům pojištění nákladů při zrušení cesty (storno) a pojištění léčebných výloh přímo v pobočkách CK JUHÁSZ, a to formou příplatku k základní ceně zájezdu u Generali pojišťovny, a.s. Vycestováním bez pojištění se klient vystavuje riziku, že v případě jakéhokoli úrazu či lékařského ošetření si vše hradí sám. Cestovní pojištění je u všech zájezdů sjednáno formou příplatku k základní ceně zájezdu, dle počtu dnů trvání zájezdu, se společností Generali Pojišťovna a.s. V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojistné částky léčebné výlohy včetně repatriace 1 700 000 Kč (zubní ošetření max. 10 000 Kč) opatrovník 50 000 Kč úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 200 000 Kč úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 100 000 Kč osobní věci a zavazadla 30 000 Kč odpovědnost za způsobenou škodu:

 • na zdraví 2 000 000 Kč
 • na majetku 1 000 000 Kč
 • finanční náhrada 50 000 Kč

nadstandardní asistenční a právní služby:

 • kauce 300 000 Kč
 • finanční půjčka 20 000 Kč
 • náhradní doklady 20 000 Kč

zrušení cesty (storno) 80 % skutečných nákladů, (max. 10 000 Kč, resp. dle výše doplatku až 30 000 Kč) Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal VPP CEP 2007/02 a ZPP CEP 2007/02 týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním. V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

16. Zpracování osobních údajů 16.1. CK zpracovává osobní údaje svých klientů s jejich souhlasem jednak pro realizaci nabízených služeb (uzavření cestovní smlouvy), za účelem vedení klientů v databázi pro realizaci slev, pro oslovování klientů obchodními sděleními podle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, obsahujícími nabídky služeb CK JUHÁSZ a pro předávání osobních údajů smluvním partnerům v zahraničí i mimo EU a pro předávání dat leteckým společnostem a pojišťovnám, která zajišťuje pojištění klientů zprostředkované CK. 16.2. Pro uzavření cestovní smlouvy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení, pro předávání osobních údajů do zahraničí smluvním partnerům, leteckým společnostem a pojišťovnám jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, pro evidenci v databázi klientů, kterým je poskytována sleva, případně jsou oslovováni obchodními sděleními obsahujícími nabídky služeb CK JUHÁSZ jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon. 16.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů klientů za účelem uvedeným v 16.1. a 16.2. dává klient podpisem cestovní smlouvy. 16.4. V případě přestupku nebo podezření ze spáchání trestného činu je CK JUHÁSZ nebo její zástupce oprávněn poskytnout osobní údaje klienta orgánům, které jsou činné ve správním nebo trestním řízení.

17. Doplňující ustanovení a důležité informace

 • u osob mladších 18 let, cestují-li samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce
 • z účasti na zájezdu vyplývá pro účastníka právo na plnění služeb dle stanoveného programu, veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů, dopravy a ubytování navíc, apod. je účastník povinen uhradit následně CK (výjimka u služeb souvisejících se zaviněním CK či dopravcem), při sestavování zasedacích pořádků vycházíme z mimořádných individuálních požadavků, vznesených např. na základě zdravotních důvodů. Zákazník na přihlášce potvrzuje svým podpisem, že se s těmito všeobecnými podmínkami a důležitými informacemi seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Pracovní tým CK JUHÁSZ

Všeobecné podmínky – letní sezóna 2013 Poskytování služeb zájezdů CK JUHÁSZ, vzájemný vztah a právní poměr mezi CK JUHÁSZ a jednotlivci či organizacemi jako účastníky zájezdu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách.

