Všeobecné podmínky

GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o, IČ 25633261 (zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56557), provozuje služby cestovní kanceláře, a to v souladu se všemi požadavky právního řádu ČR, zejména zákona č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění platných úprav. Cestovní smlouva Cestovní smlouva se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu dále jen CK) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo v CK nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat cestovní smlouvy jménem CK, pro kterou je zájezd zprostředkováván.

1. Podmínky realizace zájezdu
Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodů nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby (v případě, že 21. den připadne na sobotu nebo neděli tak nejbližší následující pracovní den).
CK může v katalogu nebo v poznámce cestovní smlouvy stanovit zvláštní podmínky které musí zákazník splňovat, pro účast na konkrétním zájezdu.
Minimální počet účastníků zájezdu je 32 osob. Veškeré fakultativní a příplatkové služby budou CK realizovány při minimálním počtu 20 účastníků, pokud není stanoveno, nebo dohodnuto jinak. CK si vyhrazuje právo na změny programu v případě výskytu nepředvídatelných okolností a na zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků. 2. Cena zájezdu
Cena zájezdu je smluvní mezi zákazníkem a GEOPS – CESTOVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o. (dále jen CK GEOPS) a zahrnuje vždy konkrétní položky vyjmenované u zájezdů v katalogu CK GEOPS.

 1. platební podmínky:

  Zálohu ve výši 50 % z ceny zájezdu je třeba uhradit v okamžiku uzavření

cestovní smlouvy, doplatek pak nejpozději 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK GEOPS oprávněna zákazníkovi zájezd zrušit bez dalšího upozornění a dále postupovat dle stornovacích podmínek (článek 6) jako kdyby zákazník od cestovní smlouvy odstoupil (zákazník je povinen uhradit cestovní kanceláři náklady spojené se zrušením zájezdu – odstupné).
U zájezdů, jejichž cena v katalogu přesahuje 25 000 Kč, je minimální výše zálohy 10.000 Kč.
Jiná výše zálohy je věcí písemné dohody obou smluvních stran.
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny.
Bližší instrukce o způsobu přihlášení na zájezd a provedení platby jsou uvedeny v katalogu nebo na cestovní smlouvě.

 1. Zvýšení ceny zájezdu:

  CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

 2. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot (pokud letecká společnost přistoupí z důvodů navýšení cen paliva na účtování palivových příplatků, CK přeúčtuje tyto poplatky klientovi), nebo
 3. plateb spojených s dopravou. např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
 4. směného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

Ceny zájezdů jsou kalkulovány ke dni 30.9.2009. Pokud by došlo po tomto datu k výraznému nárůstu cen letištních tax, poplatků a palivového příplatku, bude dodatečně přeúčtován na klienta. 3. Povinnosti cestovní kanceláře při uzavření cestovní smlouvy
CK předkládá zákazníkovi tento návrh smlouvy a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod touto cestovní smlouvou stvrzuje, že dále převzal katalog CK, který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění CK ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CK.
CK je povinna poskytnout zákazníkovi 7 dní před zahájením zájezdu písemně další podrobné informace („Podrobné pokyny k zájezdu”) o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán. 4. Změna podmínek cestovní smlouvy

 1. ze strany CK:

  Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky

smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
Navrhne-li CK změnu cestovní smlouvy podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 24 hodin (3 dny u leteckých zájezdů), zásadní změna místa ubytování, významná úprava programu či trasy zájezdu (týká-Ii se více než 20 % doby jeho trváni).

 1. ze strany zákazníka:

  Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu

místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášeni nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou a že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu. V případě 60 a méně dnů před zahájením zájezdu nebo plnění služeb zaplatí zákazník při takové změně manipulační poplatek ve výši 300 Kč.
Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním. 5. Odstoupení od cestovní smlouvy a) ze strany CK:
CK může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
Odstoupila-li CK od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout, b) ze strany zákazníka:
Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy. 6. Odstupné
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného při odstoupení od smlouvy činí: více než 60 dnů včetně před rozhodnou skutečností: jednotlivec 500 Kč (1.500 Kč u zájezdů s cenou nad 25.000 Kč), školní a ostatní kolektivy 15 % z celkové ceny objednaných služeb; 59–41 dnů: jednotlivec 20 %, školní a ostatní kolektivy 25 % z celkové ceny objednaných služeb; 40–26 dnů před odjezdem: jednotlivec 40 %, školní a ostatní kolektiv 50 % celkové ceny objednaných služeb; 25–15 dnů před odjezdem: jednotlivec 60 %, školní a ostatní kolektiv 75 % z celkové ceny objednaných služeb; 15–10 dnů před odjezdem: jednotlivec 80 %, školní a ostatní kolektiv 85 % z celkové ceny objednaných služeb; 9 a méně dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu činí odstupné 100 % celkové ceny objednaných služeb pro jednotlivce, školní i ostatní kolektiv. U zájezdů, kde přímo vynaložené náklady na účastníka již přesáhly stanovené odstupné (např. letecké zájezdy), je možné tuto částku ještě zvýšit. U zájezdu Plachetnicí po jižní Dalmácií jsou jiné podmínky stornopoplatku před odjezdem: více než 30 dní 40 % z celkové ceny zájezdu 29–22 dní 60 % z celkové ceny zájezdu 21–15 dní 75 % z celkové ceny zájezdu 14 a méně dní 100 % z celkové ceny zájezdu
Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné.
Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
Odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník se zavazuje, že navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této služby, pokud nějaké vnikly.
Pokud cestují dvě osoby a jedna z nich je nucena zájezd zrušit a její odstupné dostatečně nepokrývá náklady, má CK právo požadovat připlacení 1lůžkového pokoje. 7. Odpovědnost cestovní kanceláře •CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK, nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, ústně nebo písemně, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodů nízkého počtu účastníků, nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:

