Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky zima 2012/2013

Smluvní vztah

Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří CONSULTOUR s. r. o. (dále jen CK) a zákazníkem se řídí ustanovením Občanského a Obchodního zákoníku. Tento vztah vznikne na základě písemné cestovní smlouvy (dále jen CS), který se řídí všeobecnými podmínkami upraveny zákonem č. 159/1999 Sb. Tato CS musí být řádně vyplněna, podepsaná zákazníkem. CS je závazná i pro ostatní osoby, které jsou zapsány na přihlášce jako spolucestující nebo spolubydlící. Za spolucestující ručí svým podpisem objednavatel (1. na přihlášce), který seznámil ostatní se smluvními všeobecnými podmínkami. CS lze uzavřít i prostřednictvím obchodního zástupce. U nezletilých osob musí CS podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených v CS.

Platební podmínky a cena zájezdu Cena zájezdu je cena sjednaná mezi CK a zákazníkem a je vždy uvedena v CS. CK si vyhrazuje právo na zaplacení celé služby před jejich poskytnutím. Cena zájezdu je přesně specifikovaná v nabídkovém katalogu, na webových stránkách CK a v nabídkovém e-mailu a zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně specifikovány. CK nejprve provede rezervaci a přidělí klientovi rezervační číslo, které slouží při platbě jako variabilní symbol. V době rezervace musí být odevzdána nebo zaslána řádně vyplněná CS (počítá se den převzetí CS cestovní kanceláří Consultour) spolu s přiloženou kopií o platbě. V případě, že dojde k opožděnému předání CS a kopie platebního dokladu, vyhrazuje si CK právo neakceptovat tímto přihlášení účastníka na zájezd a obsadit původně rezervované místo jiným náhradníkem. Při podpisu CS je zákazník povinnen složit zálohu 50% z celkové ceny zájezdu. Doplatek musí být zaplacen nejpozději do 30 dnů před odjezdem v CK. Pokud zákazník doplatek neuhradí, musí ho CK na tuto skutečnost upozornit a stanovit zákazníkovi druhý termín doplatku. V případě, že tento termín nedodrží, dojde ze strany CK k okamžitému vypovězení smlouvy se zákazníkem a zaplacená záloha zájezdu propadá dle stornovacích podmínek ve prospěch CK jako smluvní pokuta (již nedojde k navrácení zaplacené zálohy). Na další odškodnění již klient nemá nárok. Vzhledem k tomu, že katalogové ceny jsou kalkulovány dle kurzu, který je platný v době, kdy je katalog dáván do tisku, vyhrazuje si CK právo vlivem změny kurzu a zvýšení ceny pohonných hmot zvýšit cenu zájezdu a pobytu max. o 10%. Cenu lze zvýšit max. 20 dní před zahájením zájezdu a CK je povinna zákazníka o této změně informovat písemně. Při zvýšení nad 10% ceny zájezdu může zákazník od smlouvy odstoupit a požadovat po CK vrácení zálohy. V případě, že byla vrácena zákazníkovi celá částka, nemá nárok na jakoukoliv další náhradu. Všem klientům CK, kteří se rozhodnou při rezervaci zájezdu uhradit jeho celou cenu, CK garantuje sjednanou cenu zájezdu, jakýkoliv kurzový rozdíl jeho cenu již neovlivní. Dále si CK vyhrazuje právo vzhledem k předčasnému tisku katalogu (cca. 6 měsíců) případné malé změny neuvedené v katalogu oznámit klientovi před složením zálohy a podepsáním CS. CK si vyhrazuje právo, že v některých případech při náhlé změně cen služeb v místě ubytování, zákazník zaplatí cenový rozdíl (doplatek) v místě ubytování. V případě výměny pokoje za pokoj vyšší kvality, doplatí klient cenový rozdíl pokojů na místě.

