Všeobecné smluvní podmínky CK Inex

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Veškeré práva a povinnosti mezi INEX – cestovní kancelář s. r. o., IČ: 26392763(dále jen „CK”) a zákazníky se řídí cestovní smlouvou, ustanoveními zákona č. 59/99 Sb. a zákona č. 40/64 Sb. „Cestovní smlouva“ (dále jen CS) se skládá z formuláře nazvaného „Cestovní smlouva”, z příslušných částí tohoto katalogu a z těchto „Všeobecných smluvních podmínek“. V případě rozporu mezi těmito „Všeobecnými smluvními podmínkami“ a textem formuláře CS má přednost formulář CS. II. ZÁKAZNÍCI ZÁJEZDŮ

Zákazníkem může být fyzická osoba i právnická osoba (dále vždy jen „zákazník”). CK poskytuje služby všem zákazníkům bez omezení. V případě, že zákazník není občanem EU, je povinen toto ohlásit CK a případně respektovat omezení vyplývající z mezinárodního práva. Zákazník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Zákazníkem se fyzická či právnická osoba stává až po vyplnění cestovní smlouvy (popřípadě zasláním internetové objednávky) a následným potvrzením ze strany CK. III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 1. Zájemce o služby CK má právo žádat po CK tzv. „rezervaci”. Rezervace zájezdu je maximálně 7 dní, pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje s blížícím se odjezdem – v době kratší než 1 měsíc na 2 dny, v době kratší než 15 dní 4 hodiny, pokud není sjednáno jinak. Během rezervace je nutno odevzdat či odeslat vyplněnou CS a to tak, aby byla CK doručena do konce lhůty určené krezervaci a v téže lhůtě uhradit zálohu. Nestane-li se tak, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty určené k rezervaci zájemce doručí CK podepsanou CS a ta bude ze strany CK potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření smlouvy a ze zájemce se tímto okamžikem stává zákazník (viz čl.II).
 2. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na CS. Zákazník má po uzavření CS právo na poskytnutí zájezdu a dalších služeb v cestovní smlouvě uvedených. Zájezd je vždy službou pro jednoho zákazníka, nikoliv službou pro více osob. V případě, že zákazník uzavře CS pro více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro účely CS za to, že uzavřel smlouvu na více zájezdů. Zákazník, který je na smlouvě podepsán odpovídá CK za úhradu ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených a to až do doby, kdy další spolucestující osoby smlouvu podepíší a takto podepsaná cestovní smlouva bude doručena CK. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá za ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených. Konkrétní fyzická osoba, která CS za právnickou osobu podepsala ručí CK za uhrazení ceny všech zájezdů pro případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.
 3. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště a u právnických osob název, sídlo a IČ. Zákazník dává uzavřením cestovní smlouvy CK souhlas k použití jeho osobních údajů a k zasílání nabídek CK v budoucnosti.