 1. zákazníkem
 2. třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost

nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo;

 1. neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení

veškerého úsilí, které lze požadovat
Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou, nebo neodvratitelnou událostí, je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc. CK neručí:

 1. za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty s krádeže,
 2. za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké dopravy z technických

či provozních důvodů a neruší za škody, které tímto zákazníkům vzniknou
pokud není u zájezdu uvedeno jinak, CK zprostředkovává zákazníkům nákup letenek na základě objednávky – mandátní smlouvy (tzn., že dodavatel službu dodává přímo zákazníkovi) a v tomto případě CK nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené dodavatelem. 8. Porušení cestovní smlouvy v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu v cestovní smlouvě zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu takové opatření, aby mohl zájezd pokračovat.
Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak, než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené v cestovní smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí CK bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle cestovnísmlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady. 9. Cestovní pojištění zákazníků
CK GEOPS pojišťuje zákazníky v zastoupení pojišťovny UNIQA, a.s. Druh pojištění je uveden v katalogu CK GEOPS u jednotlivých zájezdů v odstavcích „cena zájezdu zahrnuje“. Rozsah pojištění, které nabízí CK GEOPS naleznete v katalogu na str. 4 nebo na www.summittour.cz. Pokud v ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění, může si ho zákazník objednat v CK nebo individuálně. Cestovní (tzv. komplexní) pojištění:
pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 1.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 1.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plněni maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 11.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvale následky úrazu (max. 300.000 Kč) a úmrtí (max. 150.000 Kč)
pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou klientem při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
pojištění zavazadel do výše 10.000 Kč U zájezdu s cenou nad 15.000 Kč vám můžeme nabídnout připojištění stornopoplatků: plněni maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 35.000 Kč.
V jednání o odškodnění a likvidaci pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK GEOPS nemůže posuzovat existenci nebo výši uplatňovaných nároků. Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištěníj sou uvedena ve smlouvě, která je k nahlédnutí v CK GEOPS. 10. Odjezdová místa Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha. Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů). Minimální počet osob na realizaci dalších odjezdových míst je 6 osob. Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, žeje v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících může cestovní kancelář toto odjezdové místo zrušit či změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak, metro) a bude klientovi navrácen případný příplatek za tzv. „svoz“. V případě změny zajištění dopravy bude klientovi přiznána kompenzace za změnu charakteru služby svoz a to ve výši 50 % ceny předmětné služby (svozu). O neuskutečnění svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku. 10. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch, kterých tuto cestovní smlouvu uzavírá.
Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.
V případě, že je zákazník cizí státní příslušník, musí to uvést v cestovní smlouvě a projednat s CK individuální zajištění cestovních dokladů, pokud je to u objednávaného zájezdu nebo služeb potřebné.
Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.).V případě vyřizování cestovních dokladů prostřednictvím CK poskytnout ve stanoveném termínu cestovní pas, eventuálně další požadované podklady. Při požadavku na zaslání cestovního pasu zpět poštou nese případné riziko ztráty majitel cestovního pasu.
Zákazník je povinen dodržet místo nástupu, které uvedl, nebo místo, které bylo později dohodnuto.
Zákazník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní zodpovědnost, a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.
Zákazník je povinen dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat)
Zákazník mladší 18 let je před podpisem cestovnísmlouvy povinen předložit souhlas zákonného zástupce s jeho účastí na zájezdu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdů CK GEOPS účastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.
Vedoucí zájezdu má právo vyloučit účastníka zájezdu se sportovního programu či mu zakázat plánovanou trasu, pokud jeho vybavení, zkušenosti nebo momentální fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany CK GEOPS
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, uvedených v této smlouvě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., pro potřeby CK GEOPS, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst.2 zák. č.101 /2000 Sb. jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.
Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK, který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy má, vždy přednost cestovní smlouva. 11. Strava U večeří zahrnutých do ceny zájezdu i u večeří, které je možné si přiobjednat, nejsou zahrnuty nápoje (pokud u zájezdu není výslovně uvedeno jinak).

Ke stažení

Smluvní podmínky [PDF]
Certifikát o uzavřené pojistné smlouvě o zajištění záruky pro případ úpadku CK na rok 2011 [PDF]