1. Doprava 1.1. Autobusová doprava CK si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu klientů zajistit dopravu mikrobusem. Nástupní a výstupní místa jsou totožná. Pro skupinu min. 10 osob lze po dohodě s CK přistavit bus mimo uvedená stanoviště po trase, pro skupinu min. 25 osob mimo trasu opět po dohodě s CK. CK se řídí místem nástupu, které jste uvedli při koupi zájezdu a je zaznamenáno ve vaší smlouvě. V případě, že se klient rozhodne pro změnu nástupního místa z vlastní vůle, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ck a vyžádat si dodatek cestovní smlouvy s touto změnou. Jízdní řád autobusů není fixní a autobusy nezastavují na všech uvedených stanovištích. V případě, že klient změnu nenahlásí, CK nenese zodpovědnost za dopravu klienta do cílové destinace a nezakládá právo klienta na finanční kompenzaci nebo slevu. Pro zajištění místa v autobuse je možno zakoupit místenku v ceně 150 Kč/os. CK si vyhrazuje právo změnit místo účastníka v busu z důvodu organizace zasedacího pořádku, maximálně však o 2 řady. Naše CK nezodpovídá za zdržení dopravních prostředků vzniklých z důvodů přetížení cest, hraničních přechodů nebo problémů vyplývajících z mimořádných okolností. V případě zpoždění dopravního prostředku z výše uvedených příčin nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy, případně na jinou náhradu. V nutných případech (hlavně finanční efektivnost autobusové přepravy) má CK právo na změnu trasy autobusové přepravy na území ČR. Při takovéto změně trasy, která má za následek změnu původního nástupního a výstupního místa, přebírá CK náklady na autobusovou nebo vlakovou jízdenku 2. třídy do nového nejbližšího možného místa nástupu, či výstupu. Tuto skutečnost oznámí CK ihned při vzniku změny. V případě změny nástupního/výs­tupního místa nevzniká zákazníkovi právo na slevu či jiné odškodnění. Zákazník bere tímto na vědomí, že dojde-li ke změně nástupního/výs­tupního místa, nejde ze strany cestovní kanceláře o porušení smlouvy a tato skutečnost nezakládá právo na odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme klienty, že u zájezdu, kde dopravu zajišťuje 3. strana – letecká společnost nebo lodní společnost, může dojít k časovému posunu, učiní-li tato společnost změnu ve svém jízdním nebo letovém řádu po uzávěrce tohoto katalogu. Tato změna může ovlivnit také program a náplň zájezdu. CK nenese vinu za změnu letového nebo jízdního řádu, která by mohla ovlivnit změnu programu. Tyto změny nezakládají právo klienta na odstoupení od smlouvy. 1.1.1. Cesta Maximální čekací doba při odjezdu pro opozdilce je 15 min. Autobusy jsou nekuřácké. Během cesty následuje po každých 3–4 hodinách cca 30 minutová bezpečnostní přestávka pro řidiče. V průběhu jízdy řidiči zajišťují klientům za poplatek občerstvení (pivo, limo), v době zastávek i kávu, čaj, popř. polévky. CK si vyhrazuje právo na pozdější příjezd do destinace. 1.1.2. Zavazadla Počet a velikost zavazadlových prostorů v autobusech jsou limitovány a autobusy i vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přepravy osob přetěžovány. Za běžnou velikost a počet zavazadel považujeme buď kufr, batoh nebo tašku střední velikosti vč. jídla do hmotnosti max. 15 kg na osobu. V zimním období je povolena přeprava 1 páru lyží nebo snowboardu a lyžařských bot. Krosny jsou z důvodu malé skladnosti jako zavazadla nevhodné. Jiná zavazadla jako např. objemná lehátka, voda v PET lahvích, pivo v lahvích i plechu, neúměrné množství stravy, nebudou přepraveny. CK si vyhrazuje vyloučit z přepravy zavazadla nad stanovený limit.