IV. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA

 1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené „CS”.
 2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně specifikovány v katalogu (pod bodem „Cena zahrnuje”) a jsou uváděny včetně DPH. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na CS, odvozený z katalogové nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v katalogu uvedena pod bodem „CS” a není uvedena ani v CS, nebyla objednána.
 3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není–li uvedeno jinak, jsou v Kč a vždy za 1 osobu, resp. jeden zájezd.
 4. Zákazník zájezdu se zavazuje uhradit zálohu ve výši minimálně 50 % z ceny zájezdu není–li smluveno jinak (při uzavření CS), nebo zaplatit celý zájezd (při objednávání zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem), není–li uvedeno jinak. Doplatit zájezd je nutné nejpozději 30 dní před odjezdem na zájezd. V případě, že zákazník z řad právnických osob bude zájezd platit fakturou, je nutné o vystavení faktury CK písemně požádat a v této žádosti se případně odkázat na uzavřenou CS. Nedílnou součástí této žádosti je adresa firmy, bankovní spojení, identifikační číslo a případně daňové číslo. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena za smluvené služby připsána na účet CK. V případě, že právnická osoba o vystavení faktury nepožádá, má se za to, že pro ni platí stejné povinnosti jako pro osobu fyzickou.
 5. Pokud vdobě ode dne uzavření CS do dne započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve výši ceny, CK si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu v návaznosti na úpravě vstupů, tj. zvýšení ceny pohonných hmot a změně kursu čs. měny o více jak 10 %, navýšení letištních tax či palivových příplatků a nebo zvýšení jiných mezinárodních poplatků ke dni odjezdu (kalkulace byly provedeny k datu 1.8.2010). CK je povinna toto neprodleně zákazníkům oznámit. Pokud se jedná o zvýšení celkové ceny o více než 10%, má zákazník právo od dříve uzavřené CS písemně odstoupit. Neuskuteční-li zákazník písemné odstoupení od smlouvy v době vyznačené na oznámení o zvýšení ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu.
 6. Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři. Platby, které zákazník hradí složenkami nebo převody z účtů, musí být označeny VARIABILNÍM symbolem. Jako VS lze použít pouze číslo CS, v případě placení faktury číslo faktury. Pokud nebudou platby označeny správným VS, bude na zákazníka pohlíženo jako by neměl platbu provedenou, neboť platbu nelze správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí odmítnutí smluvně dohodnutých služeb. V případě, že zákazník uzavře CS prostřednictvím smluvně zajištěného prodejce, tedy nikoliv přímo v CK je srozuměn s tím, že odpovídá s tímto prodejcem společně a nerozdílně za veškeré platby až do okamžiku připsání plateb na účet CK.
 7. CK má vždy právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tyto služby vždy před jejich poskytnutím uhradit. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu (letenky, vouchery, ani jiné odbavení).
 8. V případě, že zákazník nebude moci v den zájezdu prokázat zaplacení veškerých služeb dle CS, resp. v případě, že takové zaplacení zůstane mezi CK a zákazníkem sporné, má CK právo žádat zákazníka o zaplacení všech nezaplacených služeb v hotovosti při nástupu zákazníka, či spolucestující osoby na zájezd s tím, že po vyřešení celé situace bude zákazníkovi případný přeplatek vrácen.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník má právo zejména:

 • vyžadovat poskytnutí služeb uvedených v CS, jak pro svoji osobu, tak pro osoby případných spolucestujících. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, ubytováním apod. (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK.
 • být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, musí CK zajistit program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří, upraví cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou část zaplacené ceny zájezdu.
 • reklamovat případné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění a to dle čl. VII.
 • na ochranu osobních dat, informací o cílech cest, které uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech, vyjma poskytnutí svých osobních dat pro účely dalších nabídek CK. CK však vždy zajistí ochranu osobních dat spolucestujících osob, resp. osob, kterým zájezd hradí zákazník.
 • kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy při dodržení dohodnutého odstupného tzv. stornopoplatku (viz bod IX.).
 • v případě oznámení zvýšení ceny zájezdu o více než 10 % nebo přesunutí termínu zájezdu o více než tři dny, písemně odstoupit od smlouvy s tím, že mu bude neprodleně vrácena celá uhrazená částka.
 • pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, bude–li mít zákazník zájem. Toto vždy platí i pro spolucestující osoby, resp. pro všechny zájezdy, které zákazník smluvně objednal.
 • v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, pouze na plné vrácení zaplacené hodnoty, týkající se neposkytnuté služby. Další nároky nehmotného rázu již zákazník nemá.

2. Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:

 • zaplatit CK celou cenu všech zájezdů uvedených na CS a dalších fakultativních služeb ve stanoveném termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.
 • zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality pro cesty do zahraničí, které nejsou zajišťovány CK.
 • dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky a země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto zákonů a předpisů nese zákazník a to i za spolucestující o­soby.
 • řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu nebo ústními pokyny průvodce nebo zástupce CK.
 • pravdivě a úplně vyplnit CS, včetně uvedení požadovaného nástupního místa. Popřípadě předložit potřebné doklady podle požadavků CK.
 • oznámit své reklamační požadavky neprodleně a poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení případné reklamace.
 • na vyžádání před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, průvodci, delegátovi nebo vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení a doplacení zájezdu, kopii CS na zájezd a další veškeré nezbytné doklady.
 • označit si zavazadla jmenovkou (obsahující jméno, příjmení, adresu) a řídit se pokyny k odjezdu.
 • omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 20 kg (není–li uvedeno jinak) a přizpůsobit velikost zavazadla možnostem přepravy a to i na místě odjezdu.
 • dostavit se splatným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené místo srazu. Při leteckých zájezdech je nutné být na letišti minimálně 120 minut před odletem letadla, není–li uvedeno jinak.
 • Před odjezdem na individuální zájezd zkontrolovat voucher (ubytovací poukaz) i ostatní cestovní dokumenty a případné nedostatky či odlišnosti vůči objednaným službám reklamovat neprodleně v CK ještě před odjezdem.

3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo navštíveného státu, při narušení programu v průběhu zájezdu svým chováním, oblečením nebo hrubým porušováním pokynů průvodce, je vedoucí zájezdu nebo pracovník CK oprávněn zákazníka vyloučit ze zájezdu bez nároku na náhradu. Zákazník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu. 4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou účast na zájezdu zvážit, neboť v některých případech může jít o zájezd fyzicky náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho časový harmonogram. 5. V případě, kdy zákazníkem je právnická osoba nebo v případě, že zákazník uzavřel CS na více zájezdů, je zákazník, resp. osoba, která cestovní smlouvu podepsala, povinna seznámit všechny spolucestující osoby s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a pokyny pro zákazníky a zabezpečit jejich dodržování. V případě porušení smluvních povinností ze strany spolucestující osoby se zákazník vystavuje nebezpečí, že náhrada případné škody bude požadována na jeho osobě. VI. POVINNOSTI A PRÁVA CK INEX

 1. CK je oprávněna pouze v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců či jiných dodavatelů, příp. malého počtu přihlášených nebo stornování většího počtu zákazníků zájezdu apod.), a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: zrušit zájezd, přesunout dobu konání, změnit cenu, změnit program. Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit přihlášeným zákazníkům nejpozději 20 dnů před datem odjezdu a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.
 2. V případech zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více než 3 dny nebo změně ceny o více jak 10 % má zákazník právo od smlouvy písemně odstoupit a vzniká mu nárok na vrácení celé zaplacené částky. Toto je CK povinna oznámit všem zákazníkům písemně a bez zbytečného odkladu vrátit všechny zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. V případě, že zákazník platí zálohu nebo fakturu bankovním převodem nebo složenkou a platba není převedena na účet CK nejpozději do 10 dnů od data uzavření cestovní smlouvy, může CK odstoupit od smlouvy se zákazníkem. Rovněž pokud zákazník neuhradí doplatek v řádném termínu dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, má CK právo odstoupit od smlouvy. Na takovéhoto zákazníka bude pohlíženo jako kdyby sám zrušil zájezd a plně se na něj vztahují stornovací podmínky (nenastoupení na zájezd). Zákazník odstupující od smlouvy je povinen informovat všechny spolucestující osoby, resp. jeho právní úkon odstoupení se automaticky vztahuje ke všem zájezdům, na které uzavřel CS. Stejně tak v případě odstoupení od smlouvy ze strany CK se má za to, že výpověď se týká všech zájezdů, na které zákazník uzavřel CS, resp. se výpověď týká i všech spolucestujících osob na daný zájezd.
 3. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.
 4. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
 5. CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených objektů, vypsání dalších autobusů, letů i termínů) za předpokladu dodržení lokality ubytování, srovnatelné kvality a rovněž změny jednotlivých dnů programu bez ohrožení kvality a náplně zájezdu. Programy mohou být operativně upraveny v průběhu zájezdu pouze ze závažných důvodů, např. vzhledem k složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům některého ze zákazníků, řešení pojistné události některého ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekání na hranicích, které CK nemůže ovlivnit. V těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu zájezdu. Výrazné změny mohou být uskutečněny pouze se souhlasem všech zákazníků.
 6. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb a to v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
 7. CK neručí za případné časové posuvy a zpoždění. Klient nemá nárok na kompenzaci nečerpaných služeb během jednoho dne a CK nemůže poskytovat slevy či jiné kompenzace z titulu zpoždění dopravy, ke kterým dochází především vinou nepříznivých podmínek (povětrnostní, technické, přetížení letových tras apod.).
 8. V případě navýšení letištních tax nebo palivového příplatku ze strany dopravní společnosti, má CK právo na plnou úhradu tohoto navýšení a to bez ohledu na to, zda byl již zájezd zákazníkem plně či částečně uhrazen.
 9. V případě nenadálé změny času či data letu a možného následného prodloužení dovolené v místě pobytu, nemá zákazník právo na dodatečné bezplatné ubytování ze strany CK, ale celá záležitost je řešena individuálně mezi zákazníkem a leteckou společností za aktivní asistence CK a to v souladu splatnými pravidly Evropské unie.

