Pojištění

CK pojišťuje zákazníky v zastoupení pojišťovny UNIQA, a.s. Druh a rozsah pojištění je uveden u jednotlivých zájezdů v odstavcích “cena zájezdu zahrnuje”. CK GEOPS nabízí standardně v ceně svých zájezdů komplexní pojištění. Pokud v ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění, může si ho zákazník objednat v CK, nebo individuálně. Vedle komplexního pojištění, které zahrnuje mimo jiné i pojištění storna, je možné nově objednat také základní cestovní pojištění za sníženou cenu. Základní pojištění obsahuje pouze pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění asistenčních služeb.

Komplexní pojištění zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 1.000.000 Kč
 • pojištění asistenčních služeb do výše 1.000.000 Kč
 • pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 11.000 Kč
 • úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč) a úmrtí (max. 150.000 Kč)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou klientem při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
 • pojištění zavazadel do výše 10.000 Kč

V jednání o odškodnění a likvidaci pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK nemůže posuzovat existenci nebo výši uplatňovaných nároků.

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Těmito náklady se rozumí:

 • lékařské ambulantní ošetření
 • pobyt v nemocnici
 • ošetření zubním lékařem
 • léky předepsané lékařem
 • přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení

Pojištění asistenčních služeb

Předmětem pojištění jsou následujíc prokazatelné náklady či služby:

 • náklady na repatriaci pojištěného
 • náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
 • náklady na vyslání opatrovníka
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
 • zachraňovací náklady
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

Úrazové pojištění

Předmětem pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu pojištěného, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty.

Pojistnou událostí je úraz pojištěného. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Za úraz se též považuje stav, kdy v důsledku zvýšené svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder. Za úraz se považují i následující události nezávislé na vůli pojištěného :

 • smrt utonutím;
 • tělesná poškození způsobená popálením, opařením, působením úderu blesku, el.proudem, plyny nebo parami, požitím jedovatých nebo leptavých látek, vyjma případů, kdy jejich působení probíhá postupně a dlouhodobě;
 • nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatků)

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.

Pojistnou událostí je zrušení cesty z následujících důvodů: – vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo jemu blízké osoby za předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojištěného vylučuje nastoupení cesty; za pojistnou událost se však nepovažuje těhotenství ani zdravotní komplikace vzniklé jeho důsledkem;

 • úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby;
 • závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo jemu blízké osobě, pokud měl za následek závažnou psychickou újmu;
 • podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení) či trestným činem třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu.

Nejezděte do zahraničí bez kvalitního cestovního pojištění!

Pojištění odpovědnosti za škodu občana

Předmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností v běžném občanském životě při provozování běžných turistických činností.

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty (dále jen „zavazadla“).

Pojistnou událostí je majetková škoda na zavazadlech, jestliže byla pojištěnému způsobena :

 • poškozením nebo zničením zavazadel živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení);
 • odcizením zavazadel krádeží vloupáním nebo loupeží s použitím násilí;
 • poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou zavazadel, k níž došlo v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného, který si vyžádal lékařský zákrok nebo s dopravní nehodou, jíž byl pojištěný účastníkem;
 • poškozením nebo zničením zavazadel vodou z vodovodního zařízení;
 • ztrátou zavazadel předaných při přepravě oficiálnímu dopravci.