řecko, Antické Památky

č. zájezdu: 473667/26
od27 390,-/osoba
-5%sleva
First minute
řecko, Antické Památky - Pobytové zájezdy

řecko, Antické Památky

Země: Řecko


Stravování: snídaně
Doprava: kombinovaná doprava

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Červen - Září

Délka pobytu: 11 dnů


Možnosti dopravy

 • kombinovaná doprava

Možnosti stravování

 • snídaně

Anotace

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledáva­nějším v zemi. Do Řecka odplujeme trajektem z Itálie a zpět již odletíme z Athén do Prahy.

Zájezdy Řecko 2024 provází Mgr. Dana Kelblová

Meteora – Delfy – Tolo – Athény – ostrov Hydra – ostrov Spetses – Korint – Mykény – Epidauros – Náfplio – Olympie

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranice ČR, odjezd z ČR je vázán na aktuální lodní řády trajektů 2024).).

2. den zájezdu  
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem. Na lodi máte zajištěna pohodlná polohovací sedadla. Fakultativně lze dokoupit při objednání zájezdu ubytování ve 4lůžk. nebo 2lůžk. kajutách.

3. den zájezdu  
Ráno vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.

4. den zájezdu  
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám – známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna – kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledáva­nějším v zemi.

5. den zájezdu
Pobyt u moře,
individuální volno.

6. den zájezdu  
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let – opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén – chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám – největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk – který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu  
Pobyt u moře.
Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses. Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.

8. den zájezdu
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu – opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána – hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.

9. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno.

10. den zájezdu
Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Transfer na hotel do Athén.

11. den zájezdu
Dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje

Dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),trajekt do Řecka (polohovací sedadla), let. přepravu zpět Athény – Praha vč. let. tax,transfery Patras – Athény a Athény letiště,8× ubytování v hotelu/hotel. rezidenci** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1× hotel v Kalambace 4*, 6× hotel v Tolu 3*, 1× v Athénách 3*), 8× snídani, 6× večeři, průvodce CK
V závislosti na nových lodních řádech se může změnit místo a čas nalodění/vylodění.

Cena nezahrnuje

Vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 6600 Kč (povinné při nedoobsazení), tra­jekt tam ve 4lůžk. kajutě 600 Kč/os., ve 2lůžk. kajutě 1300 Kč/os.,
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 750 Kč

Nástupní místa

26.06. – 05.07. Odjezd A, B, E / L1
24.07. – 03.08. Odjezd A, B, E / L1
04.09. – 14.09. Odjezd A, B, E / L1

Podnadpis

S POBYTEM U MOŘE V TOLU – TAM TRAJEKTEM, ZPĚT LETECKY

Podnadpis2

OBLÍBENÝ ZÁJEZD DO ŘECKA, DOVOLENÁ ŘECKO 2024 – MOŘE A ANTIKA

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)

Hotel

Ikony pro web

Oblíbené@ubytování

Doprava

Doprava tam je zajištěna dálkovým klim. autobusem, zpět letecky. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8× ubytování v hotelu/hotelové rezidenci*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1× hotel v Kalambace, 6× hotel v Tolu, 1× v Athénách)

STRAVOVÁNÍ
8× snídaně, 6× večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v EUR (€)
Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Athény souhrné vstupné 30 € vč. Akropolis
Athény – pouze Akropolis 20 €
Olympijský stadion 10 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
muzeum Náfplio 6 €
Olympia s muzeem 12 €
Výlet lodí – pobřeží Tolo 12 €
Jízdné v Athénách 1,40 €/90 min.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 150 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 € dle individuálního zájmu, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně.
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

MĚNA A KURZ

EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

******CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s p­ojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na**

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích hotelů.

******VELVYSLA­NECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Athény – Embassy of the Czech Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, 154 52 Athens
Telefon: +30/210 671 3755, 210 672 5332, přímá provolba +30/210 672 99 + linka, KO +30/21 0672 9912
Fax: +30/ 210 671 0675
Nouzová linka: +30/694 473 3769
E-mail: athens@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.30 – 17.00, úterý – pátek 09.00 – 12.00

Honorární konzulát Soluň
57, Leoforos Nikis Ave., 54622 Thessaloniki
Telefon: 0030/ 2310 222 376
Fax: 0030/ 2310 224 116
E-mail: info@czconsulate.gr
Konzulární působnost: kraje Makedonie a Thrákie
Poznámka: Žádáme žadatele, aby si předem telefonicky nebo e-mailem sjednali schůzku

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +30
Tísňové volání: 112
První pomoc: 166
Lékařská pohotovost: 1016
Informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách: 14944
Centrum pro otravy: 210–779 3777
Policie 100
Turistická policie 171
Přístavní policie 108
Hasiči 199
ELPA – silniční asistence 10400

******DOPORUČENÍ PRO TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

****ZÁKAZ KOUŘENÍ

Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

******CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY**
Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu):

Množstevní limity:

 • 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
 • 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
 • 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
 • 110 litrů piva
 • 800 ks cigaret
 • 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
 • 200 ks ostatních doutníků
 • 1 kg tabáku.

  Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin. Mimo palivovou nádrž lze v kovovém kanystru převážet maximálně 10 litrů pohonných hmot. V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně.
   
  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   – Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK- Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.- CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.- Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.- Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.- Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.- Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.- Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
  V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

  Program zájezdu
  dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Ohlasy klientů

25.7.2022
Hezký den,
dovolujeme si tímto Vám poděkovat za moc příjemně prožitou dovolenou Řecku, na čemž měla velkou zásluhu také přítomnost naší paní průvodkyně.
Paní Dana Kelblová je obdivuhodná žena a tímto vyjadřujeme naší maximální spokojenost, byla prostě skvělá, znalá, ochotná, vtipná, vstřícná, opatrující…a to má velký vliv pak na celý průběh dovolené.

Děkujeme
Monika, Tomáš, Magda K. a Adam S.

10.9.2021
Velice děkujeme za úžasný zájezd Antické památky Řecka s pobytem v Tolu. 
Průvodkyně Dana Kelblová byla profesionálka se skvělými odbornými znalostmi, milým a vstřícným přístupem ke všem účastníkům.
Díky také příjemným a ochotným pánům řidičům Dušanovi a Marcelovi za spolehlivou a bezpečnou jízdu.
Byl to skvělý zájezd, který všem doporučujeme.
Ingrid a Simona

23. 8. 2019
Dobrý den,

chtěli bychom poděkovat za super dovolenou Antické památky Řecka, kterou jsme absolvovali v červenci tohoto roku.
Díky skvělé paní průvodkyni Mgr. Daně Kelblové vše probíhalo velice organizovaně a mohli jsme si dovolenou naplno užít.
Paní Kelblová má velký přehled o historii i současnosti Řecka a kdykoliv bylo potřeba, se nám plně věnovala.
Děkujeme také řidičům autobusu.
Dovolená překonala naše už tak vysoká očekávání.Děkujeme a s pozdravem,Ces­tovatelé z Hořic

řecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdyřecko, Antické Památky - Pobytové zájezdy

Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.


Podobné zájezdy

Antické Řecko a Rhodos all inclusive

Antické Řecko a Rhodos all inclusive

Země: Řecko

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Červen - Říjen

Délka pobytu: 12 dnů

č. zájezdu: 466056/72
snídaně
letecky
od55 115,-/osoba
  -27%sleva
  Řecko antické, letecky (fly and drive)

  Řecko antické, letecky (fly and drive)

  Země: Řecko

  Typ: Poznávací zájezdy

  Termíny: Prosinec, Leden

  Délka pobytu: 5 dnů

  č. zájezdu: 434499/113
  snídaně
  letecky
  od14 690,-/osoba
   řecko - Starověké Památky a Monemvasia

   řecko - Starověké Památky a Monemvasia

   Země: Řecko

   Typ: Pobytové zájezdy, Poznávací…

   Termíny: Září

   Délka pobytu: 11 dnů

   Osob: 1-2, 1, 1-3 osoba

   č. zájezdu: 471281/26
   polopenze
   letecky
   od33 290,-/osoba
    First minute
    -4%sleva

    Mohlo by vás zajímat:

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Poznávací zájezdy Řecko

    Pestrá nabídka poznávacích zájezdů do Řecka

    Řecko patří mezi státy pohostinné a zvyklé na množství cizinců, kteří přijíždějí za poznáním či rekreací. Turisté zde nepodstupují větší žádná bezpečnostní rizika, ale přesto je nutné uvést některá specifika – především v oblasti dopravy.

    Dovolená Řecko levně

    Zájezdy do Řecka letecky i autobusem. Bez stravy, se snídaní, s polopenzí, all inclusive

    Aby jste v Řecku mohli navštěvovat památky levně, vemte si s sebou určitě studentskou kartu, pokud vlastníte. Na kartu ISIC získáte poloviční vstupné do muzeí a na antické památky a také slevy v některých levnějších hotelech a hostelech.

    Aktuálně

    5.12.2023

    Island nejen pro seniory 55+

    Během zájezdu navštívíte ikonická místa, jako je národní park Þingvellir (UNESCO), gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss, termální bazén pod otevřenou oblohou a další.

    21.7.2023

    Velký okruh Slovinskem

    Poslední volná místa na autobusový zájezd po krásách Slovinska od 22.8. do 27.8.2023

    20.7.2023

    Poslední volná místa do Londýna!

    Poslední volná místa na jedinečný letecký poznávací zájezd z Londýna do srdce Anglie.

    RSS, více aktualit