Zrušení CS zákazníkem a stornovací poplatky

Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od CS, avšak zrušení této CS nastává dnem doručení smlouvy od odstoupení (storno). Odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen předat osobně v CK, doporučenou poštou, faxem nebo elektronickou poštou (e-mailem). K určení stornopoplatků je rozhodující datum převzetí. Při odstoupení od CS budou při vzájemném vyúčtování započteny tyto stornopoplatky
více než 25 dní před odjezdem 25%*
24– 20 dní před odjezdem 50%*
19 –14 dní před odjezdem 70%*
13 – 4 dny před odjezdem 90%*
3 a méně dní 100%*

*) z celkové ceny zájezdu

Při přerušení ubytování ze strany klienta během pobytu, nemá klient nárok na vrácení žádné finanční částky za neodbydlené dny pobytu.

Při písemně nahlášené změně v CS: (při změně termínu, typu apartmánu, pokoje, počtu noclehů)

  • více než 25 dní před odjezdem 500 Kč/apartmán nebo pokoj
    • méně než 25 dní před odjezdem viz. stornopoplatky

V případě vlastní neúčasti si zákazník může za sebe najít náhradu, poté co pouze písemně vyrozumí CK o této změně. Stornopoplatky se v žádném případě neplatí, ale účtuje se pouze manipulační poplatek 200 Kč/os. Změna může být provedena jen tehdy, pokud na sebe náhradník převezme veškeré povinnosti ze smlouvy a zašle písemný souhlas, že se seznámil se všeobecnými podmínkami. Odhlášení ze zájezdu a případné vrácení peněz v jakékoliv době před odjezdem (i v případě nemoci, úrazu nebo těhotenství) musí zákazník řešit sám se svojí pojišťovnou. Proto doporučujeme pojištění Vašeho zájezdu již několik týdnů před odjezdem.

Zrušení zájezdu ze strany CK

CK je oprávněna zejména v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců a jiných dodavatelů, případné stornování většího počtu zákazníků nebo nenaplnění minimálního počtu účastníků) a které brání v poskytování služby podle předem stanovených podmínek
zrušit zájezd
přesunout termín odjezdu

Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit všem přihlášeným klientům do 7 dnů před odjezdem a bez zbytečného odkladu jim vrátit celou zaplacenou částku zájezdu. Zákazník nemá nárok již na žádné další náhrady. CK si vyhrazuje právo na event. odlišnosti v katalogu proti skutečnostem. CK si vyhrazuje právo upravit program zájezdu z důvodů špatného počasí, silničních zácp, neúměrného čekání na hranicích, zdravotních problémů některého z klientů atd., které CK nemůže ovlivnit. V žádném případě CK neručí a ani nemůže ručit za nevhodné sněhové podmínky. V těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu zájezdu. Jestliže nastane situace, kdy nebude otevřena žádná lyžařská trať v lyžařském středisku, kde platí zakoupený skipas a klientovi bude nabídnuta možnost zrušení zájezdu, vyhrazuje si CK nárok na manipulační poplatek 500 Kč/os. Případné další změny zájezdu a programu mohou být uskutečněny jen se souhlasem 80% účastníků. CK nenese žádnou odpovědnost ve vztahu s odcizením movitých věcí při autobusové dopravě.

Reklamace Jestliže zájezd nebo jiné potvrzené služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn nekvalitní služby a podstatné vady těchto služeb reklamovat. V den příjezdu je klient povinnen oznámit své připomínky zástupci CK na mobilní telefon uvedený v propozicích na zájezd tak, aby včas mohla být sjednána náprava na místě samém. CK je povinna se pokusit o odstranění závady či poruchy v ubytovacím zařízení. V případě, že závada bude odstraněna, zaniká zákazníkovi nárok na uplatnění reklamace. Reklamace, které nebudou odstraněny na místě, řeší CK po ukončení zájezdu na základě písemně zaslané stížnosti. Vyřízení reklamace musí být ze strany CK vyřízeno do 30 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle CS, jinak právo zaniká. Pro vyřizování reklamací platí jinak obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občans. a obchodní zákoník a zákon na ochranu spotřebitele. Autobusová doprava je zajišťována externí firmou, veškeré reklamace týkající se dopravy řeší zákazník s dopravcem.