1.2. Letecká doprava Letecká doprava je zajišťována jak charterovými, tak linkovými lety a to i nízkonákladovými. První a poslední den je vždy určen k přepravě klientů. Tyto dny tedy nejsou považovány za plnohodnotné dny dovolené a nelze za zkrácení požadovat finanční kompenzace či zájezd reklamovat. Z hlediska trvání letu může doba trvání letu zasahovat do dne následujícího. Rovněž může dojít u pozdních večerních nebo nočních letů k posunu odletu do dne následujícího, stejně tak k situaci může dojít při odletu z destinace zpět do ČR. V tomto případě, kdy je datum na cestovní smlouvě jiné, nelze z důvodů, které CK neovlivní, dodržet stanovené datum v cestovní smlouvě. V těchto výše uvedených případech nemá cestovní kancelář na změny jakýkoliv vliv a nelze tudíž požadovat žádné finanční kompenzace ze strany klienta. V případě ranních nebo nočních odletů/příletů je účtována celá noc. Celá noc v případě nočních letů je započítávána do celkového počtu nocí v případě, že klient byl ubytován do 12:00 následujícího dne. CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení letových koridorů, komunikací, stávek, či z důvodů tzv. vyšší moci. Cestující musí při plánování přípojů na/z dovolené zohledňovat možnost i výraznějšího zpoždění a tuto okolnost brát v úvahu. Posuny letových časů se mohou uskutečnit i na poslední chvíli a přes veškeré úsilí se mnohdy nepodaří těmto změnám zamezit, ani o nich předem informovat. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na slevu či jiné odškodnění. Zákazník bere tímto na vědomí, že v případě, kdy nastane zpoždění shora blíže uvedené, nejde ze strany cestovní kanceláře o porušení smlouvy. Proto v případě jeho odstoupení od smlouvy, je cestovní kancelář oprávněna si účtovat stornovací poplatky viz bod 14 všeobecných podmínek. CK JUHÁSZ nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odletu či odjezdu čerpány. Zákazník musí počítat s tím, že v charterových letech se podává úsporné jídlo a pití, v případě nízkonákladových leteckých společností je občerstvení za poplatek. 1.2.1. Transfery na letiště Maximální čekací doba transferu při odjezdu na letiště je 15 min. Pokud se klient včas nedostaví na nástupní místo transferu, které je specifikováno v pokynech, je povinen zajistit si transfer na letiště sám a na vlastní náklady. 1.2.2. Odbavení Odbavení k letu tzv. „check-in“ se otevírá minimálně 2 hodiny před odletem, přepážka se pak zavírá 45–60 minut před odletem, dle pokynů. Nedostaví-li se klient k odbavení včas, ztrácí nárok na přepravu a náhradu za nevyčerpané služby. 1.2.3. Zavazadla Pro leteckou dopravu platí limit přepravy 1 zavazadla a 1 příručního zavazadla na osobu, pokud není uvedeno jinak. Váhové limity a rozměry jednotlivých zavazadel jsou specifikovány v pokynech pro klienty. Dítě mladší 2 let, které má leteckou přepravu zdarma, nemá nárok na přepravu zavazadel zdarma. Za případné poškození zavazadla v rámci letecké přepravy nese odpovědnost letecká společnost. Klient se zavazuje dodržovat všechny bezpečnostní pokyny pro přepravu zavazadel dle pokynů dopravce. 1.2.3.1 Reklamace zavazadla V tomto případě je nutné ihned po zjištění poškození zavazadla sepsat záznam o škodě tzv. PIR (Property Irregularity Report) ihned po ukončení letecké dopravy v místě, kde byla tato závada zaznamenána. Další nároky lze uplatnit u letecké společnosti s předložením záznamu o škodě tzv. PIR, palubního lístku, zavazadlového lístku, fotodokumentace, dokladu o zakoupení či opravě poškozeného zavazadla. Za poškození či ztráty zavazadel na letišti nezodpovídá naše CK a nejsou předmětem pojistného plnění cestovního pojištění.

1.3. Vlastní doprava Klient, který použije vlastní dopravu, je zodpovědný za dodržení termínu nástupu a ukončení pobytu. V případě, že se klient opozdí s příjezdem do cílového místa o 2 hodiny oproti stanovenému času v katalogu nebo pokynech, musí tuto skutečnost oznámit zástupci CK. V místech, kde není k dispozici stálý zástupce CK, musí pozdní příjezd ohlásit na recepci či zodpovědné osobě ubytovatele. Kontakty jsou uvedeny v pokynech k zájezdu.