VII. REKLAMACE

Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle CS, je zákazník oprávněn provést reklamaci a žádat odstranění nedostatků. Reklamaci vždy provádí zákazník a nikoliv spolucestující osoba, vyjma případu, kdy je jasně stanoveno, že taková osoba zákazníka zastupuje. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V případě reklamace kontaktuje zákazník nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě vzniku závad, nebo přímo odpovědného pracovníka CK a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Vedoucí zájezdu či delegát (zástupce partnerské CK) v místě pobytu je povinen uvedené reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace, které nebudou vyřešeny a odstraněny, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení zájezdu. Rovněž lze podat reklamaci za respektování předešlého u CK, ale nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu. Toto doporučujeme učinit písemnou formou. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci může zákazník uplatnit i u smluvního prodejce, který mu prodej zájezdu zprostředkoval. VIII. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 1. CK informuje zákazníka nejpozději do 5 dnů před zahájením zájezdu o přesném místě a čase nástupu na zájezd a o případných dalších podmínkách zájezdu samého. CK má povinnost informovat vždy jen zákazníka, nikoliv spolucestující o­sobu.
 2. Zákazník je povinen případnou změnu v osobě, která se zájezdu účastní, nahlásit písemně. Taková změna musí být CK doručena 14 dnů před odjezdem a musí v ní být obsaženy veškeré údaje obou osob zúčastněných na takové záměně. V případě, že se jedná o změnu osoby zákazníka, musí písemné oznámení o změně obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že souhlasí bez výhrad s uzavřenou cestovní smlouvou a splňuje podmínky účasti na zájezdu. Uzávěrka případných fakultativních služeb je 14 dnů před odjezdem.
 3. Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu přihlášení zákazníka. CK si vyhrazuje právo (ve zvláštních případech) změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu organizace zasedacího pořádku. CK si v případě pozdního zaplacení jakékoliv služby vyhrazuje právo změnit místo v autobuse (bez omezení) ve prospěch zákazníků, kteří dodrží tyto Všeobecné smluvní podmínky, resp. beze zbytku dodrží cestovní smlouvu.
 4. Minimální počet osob účastnících se skupinových zájezdů je 30 (není-li uvedeno jinak).
 5. Fakultativní služby placené v místě pobytu jako je vstupné do jednotlivých památek, kulturních a sportovních zařízení uvedených vychází z údajů zroku, který předchází rok, ve kterém je zájezd uspořádán. Zákazník nemá právo žádat po CK dodatečnou výměnu české měny na měnu státu, ve kterém je vstupné placeno, stejně tak jako žádat případnou náhradu škody. Informace o vstupném a ceně výletů uvedené v katalogu je nutno považovat vždy jen za orientační.
 6. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, mnohdy odlišné od domácích zvyklostí a musí je respektovat stejně jako ostatní návštěvníci dané země. CK rovněž neovlivní ubytování v jednotlivých kapacitách. Poskytnuté pokoje se mohou lišit jeden od druhého a jejich rozdělení náleží plně zahraničnímu partnerovi. Rovněž neexistuje absolutní klid v navštívených letoviscích. K dovolené patří zábava, restaurace i diskotéky, které mohou být zdrojem hluku. Rovněž stavební činnost může být v některých periodách dne omezeným zdrojem hluku a prachu.
 7. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit své pokoje do 12 hodin (někde i do 10 hodin). Časný příjezd nebo pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Na přidělení pokojů nemá CK zásadně vliv a rozdělování provádí zahraniční partner.
 8. CK si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených účastníků (než je stanovený minimální počet) použít jiný dopravní prostředek než byl v katalogu uváděn. V těchto případech může být zájezd realizován např. mikrobusem.
 9. Některé zájezdy jsou nabízeny jak autobusovou tak i leteckou dopravou. V takovýchto případech je průvodce přítomen pouze v době hlavního programu a nemusí být u skupiny ve dnech určených výhradně na dopravu do místa konání zájezdu.
 10. CK nenese odpovědnost za letový řád. V případě nočních letů se zkrácená noc považuje za plnohodnotnou a zákazník nemá nárok na slevu či jinou kompenzaci. Rovněž v případě ranního příjezdu či nočního odjezdu nevzniká zákazníkovi automatický nárok na delší užívání pokoje. Toto je řešeno operativně s recepcí hotelu.
 11. Příplatek za jednolůžkový pokoj je účtován u skupinových zájezdů vždy jen zákazníkovi, který o jednolůžkový pokoj výslovně požádá (není-li stanoveno v dané nabídce jinak). V ostatních případech bere zákazník na vědomí, že může být sloučen za účelem ubytování v jednotlivých pokojích s jinými zákazníky stejného pohlaví. CK se vždy snaží konkrétní situaci řešit s ohledem na přání většiny zákazníků, nikoliv cestujících osob.
 12. Ceny letenek na charterových letech jsou kalkulovány na maximální cenu ropy 70 USD za barel (ČSA) a 600 USD za tunu leteckého paliva na rotterdamské burze (TVS). V případě vyšších cen paliva si CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle aktuálních cen paliva na světových trzích.
 13. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou kalkulovány podle směnného kursu české koruny ke dni 1.8.2010 (dále též „základní kurs“). Pokud se základní kurs změní o více než 10 % (koruna oslabí) v době mezi sjednáním cestovní smlouvy a 21. dnem před poskytnutím první služby podle takové cestovní smlouvy (dále též „aktuální kurs“) je CK oprávněna jednostranně upravit cenu ve smyslu § 852c občanského zákoníku a to tak, že tuto cenu navýší o 8 % za každých 10 % poklesu koruny. Zvýšení ceny se počítá tak, že celková cena zájezdu dle základního kursu se násobí koeficientem 0,08, či 0,016 atd, dle aktuálního kursu a toto zvýšení se k ceně zájezdu připočítává.
 14. Změna ceny zájezdu ( viz body 12 a 13 ) je možná nejpozději 21 dní před odjezdem. Změna se oznamuje doporučeným dopisem na adresu zákazníka.

