Pojištění

Cestovní Pojištění: Není zahrnuto v ceně zájezdu! Za příplatek Vám nabízíme cestovní pojištění (termínově s odjezdem/pří­jezdem autobusu): 1.) jedná se o komplexní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí jen jako obchodní zástupce. Podmínkou pojištění je uvedení jména, příjmení, datumu narození, adresy bydliště a PSČ v cestovní smlouvě a zaplacení příplatku za pojištění. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí u CK/OZ či jiné CK pověřené osoby. Pojištění se vztahuje kromě běžného cestovního pojištění i na rekreační provozování zimních sportů, např. sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených a otevřených sjezdovkách, sáňkování, bobování, turistiku na lyžích nebo sněžnicích, bruslení, běh na lyžích, vše na místech k tomu určených. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci, lékařského ošetření či hospitalizace. Cena cestovního pojištění + 420,– Kč/os. V případě:

  1. storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížené o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, rizikové těhotenství …, dále viz pojistná smlouva s ČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí příslušného zájezdu budou zákazníkovi doručeny tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 60–80 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze ev. příbuzenském vztahu). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 40–20 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).
  2. využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen ihned telefonicky uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si vyžádá (předepsaný formulář je na vyžádání v CK).
  3. při jiné pojistné události je zákazník povinen ihned kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.

2.) cestovní pojištění + RISK (+950,– Kč/os.), umožňuje pojištění kromě sjezdovek i na itinerářích (čárkovaně označené sjezdovky v pláncích) a ve volném terénu mimo sjezdovky (vyjma skoků a akrobacie), ve snowboardových areálech a skiparcích, ne však tam, kde jsou lyžování nebo snowboarding zakázány. Zdravotní připojištění Ve francouzských střediscích si můžete zakoupit připojištění CARRE NEIGE, TOP GLISSE, … za cca 2,50 EUR/os./den. Toto pojištění se vztahuje mimo jiné na úhradu veškerých nákladů spojených s vyhledáváním, záchranou pojištěného v horách; sleva 75 EUR na skipas v případě návratu do stejného střediska následující rok, jestliže byl postižený hospitalizován v nemocnici min. 3 dny; proplacení max. 4 dní skipasu při uzavření 80 % vleků ve středisku z důvodu špatného počasí po dobu min. 1 den, spoluúčast 1 den; při zlomení lyží proplacení nákladů na půjčení náhradního páru lyží na dobu max. 8 dnů. Podmínky pojištění a výše pojistného plnění můžou být v jednotlivých střediscích rozdílné, podrobné informace u delegáta ve středisku.