2. Ubytování U každé destinace je vždy popsáno ubytování. V případě ubytování v apartmánech a pokojích zejména na poznávacích a cykloturistických zájezdech prosím respektujte, že nedojde-li k objednání celého apartmánu či pokoje najednou, CK slučuje individuální klienty a páry dle možností kapacit k co možná největší spokojenosti klientů (dle věku, pohlaví, atd.). CK spoléhá na vzájemnou dohodu a toleranci spolubydlících. Apartmány a pokoje se předávají na konci pobytu včas, v pořádku a uklizené. Prosíme, postupujte dle pokynů našeho delegáta. V případě vlastní dopravy vezměte s sebou voucher pro průvodce, případně stálého delegáta CK, mějte k dispozici i vaši smlouvu. 2.1. Při změně ubytování, ke kterému může příležitostně dojít ze strany ubytovatele, je CK oprávněn poskytnout zákazníkovi náhradní ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii. Dojde-li z kapacitních důvodů k ubytování v zařízení nižší kategorie, může zákazník požadovat rozdíl z ceny ihned po návratu z dovolené. V případě ubytování v přilehlé budově hotelu tzv. depandance se vždy jedná o plnohodnotné ubytování a nezakládá právo zákazníka na finanční kompenzaci. 2.2. Rozdělení pokojů provádí výhradně recepce hotelu nebo ubytovatel a CK nemá na rozdělení pokojů žádný vliv. Je nutné si uvědomit, že pokoje stejné kategorizace nemusí být totožné co do velikosti ani vybavení (nábytek apod.). CK garantuje vybavení pokoje dle specifikace v katalogu. CK nemůže ovlivnit složení hostů ani umístění pokoje v blízkosti bazénu, restaurace, baru nebo diskotéky, což je nutno brát v úvahu zvláště v přímořských letoviscích. CK se maximálně snaží popsat polohu a charakter hotelu jak je znám v době tvorby katalogu. Za jakékoliv následné změny nenese CK odpovědnost. 2.3. Přistýlky jsou poskytovány formou rozkládacího lehátka, pohovky, křesla apod. V některých hotelích je za 3 a 4 lůžkový pokoj považován 2 lůžkový pokoj s příslušným počtem přistýlek. 2.4. Klient je povinen se na recepci prokázat voucherem CK. Vzhledem k organizaci na místě není možné vždy poskytnout asistenci delegáta při ubytování. 2.5. Dle mezinárodních zvyklostí je možné ubytování v den příjezdu po 14:00 (pokud není v pokynech k ubytování uvedeno jinak). V den odjezdu je nutno ubytovací kapacity uvolnit do 10.00 hodin.

3. Stravování V případech vlastního stravování nezapomeňte, že základní potraviny si můžete zakoupit přímo v místě pobytu, a že dnes již cenové rozdíly mezi danou zemí a ČR jsou minimální. U zájezdů se zajištěným stravováním je poskytována: kontinentální snídaně (horký nápoj, džem, máslo, pečivo apod.), rozšířená kontinentální snídaně je obohacena o sýr, studené masné výrobky. Snídaně formou bufetu – samoobslužný výběr v rozsahu rozšířené kontinentální snídaně. Večeře případně oběd může mít formu: podáveného jídla, výběru z menu a bufetu. Forma podávání večeře je vždy uvedena u konkrétního zájezdu. Plná penze u turistických, cykloturistických a poznávacích zájezdů je tvořena rozšířenou kontinentální snídaní, studeným obědem v balíčku a teplou večeří včetně polévky. Specifikace all inclusive je dána popisem v katalogu. Hotel si však vyhrazuje právo změny all inclusive konceptu a s tím spojených služeb. CK nenese za tuto změnu odpovědnost a nezakládá právo zákazníka na pozdější reklamaci. All inclusive začíná první stravovací službou po příjezdu do hotelu tzv. check-in, zpravidla po 14:00. All inclusive je ukončen časem uvolnění ubytování, zpravidla ve 12:00, v některých hotelích již od 10:00. Klient nemá právo na čerpání služeb all inclusive před nebo po výše uvedených časech. U všech ubytovacích kapacit je přísný zákaz vynášení jídla či nápojů mimo prostor restaurace a to i v případě, že klient nezkonzumoval jídlo v restauraci. V případě, že klient neuposlechne pokynů ubytovatele, může být vystěhován z ubytovacího zařízení bez předchozího upozornění. Nápoje k jídlu, pokud není uvedeno jinak, jsou vždy za úhradu.

4. Program a sportovní vyžití Zájezdy naší CK jsou koncipovány tak, že vždy nabízíme klientům program dle dané oblasti. U horských pobytů se jedná především o turistiku nebo cykloturistiku. Dbejte proto na řádné vybavení, především pevnou turistickou obuv a větrovky. U každé destinace můžete využít i fakultativních zájezdů. Nabízené aktivity, služby, sportovní materiál k zapůjčení a fakultativní zájezdy naleznete u každého daného zájezdu, stejně jako ceny za ně. V případě, že v době zpracování katalogu nebyly známy veškeré ceny za služby, budou k dispozici v CK. Program u jednotlivých destinací je dán, avšak může být s ohledem na počasí nebo jiné objektivní příčiny pozměněn, což je v kompetenci průvodce. Rovněž upozorňujeme, že ceny fakultativních zájezdů a vstupů jsou orientační, neboť mohou být před sezónou změněny. V případě, že fakultativní výlety organizuje místní agentura, nenese CK zodpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a jakékoliv reklamace musí být podány u místní agentury.