IX. ODSTUPNÉ – STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením CK nebo prodejci. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení CK. Zákazníci (pokud není smluvně stanoveno jinak) jsou pojištěni pro případ stornování zájezdu ze závažných důvodů uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách pro zrušení cesty (např. smrt, těžký úraz, vážné akutní onemocnění, živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště, krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště). Zrušil–li zákazník zájezd z těchto důvodů, má nárok na částečnou úhradu stornopolatků pojišťovnou (netýká se manipulačních poplatků). Pojištění pro případ zrušení cesty tzv. storna se nevztahuje na zrušení z důvodu předem známého těhotenství apod. CK postupuje podle stornovacích podmínek. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou. Nárok na plnění od pojišťovny uplatňuje zákazník předepsaným způsobem přímo u pojišťovny. CK nemůže výplatu pojistného ovlivnit. Pojišťovna po uznání pojistného případu zašle 80 % zúčtovaného stornopoplatku – nejvýše však 10.000 Kč za osobu u zájezdů po Evropě a do 20.000 Kč pro ostatní svět. V případě zájmu je možné sjednat individuální navýšení storna a sice u zájezdů po Evropě za příplatek 300 Kč/os. navýšení stornopoplatku na 30.000 Kč a pro ostatní svět za příplatek 300 resp. 900 Kč/os. navýšení storna až do celkové výše 40.000 resp. 80.000 Kč. Tento příplatek na navýšení výše storna musí být sjednán pouze při podpisu CS a není ho možno doobjednat v pozdější době! Možnost pojištění na vyšší storno než je zde uvedené, lze řešit individuálně s CK a vypočítává se 2% z ceny zájezdu.
 2. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd je zákazník povinen zaplatit odstupné, tj. stornovací poplatky, které se účtují za každou osobu, resp. za každý zákazníkem objednaný zájezd.