Cestovní doklady Cestovní doklady si zákazníci zásadně obstarávají sami. Za jejich úplnost a správnost nese zodpovědnost každý účastník sám.

Pojištění Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku CK, tím je každý turista, který si objedná více služeb najednou, pojištěn proti krachu CK. Ceny zájezdů nezahrnují cestovní zdravotní pojištění, pojištění léčebných výloh a ani pojištění proti stornu. Doporučujeme klientům sjednat toto pojištění u své pojišťovny. Případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo
reklamovat případné vady poskytnutých služeb a požadovat odstranění těchto vad
být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceny zájezdu
na řádné poskytnutí služeb ze strany CK
na ochranu dat, které uvádí v přihlášce před nepovolanými osobami
před nastoupením na zájezd obdržet doklad o povinném smluvním pojištění CK Consultour pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události
kdykoliv odstoupit od CS před zahájením zájezdu
Zákazník má povinnost
dostavit se 15 minut před plánovaným časem na odjezdové místo a mít u sebe platné doklady pro řádný vstup do zahraničí
řídit se informačními materiály CK a dbát pokynů vedoucího zájezdu u autobusové dopravy, dodržovat stanovený program
zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit ostatní účastníky zájezdu
chovat se v místě pobytu tak, aby to nebylo v rozporu se zákonem navštívené země. Hrubé porušení těchto zásad by mohlo vést k vyloučení účastníka bez nároku na úhradu neabsolvované části akce s tím, že zaplacená cena zájezdu propadá CK jako smluvní pokuta
v případě zrušení účasti na zájezdu uhradit stornopoplatky
dodržet povolené hmotnostní a objemové limity svých zavazadel
při poškození ubyt. zařízení uhradit škodu ubytovateli, která mu bude odečtena z vratné kauce
opustit apartmán při odjezdu ve stanovenou dobu viz. propozice k odjezdu a předat ho v původním stavu

Poznámky v CS typu „ubytování s, výhled na, ubytování v patře, sezení v busech,…“ mají pro CK pouze informační (ne smluvní) charakter. Objednavatel skupiny je povinen všechny své zákazníky seznámit se všeobecnými podmínkami CK a zabezpečit jejich dodržování.

Práva a povinnosti CK

CK má právo
z důvodů, které nemůže ovlivnit (nedostatek účastníků na akci, extrémní změna klimatických podmínek atd.) zájezd zrušit nebo změnit termín
čekat na zákazníka v místě odjezdu pouze 15 minut po plánované době odjezdu, v případě, že se zákazník nedostaví k odjezdu do této lhůty, zaniká nárok na přepravu s tím, že zaplacená cena zájezdu propadá ve prospěch CK jako smluvní pokuta. Zákazník již nemá nárok na další odškodnění.
  • změnit objekt ubytování z důvodů nenadálé změny obsazenosti ze strany zahraničního partnera za předpokladu dodržení místa pobytu a srovnatelné kvality ubytování
  • v případě, že klient oznámí CK odložení nástupu na ubytování než je na CS (stačí telefonicky), vyhrazuje si CK nebo majitel objektu právo obsadit ubytovací kapacitu na dobu do klientem nově oznámeného příjezdu
CK má povinnost
zaslat zákazníkovi pokyny na cestu 5 dní před odjezdem (přesný čas a místo odjezdu, program, druh dopravy, popř. čas příjezdu) na emailovou adresu zákazníka, pokud si nebude přát vyzvednout pokyny k odjezdu osobně v CK.
informovat zákazníka o případných změnách programu nebo ceny zájezdu
řádně a kvalitně poskytnout v průběhu zájezdu sjednané služby

Závěrečná ustanovení Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dnem podpisu CS a platí jak pro akce nebo zájezdy z katalogu, tak rovněž pro zájezdy nebo zprostředkování ubytování mimo katalog v období od 30.5. 2012 do 1.6. 2013. Zákazník potvrzuje svým podpisem na CS, že mu jsou všeobecné podmínky známy, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem podpisu CS.