5. Vedoucí zájezdu, delegát V ceně zájezdu je průvodce nebo delegát, není-li uvedeno jinak, který organizuje dopravu busem, ubytování klientů, informační schůzky, pomoc při úrazu, řeší problémy klientů, podává informace o oblasti, středisku, ev. organizuje sportovní a kulturní akce apod.

6. Finanční prostředky Ke zdárnému prožití dovolené se vybavte odpovídajícím množstvím valut pro uhrazení lanovek v některých střediscích nebo jako rezervu na výdaje spojené s drobným úrazem, onemocněním (i v případě uzavřeného pojištění na krytí léčebných výloh je někdy vyžadována platba v hotovosti, plnění pojistné smlouvy je v tomto případě provedeno pojišťovnou až po předložení dokladů), dále na drobný nákup potravin, občerstvení, suvenýrů.

7. Ostatní Před cestou si je klient povinen zkontrolovat svůj cestovního doklad a případné vízové povinnosti. Pokud chcete do kterékoli destinace vzít s sebou psa, je nutné toto konzultovat s CK. Psa je možno vzíti až po souhlasném stanovisku CK. Vezmete-li si psa bez vědomí či souhlasu CK, nebudete ubytováni a nevzniká nárok na vráceni peněz za nevyužité služby.

8. Přihláška (objednávka), způsob platby CK JUHÁSZ a.s. zajišťuje jednotlivcům, kolektivům i organizacím účast na pořádaných zájezdech a poskytování služeb na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně vyplněná, podepsaná a odevzdaná přihláška jednotlivce společně s dokladem o zaplacení zálohy, resp., kupní smlouva nebo objednávka organizace opatřená razítkem, podpisem osoby oprávněné jednat jménem organizace, adresou firmy s IČO, DIČ a bankovním spojením. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na přihlášce, což stvrzuje svým podpisem. Přihláška platí i pro všechny osoby uvedené na přihlášce zákazníka, za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník uvedený na prvním místě přihlášky, který ji také podepisuje. Rezervace zájezdu je maximálně dva dny, pokud není stanoveno jinak. Po uplynutí této doby je rezervace počítačem automaticky zrušena v případě, že není složena požadovaná záloha. Zaplacením zálohy se rezervace mění na prodej. Jakmile se rezervace mění v prodej, zákazník tímto akceptuje všeobecné a stornovací podmínky. V případě, že klient si zájezd objedná přímo v CK, obdrží osobně cestovní smlouvu s termínem doplatku, který je jeden měsíc před odjezdem. V případě, že rezervace probíhá telefonicky nebo poštovním stykem, je cestovní smlouva zaslána klientovi poštou nebo e-mailem po obdržení zálohy. Klient je povinen obratem tuto smlouvu podepsanou vrátit zpět. V případě, že klient nezašle zpět smlouvu ve stanoveném termínu, považuje se smlouva za neplatnou a rezervace se ruší a CK je oprávněna účtovat stornovací poplatky dle všeobecných podmínek.

9. Způsob placení Platí-li klient v hotovosti přímo v CK, obdrží doklad o zaplacení, platí-li poštovní poukázkou typu C, je povinen veškeré informace týkající se daného zájezdu (rezervační číslo, počet osob, rodná čísla, přesná adresa, jakýkoliv telefonní kontakt) nahlásit CK telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Platí-li prostřednictvím bankovního účtu, je nutno uvést jako variabilní symbol:

 1. u faktury – číslo faktury
 2. u smlouvy – číslo smlouvy, které je zároveň rezervačním číslem zákazníka

Všechny katalogové ceny jsou smluvní, včetně DPH.

Zákazník je povinen uhradit platbu Cestovní kanceláři JUHÁSZ a.s.. Úhradu provede sám složenkou na účet nebo adresu CK JUHÁSZ a.s., vkladem na účet CK JUHÁSZ a.s. nebo udělí plnou moc proviznímu prodejci k provedení úhrady plateb. Poukazuje-li platbu cestovní kanceláři provizní prodejce, rozumí se, že zákazník udělil pověření k provedení této platby. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá cestovní kanceláři vždy zákazník.