50 a více dní skutečné náklady nejméně však tzv. manipulační poplatek 1.000 Kč/osobu. Tento poplatek nelikviduje pojišťovna. 31 – 49 dní skutečné náklady nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu 16 – 30 dní 50% z celkové ceny zájezdu 11 – 15 dní 70% z celkové ceny zájezdu 4 – 10 dní 90% z celkové ceny zájezdu 3 dny a méně 100% z celkové ceny zájezdu

3. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující osoba na zájezd bez předchozího storna nebo pokud se zákazník nebo jeho spolucestující osoba nedostaví k odjezdu včas nebo se nezúčastní vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či neúplných údajů, příp. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů, hradí 100 % z celkové ceny, tj. prodejní ceny a všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK nebo prodejci. 4. V případě, že zákazník odstupující od smlouvy zajistí na stornované místo jinou osobu, nebude účtováno storno, ale pouze manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Pokud však skutečně a účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením CS nebo změnou rezervace ze strany zákazníka, budou vyšší než uvedený poplatek, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl (např. v případě již vystavených letenek apod.). 5. Jakákoliv změna termínu či zájezdu před odjezdem ze strany zákazníka bude hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům.

X. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKŮ ZÁJEZDU

CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak) jsou dále pojištěni Komplexním cestovním pojištěním pro cesty a pobyt u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojišťovnou. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou. Úplné znění k nahlédnutí v CK. Pojistné krytí cestovního pojištění zahrnuje plnění (do maximální výše v Kč): Léčebné výlohy včetně. Repatriace 1.700.000 Kč (Evropa)/2.700­.000 Kč (svět), zubní ošetření 10.000 Kč, přivolání o patrovníka 50.000 Kč. Úrazové pojištění: smrt následkem úrazu 100.000 Kč. Trvalá invalidita následkem úrazu 200.000 Kč. Poškození, zničení či ztráta zavazadel 30.000 Kč. Odpovědnost za způsobenou škodu: Na zdraví 1.000.000 Kč, na majetku 1.000.000 Kč, finanční náhrada 50.000 Kč. Nadstandardní asistenční a právní služby: kauce 300.000 Kč, finanční půjčka 20.000 Kč, náhradní doklady 20.000 Kč, zrušení účasti na zájezdu ze stanovených důvodů 80 % skutečně vzniklých nákladů při maximální úhradě 10.000 Kč (Evropa) resp. 20.000 Kč (svět). Smlouva rovněž zahrnuje pojištění na živelné události, epidemie a občanské nepokoje. Pojištěny nejsou peníze, šeky, cestovní doklady, klenoty, vkladní knížky, listiny, motorová vozidla. Zákazníci zájezdů zprostředkovaných CK INEX jiným kancelářím se řídí podmínkami těchto subjektů, které zákazník obdrží spolu s cestovní smlouvou – není-li uvedeno jinak. Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal VPP CEP 2007/02 a ZPP CEP 2007/02 týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním. V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č.101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu správními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona. Tyto „Všeobecné smluvní podmínky” jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy. Zákazník potvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost 1.9.2010. Přejeme Vám spokojený výběr zájezdu a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené a mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků a vzpomínek.

INEX – cestovní kancelář s. r. o.