Pojištění v ceně zájezdů a připojištění na storno

CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak) jsou dále pojištěni Komplexním cestovním pojištěním pro cesty a pobyt u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojišťovnou. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou. Úplné znění k nahlédnutí v CK. Pojistné krytí cestovního pojištění zahrnuje plnění (do maximální výše v Kč): Léčebné výlohy včetně. Repatriace 1.700.000 Kč (Evropa)/2.700­.000 Kč (svět), zubní ošetření 10.000 Kč, přivolání o patrovníka 50.000 Kč. Úrazové pojištění: smrt následkem úrazu 100.000 Kč. Trvalá invalidita následkem úrazu 200.000 Kč. Poškození, zničení či ztráta zavazadel 30.000 Kč.

Odpovědnost za způsobenou škodu: Na zdraví 1.000.000 Kč, na majetku 1.000.000 Kč, finanční náhrada 50.000 Kč Nadstandardní asistenční a právní služby: kauce 300.000 Kč, finanční půjčka 20.000 Kč, náhradní doklady 20.000 Kč, zrušení účasti na zájezdu ze stanovených důvodů 80 % skutečně vzniklých nákladů při základní maximální úhradě 10.000 Kč (Evropa) resp. 20.000 Kč (svět). Při požadavku pojištění sportovních aktivit se základní pojištění navyšuje o částku 30 Kč/ osobu a den oproti základnímu pojištění.

Smlouva rovněž zahrnuje pojištění na živelné události, epidemie a občanské nepo¬koje. Pojištěny nejsou peníze, šeky, cestovní doklady, klenoty, vkladní knížky, listiny, motorová vozidla. Zákazníci zájezdů zprostředkovaných CK jiným kancelářím se řídí podmínkami těchto subjektů, které zákazník obdrží spolu s cestovní smlouvou – není-li uvedeno jinak. Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.

Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal VPP CEP 2007/02 a ZPP CEP 2007/02 týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.

V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č.101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu správními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona. Tyto „Všeobecné smluvní podmínky” jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy. Zákazník potvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že se s těmito podmínkami seznámil a sou-hlasí s nimi v plném rozsahu. Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost 1.9.2011. Přejeme Vám spokojený výběr zájezdu a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené a mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků a vzpomínek.

Podrobné informace k cestovnímu pojištění
Cestovní pojištění ke stažení [PDF]
Všeobecné podmínky pro cestovní pojištění ke stažení [PDF]
Formulář Oznámení škodné události z cestovního pojištění [PDF]