10. Povinnosti účastníků zájezdů

 • dostavit se 20 min. před stanoveným odjezdem na místo srazu s platným cestovním dokladem
 • před odjezdem předložit na požádání vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení zájezdu
 • dodržovat noční klid dle pokynů vedoucího zájezdu
 • složit kauci za ubytování u příslušných zájezdů, v případě odmítnutí složení kauce nebude klient ubytován

Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, nerespektuje základní program zájezdu, poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek, svým chováním narušuje plynulý průběh zájezdu nebo hrubě porušuje pokyny vedoucího zájezdu, může být ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužité služby. Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.

11. Odpovědnost za vady na zájezdech 11.1. Účastník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Reklamovat vady poskytovaných služeb je nutné bez zbytečného odkladu na místě jejich vzniku u pověřeného zástupce cestovní kanceláře, tak aby mohla být vada včas odstraněna již na místě. Vady odstranitelné ihned na místě nemohou být předmětem pozdější reklamace. 11.2. Po ukončení zájezdu je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci u provozovny nebo zprostředkovatele služeb CK, kde reklamované služby zakoupil, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od podání reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 11.3. Zákazník je povinen reklamaci řádně zdůvodnit a doložit, zejména podat informace, předložit doklady pro svá tvrzení (fotografie, prohlášení svědků), umožnit přístup zástupcům CK do prostoru ubytování apod. Zákazník je dále povinen specifikovat své požadavky. 11.4. Uplatní-li zákazník reklamaci u zodpovědného zaměstnance cestovní kanceláře na místě, je tento zaměstnanec povinen reklamaci prověřit a po prozkoumání všech okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. O reklamaci je vždy nutno sepsat reklamační protokol s uvedeným všech skutečností a způsobu vyřešení reklamace. 11.5. Je-li reklamace vyhodnocena jako zcela nebo zčásti oprávněná cestovní kancelář

 • bezplatně odstraní vady služby, je-li to možné či účelné, nebo
 • poskytne náhradní službu, nebo
 • poskytne slevu.

11.6. Pro vyřizování reklamací platí jinak obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského a obchodního zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.

12. Změna smlouvy Zájezdy jsou připravovány v tomto katalogu několik měsíců předem s velkou pečlivostí, přesto může dojít ke změnám. 12.1. Při zvýšení ceny pohonných hmot (nafta, benzín) o více než 5 % nebo (i jednotlivě) při devalvaci Kč o více než 5 % (kalkulace provedena ke dni 1. 11. 2012) bude cena upravena o částku odpovídající uvedeným % nákladů odvozené nákladové položky. Zákazník podpisem těchto „Všeobecných podmínek“ souhlasí s takto stanoveným postupem a cenou zájezdu. 12.2. Při zvýšení celkové ceny zájezdu podle ustanovení 12.1. o více než 10 % je CK povinna upozornit neprodleně zákazníka o této skutečnosti. V případě, že zákazník do 5 dnů od seznámení s touto změnou nedoručí CK písemné odstoupení od smlouvy má se za to, že s takto zvýšenou cenou souhlasí. 12.3. V případě, že cena leteckého paliva (JET A-1) stanovená jako měsíční průměrná cena za obchodní dny určená Platts “Barges FOB Rotterdam High”, uveřejněná v “Platts Marketscan” dostupném na www.platts.com překročí referenční cenu 1000 USD/MT, je CK oprávněna účtovat každé osobě na cestovní smlouvě palivový příplatek. Palivový příplatek činí 6,–Kč/zpáteční let/osoba za každé 1% nad referenční cenu 1000 USD/MT. Zákazník podpisem těchto „Všeobecných podmínek“ souhlasí s takto stanoveným postupem a cenou zájezdu. 12.4. Dojde-li ke zvýšení letištních tax, bezpečnostních tax, které jsou součástí souhrnné ceny zájezdu, vyhrazuje si CK právo na úpravu konečné ceny zájezdu. Dojde-li k zavedení nových letištních poplatků či daní má CK právo na úpravu konečné ceny zájezdu. CK má právo na úpravu konečné ceny zájezdu uzavřených smluv. Zákazník podpisem těchto „Všeobecných podmínek“ souhlasí s takto stanoveným postupem a cenou zájezdu. 12.5. Provede-li CK před prvním poskytnutím služeb jinou podstatnou změnu v rozsahu, kvalitě či termínu, vyjma specifikace uvedené v bodě 1.2. je povinna tuto skutečnost rovněž neprodleně zákazníkovi oznámit a vyžádat si jeho vyjádření s provedenou změnou. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě 5 dnů, má se za to, že se změnou souhlasí. Dojde-li ze strany CK ke zrušení akce, CK zákazníkovi tuto skutečnost neprodleně oznámí a vrátí mu zaplacenou zálohu nebo plnou cenu zájezdu, případně nabídne jiný termín. CK JUHÁSZ nenese odpovědnost za škody vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst buď zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a to v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné (např. zdravotní problémy některého z klientů v zájezdu, zácpy, kalamity, laviny, stávky, politické nepokoje, neúměrné čekání na hranicích, živelné pohromy, apod.) CK JUHÁSZ si vyhrazuje právo na změnu ubytování v rozsahu bodu 3. všeobecných podmínek. Takováto změna není považována za podstatnou. 12.6. Ve výjimečných případech může dojít k odmítnutí rezervace ze strany ubytovatele. V tomto případě CK nabídne klientovi náhradní řešení. V případě, že klient nevyjádří svůj souhlas s náhradní nabídkou do 24 hodin od oznámení klientovi ze strany CK, ruší se uzavřena cestovní smlouva v plném rozsahu. Klient musí vyjádřit svůj souhlas výhradně písemně e-mailem na adresu rezervace@juhasz.cz. Klient má plné právo na vrácení uhrazených záloh. Klient však nemá právo na finanční kompenzace.

13. Zrušení smlouvy ze strany CK CK má plné právo na odmítnutí rezervace nebo uzavřené cestovní smlouvy prostřednictvím provizního prodejce a to bez udání důvodu maximálně však do 48 hodin od doručení řádně podepsané cestovní smlouvy klientem. Oznámení klientovi musí být doručeno písemně e-mailem nebo oznámeno telefonicky. Pokud klient zakupuje zájezd u provizního prodejce a neuvedl kontaktní údaje, má se doručení proviznímu prodejci za doručenou klientovi. Klient nemá právo na finanční kompenzace.

14. Storno zájezdu Zrušení účasti na zájezdu je zákazník povinen provést osobně v CK nebo doporučeně poštou. Zrušení smlouvy provádí zákazník písemnou formou. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna prodejcem. Zákazník je povinen zaplatit při zrušení zájezdu tyto stornovací poplatky:

 • od složení zálohy do 60. dne včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 15 % z celkové ceny zájezdu za osobu, minimálně však 500 Kč
 • v době 59 – 40 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 25 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době 39 – 30 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době 29 – 20 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 60 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době 19 –14 dnů včetně před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 70 % z celkové ceny zájezdu za osobu
 • v době kratší 14 dnů před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 80 % z celkové ceny za osobu
 • v době kratší 10 dnů před poskytnutím 1. sjednané služby, náhradu ve výši 90 % z celkové ceny za osobu
 • v době kratší 3 dny včetně před poskytnutím 1. služby, náhradu ve výši 100 % z celkové ceny na osobu
 • letenky, které nejsou zahrnuty v základní ceně zájezdu, ale formou příplatku k ubytování nebo jako samostatná služba jsou v případě storna nerefundovatelné, storno činí 100%. Samostatné letenky nejsou kryty pojištěním storna zájezdu.

Změna rezervace ze strany klienta bude provedena v případě, když tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 250 Kč za jednu změnu. Jedná se o změnu termínu, jména, místa odjezdu, změnu služeb a dopravy. Změny provedené v kratší době než 60 dnů před odjezdem pokládá CK JUHÁSZ za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku, tzn. budou hodnoceny jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům, pokud nebude s CK ujednáno jinak. V případě vlastní neúčasti si může zákazník za sebe najít náhradu, v takovém případě ihned písemně vyrozumí CK. Stornopoplatky se v takovém případě neplatí. V případech jako smrt, úraz, nečekané těžké onemocnění účastníka, jeho manželky (manžela), dětí, rodičů, rizikové těhotenství účastnice, postupuje CK dle stornovacích podmínek. Je-li klient pojištěn proti stornu prostřednictvím naší CK, CK od pojištěnce převezme doklad o události, která brání uskutečnění zájezdu, nechá si vyplnit formulář pro případ storna a předá pojistnou událost pojišťovně, která případ posoudí. Po provedení storna zájezdu CK zašle klientovi příslušnou část stornopoplatku. V případě, že je klient pojištěn přes Generali Pojišťovna, a.s., přebírá další pojistné plnění Generali Pojišťovna, a.s.

15. Slevy Slevy uvedené v katalogu Léto 2013 platí výhradně pro oblasti a termíny uvedené v daných katalozích, není-li jejich trvání časově omezeno nebo smluvně ukončeno třetím partnerem. Slevy se nevztahují na zájezdy organizované ve spolupráci s jinou CK. Na žádnou ze slev nevzniká právní nárok. Slevy nelze uplatnit zpětně. Slevy budou realizovány na základě dodržení termínů plateb uvedených na cestovní smlouvě. V případě, že klient nedodrží platební podmínky dané cestovní smlouvou, ztrácí nárok na slevu. Tato změna výše slevy nebo její neposkytnutí nezakládá právo klienta na odstoupení od smlouvy. Proto v případě jeho odstoupení od smlouvy, je cestovní kancelář oprávněna si účtovat stornovací poplatky viz bod 13 všeobecných podmínek.

16. Pojištění CK JUHÁSZ a.s. má v době vydání katalogu ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Naše CK zajišťuje svým klientům pojištění nákladů při zrušení cesty (storno) a pojištění léčebných výloh přímo v pobočkách CK JUHÁSZ, a to formou příplatku k základní ceně zájezdu u Generali pojišťovny, a.s. Vycestováním bez pojištění se klient vystavuje riziku, že v případě jakéhokoli úrazu či lékařského ošetření si vše hradí sám. Cestovní pojištění je u všech zájezdů sjednáno formou příplatku k základní ceně zájezdu, dle počtu dnů trvání zájezdu, se společností Generali Pojišťovna a.s. V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojistné částky léčebné výlohy včetně repatriace 1 700 000 Kč (zubní ošetření max. 10 000 Kč) opatrovník 50 000 Kč úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 200 000 Kč úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 100 000 Kč osobní věci a zavazadla 30 000 Kč odpovědnost za způsobenou škodu:

 • na zdraví 2 000 000 Kč
 • na majetku 1 000 000 Kč
 • finanční náhrada 50 000 Kč

nadstandardní asistenční a právní služby:

 • kauce 300 000 Kč
 • finanční půjčka 20 000 Kč
 • náhradní doklady 20 000 Kč

zrušení cesty (storno) 80 % skutečných nákladů, (max. 10 000 Kč, resp. dle výše doplatku až 30 000 Kč) Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal VPP CEP 2007/02 a ZPP CEP 2007/02 týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním. V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

17. Zpracování osobních údajů 17.1. CK zpracovává osobní údaje svých klientů s jejich souhlasem jednak pro realizaci nabízených služeb (uzavření cestovní smlouvy), za účelem vedení klientů v databázi pro realizaci slev, pro oslovování klientů obchodními sděleními podle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, obsahujícími nabídky služeb CK JUHÁSZ a pro předávání osobních údajů smluvním partnerům v zahraničí i mimo EU a pro předávání dat leteckým společnostem a pojišťovnám, která zajišťuje pojištění klientů zprostředkované CK. 17.2. Pro uzavření cestovní smlouvy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení, pro předávání osobních údajů do zahraničí smluvním partnerům, leteckým společnostem a pojišťovnám jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, pro evidenci v databázi klientů, kterým je poskytována sleva, případně jsou oslovováni obchodními sděleními obsahujícími nabídky služeb CK JUHÁSZ jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon. 17.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů klientů za účelem uvedeným v 17.1. a 17.2. dává klient podpisem cestovní smlouvy. 17.4. V případě přestupku nebo podezření ze spáchání trestného činu je CK JUHÁSZ nebo její zástupce oprávněn poskytnout osobní údaje klienta orgánům, které jsou činné ve správním nebo trestním řízení.

18. Doplňující ustanovení a důležité informace

 • u osob mladších 18 let, cestují-li samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce
 • z účasti na zájezdu vyplývá pro účastníka právo na plnění služeb dle stanoveného programu, veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů, dopravy a ubytování navíc, apod. je účastník povinen uhradit následně CK (výjimka u služeb souvisejících se zaviněním CK či dopravcem), při sestavování zasedacích pořádků vycházíme z mimořádných individuálních požadavků, vznesených např. na základě zdravotních důvodů. Zákazník na přihlášce potvrzuje svým podpisem, že se s těmito všeobecnými podmínkami a důležitými informacemi seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.